Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Медичний огляд працівників (ч.1). "Трудові" медичні огляди

Медичний огляд працівників (ч.1).

МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ПРАЦІВНИКІВ

 Види медичного огляду за періодом проведення 

Медичний огляд проводиться з метою визначення стану здоров’я працівника, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення, у разі необхідності, медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб.

Медичні огляди можна поділити за різними критеріями.

В залежності від періоду проведення медичних оглядів, їх можна розділити на:

 1.   Попередніпроводяться під час прийняття на роботу для визначення  стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних  показників  здоров'я  та  можливості  виконання   без погіршення  стану  здоров'я  професійних  обов'язків  в умовах дії конкретних   шкідливих   та   небезпечних   факторів   виробничого середовища і трудового процесу, виявлення професійних  захворювань  (отруєнь),  що  виникли раніше  при  роботі  на  попередніх  виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

2.  Періодичніпроводяться для:

 • своєчасного  виявлення  ранніх  ознак  гострих  і хронічних професійних  захворювань   (отруєнь),   загальних   та   виробничо зумовлених захворювань у працівників;
 • забезпечення динамічного спостереження за  станом  здоров'я працівників  в  умовах  дії  шкідливих  та  небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • вирішення  питання  щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • розробки індивідуальних та групових заходів охорони здоров'я  та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику.

3. Позачергові медичні огляди працівників роботодавець забезпечує  за  свій рахунок:

 • за заявою працівника,  якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;
 • за своєю ініціативою,  якщо стан здоров'я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов'язки.

Види медичного огляду за законодавчим врегулюванням 

Як ви зрозуміли з нашої попередньої статті (Відсторонення працівника від роботи), медичні огляди умовно можна розділити і на декілька груп, в залежності від того, яким нормативним актом врегульоване питання медичного огляду.

 Трудові медичні огляди 

Як визначено статтею 169 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) та ст. 17 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників:

 • зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
 • де є потреба у професійному доборі;
 • осіб віком до 21 року (щорічно незалежно від професії та виду робіт).

Такі медичні огляди спрямовані на своєчасне запобігання заподіянню шкоди здоров’ю працівників, а їх проведення врегульоване Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я  України №246 від 21.05.2007р. (далі -Порядок 246).

Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників визначений в Додатку 4 Порядку 246.

До робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, відносяться:

 • роботи на висоті, верхолазні роботи і роботи пов’язані з підійманням на висоту, а також обслуговування підіймальних механізмів;
 • робота електротехнічного персоналу, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму та 110 В постійного струму, а також монтажні й налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках;
 • роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та первинній обробці лісу;
 • роботи у нафтовій і газовій промисловості та при морському бурінні;
 • усі види підземних робіт;
 • робота на гідрометеорологічних станціях, спорудженнях зв’язку;
 • геологорозвідувальні, топографічні, будівельні та інші роботи (у тому числі вахтово-експедиційним методом, при роботах, що пов’язані з бурінням);
 • роботи, що виконуються згідно організованим набором в районах Крайньої Півночі та прирівняних до них місцевостях;
 • роботи, що пов’язані з обслуговуванням ємностей під тиском;
 • робота машиністів (кочегарів), операторів котельних, працівників служби газнагляду;
 • роботи, що пов’язані з застосуванням вибухових речовин, роботи у вибухово- і пожежонебезпечних виробництвах;
 • роботи у військовій охороні, службах спецзв’язку, апараті інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та застосовувати її;
 • роботи у газорятувальній службі, добровільних газорятувальних дружинах, військових частинах і загонах із попередження виникнення та ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військових гірничих, гірничорятувальних служб міністерств та закладів, у пожежній охороні;
 • робота у аварійно-рятувальній служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
 • роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та інших станках, штампувальних пресах тощо).

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 p. № 263/121 і до нього належать:

 • усі види підземних робіт;
 • робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах;
 • водолазні роботи;
 • роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи, пов’язані з підйомом на висоту;
 • роботи по обслуговуванню діючої електроустановки до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань; робота під напругою в електроустановках до і вище 1000 В; роботи, пов’язані з діючим енергетичним обладнанням;
 • роботи, пов’язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо- та вогненебезпечних виробництвах;
 • роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї;
 • аварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж;
 • роботи, пов’язані з управлінням наземним, підземним повітряним та водним транспортом;
 • роботи, пов’язані з емоційно-нервовим напруженням (авіадиспетчери, диспетчери по управлінню рухом залізничного транспорту; оператори енергетичних систем);
 • роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних нафтонасосних та газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафто- і газопроводів;
 • роботи, пов’язані з бурінням, видобутком та переробкою нафти, газу, конденсату та підготовки їх до транспортування та зберігання;
 • роботи, які безпосередньо пов’язані з виробництвом чорних та кольорових металів.

 Відповідно до статті 191 КЗпП усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.

Порядок та документальне оформлення трудових медичних оглядів

Для  проведення  попереднього  (періодичних)  медичного огляду   працівників роботодавець  повинен  укласти  договір  з  закладом  охорони  здоров'я  та  надати йому список  працівників,  які  підлягають  попередньому  (періодичним) медичному огляду.

Під час  прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу,  роботу  із  шкідливими  чи  небезпечними  умовами   праці роботодавець повинен видати направлення на обов'язковий попередній медичний  огляд  працівника за певною формою (додаток 3 Порядку 246).

Роботодавець за власний рахунок забезпечує організацію проведення медичних  оглядів,  витрати  на  поглиблене медичне   обстеження   працівника  з  підозрою  на  професійні  та виробничо  зумовлені  захворювання  та  їх  медичну  реабілітацію, диспансеризацію   працівників  груп  ризику  розвитку  професійних захворювань.

Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які   беруть   участь  у   їх   проведенні, перелік  необхідних лабораторних,  функціональних   та   інших досліджень, медичні протипоказання  допуску  до виконання робіт,  пов'язані із впливом виробничих факторів визначені в додатку 4 Порядку 246. 

Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється  комісією  з  проведення  медичних  оглядів  закладів охорони  здоров'я  (далі  -  Комісія).

Для  проходження  медичного огляду працівник пред'являє до Комісії наступні документи:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує його особу,
 • медичну  карту  амбулаторного хворого, 
 • направлення, видане  роботодавцем   за   встановленою формою (додаток 3 Порядку 246) - при попередньому медогляді. 

Працівники,   зайняті   на   роботах,   що   потребують професійного   добору,   повинні  надати  Комісії,  яка  проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.

Кожен лікар,  який  бере  участь  в обстеженні пацієнта,  дає висновок  щодо  стану  здоров'я   працівника,   підтверджує   його особистим   підписом   та   особистою   печаткою,  бере  участь  в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи в обраній    професії    та    в    разі    необхідності    визначає лікувально-оздоровчі заходи.

Результати попереднього (періодичних) медичного  огляду працівників  і  висновок  Комісії  про стан здоров'я заносяться до Картки  працівника. Картка працівника містить конфіденційну інформацію, зберігається у закладі  охорони здоров'я, що проводить медичний огляд протягом трудової діяльності працівника та надається Комісії під час проведення медичних оглядів.

На підставі  Картки  працівника Комісією видається працівнику медична  довідка  про  проходження медичного огляду.

За результатами періодичних медичних оглядів  (протягом  місяця після  їх  закінчення)  Комісія  оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного  огляду  працівників.

Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) і  середній  заробіток та  за  результатами  медичного  огляду  інформує  працівника  про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією. 

Відповідно до вимог Порядку 246 щороку,  до 1 грудня, складається та погоджується Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду на наступний рік. Представники роботодавців у вищезазначений термін повинні надати до Управління Держпраці заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду.

 

З продовженням статті "Медичний огляд працівників (ч.2). Профілактичні та спеціальні медогляди" можна ознаймитись, перейшовши за посиланням: