Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Витяг з Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

Стаття 3. Сфера дії Закону

     Дія цього Закону поширюється на  діяльність  профспілок,  їх організацій,  об'єднань  профспілок,  профспілкових  органів  і на профспілкових  представників   у   межах   їх   повноважень,   на роботодавців,  їх об'єднання, а також на органи державної влади та органи  місцевого  самоврядування. 

(  Частина  перша  статті  3 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001 )

     Особливості застосування  цього  Закону  у  Збройних   Силах України   (для  військовослужбовців),  органах  внутрішніх  справ, Службі безпеки України встановлюються відповідними законами.

     Дія цього  Закону  не  поширюється  на  діяльність  об'єднань громадян, створених відповідно до інших законів України.

     Визначення "профспілка"   або   похідні   від   нього  можуть використовувати у своєму найменуванні  лише  ті  організації,  які діють на підставі цього Закону.

          Стаття 7. Членство у профспілках

      Членами профспілок   можуть   бути  особи,  які  працюють  на підприємстві,  в  установі  або  організації  незалежно  від  форм власності   і   видів господарювання,   у  фізичної  особи,  яка використовує найману працю,  особи,  які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

     Громадяни України вільно обирають профспілку,  до якої  вони бажають  вступити.  Підставою  для  вступу  до  профспілки є заява громадянина   (працівника),   подана   в   первинну    організацію профспілки.  При  створенні  профспілки прийом до неї здійснюється установчими  зборами.

 ( Частина  друга  статті 7 в редакції  Закону N 2886-III  від 13.12.2001 )

     Ніхто не  може  бути  примушений  вступати або не вступати до профспілки.

     Статутом (положенням)  профспілки   може   бути   передбачено членство  у профспілці осіб,  зайнятих творчою діяльністю,  членів фермерських господарств, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,  а  також  осіб, які навчаються у професійно-технічних або  вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби  у зв'язку  з  виходом  на  пенсію  або  які  тимчасово не працюють.

( Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV  від 03.03.2005 )

     Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження  щодо подвійного членства у профспілках.

     Роботодавці не  можуть   бути   членами   виборних   органів профспілки  будь-якого  рівня.

    ( Частина шоста статті 7 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001 )

     Стаття 12. Незалежність профспілок

     Професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від  органів  державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

     Профспілки самостійно    організовують    свою    діяльність, проводять збори,  конференції,  з'їзди,  засідання утворених  ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

     Забороняється  втручання  органів  державної  влади,  органів місцевого  самоврядування,  їх  посадових  осіб,  роботодавців, їх об'єднань  у  статутну  діяльність  профспілок,  їх організацій та об'єднань. 

                     (Частина третя статті 12 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )

     Стаття 13. Професійні спілки та держава

     Держава  забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні  спілки  та  додержання прав та  інтересів  профспілок.

( Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 2886-III  від 13.12.2001 )

     Держава визнає    профспілки    повноважними   представниками працівників і захисниками їх трудових,  соціально-економічних прав та  інтересів,  співпрацює  з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських  взаємовідносин  з роботодавцями та їх об'єднаннями.

     Держава сприяє   навчанню  профспілкових  кадрів,  спільно  з профспілками  забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового, економічного  та  соціального захисту працівників.

( Частина третя статті  13  із змінами,  внесеними згідно із Законом  N 2886-III від 13.12.2001 )

Розділ II

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

      Стаття 19.  Право  профспілок,  їх  об'єднань  представляти і захищати права та інтереси членів профспілок

      Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і  захист трудових,   соціально-економічних   прав   та   інтересів   членів профспілок  в  органах  державної  влади  та   органах   місцевого самоврядування,  у  відносинах  з роботодавцями,  а також з іншими об'єднаннями громадян.

     У питаннях колективних інтересів працівників  профспілки,  їх об'єднання   здійснюють   представництво   та   захист   інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.

     У питаннях індивідуальних  прав  та  інтересів  своїх  членів профспілки   здійснюють   представництво   та  захист  у  порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.

     Профспілки, їх об'єднання мають право  представляти  інтереси своїх   членів   при  реалізації  ними конституційного  права  на звернення   за   захистом   своїх   прав   до   судових   органів, Уповноваженого  Верховної  Ради  України  з  прав людини,  а також міжнародних судових установ.

     Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з  роботодавцями,  органами  державної влади та органами місцевого самоврядування  здійснюється   на   основі   системи   колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.

     Стаття 20.  Право   профспілок,   їх  об'єднань  на  ведення колективних переговорів та укладання  колективних договорів і угод

     Профспілки, їх   об'єднання   ведуть  колективні  переговори, здійснюють   укладання   колективних    договорів,    генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку, встановленому законодавством.

     Роботодавці, їх об'єднання,  органи виконавчої влади,  органи місцевого  самоврядування  зобов'язані  брати участь у колективних переговорах щодо укладання колективних договорів і угод.

     Представництво профспілок,   їх    об'єднань    на    ведення колективних  переговорів,  укладання угод від імені працівників на державному,  галузевому  або  регіональному   рівні   визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об'єднують.

     Забороняється ведення   переговорів   та   укладання  угод  і колективних  договорів   від   імені   працівників   особам,   які представляють роботодавців.

     Профспілки, їх  об'єднання  здійснюють контроль за виконанням колективних договорів,  угод.  У разі порушення роботодавцями,  їх об'єднаннями,   органами   виконавчої  влади,  органами  місцевого самоврядування умов колективного договору,  угоди  профспілки,  їх об'єднання  мають  право  направляти  їм  подання про усунення цих порушень,  яке розглядається в тижневий  термін.  У  разі  відмови усунути  ці  порушення  або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки   мають   право   оскаржити   неправомірні   дії    або бездіяльність  посадових  осіб  до місцевого суду.

( Частина п'ята статті  20   в   редакції   Закону   N 2886-III    від 13.12.2001 )

     Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю

     Профспілки, їх  об'єднання захищають право громадян на працю, беруть участь у розробленні та  здійсненні  державної  політики  у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.

     Проекти законів,   які    стосуються    соціально-економічних відносин,  подаються  відповідними  органами  виконавчої  влади  з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об'єднань.

     Проекти нормативно-правових актів,  які  стосуються  трудових відносин або соціального захисту громадян,  розглядаються органами виконавчої  влади   та   органами   місцевого   самоврядування   з урахуванням думки відповідних профспілок, об'єднань профспілок.

     Профспілки, їх  об'єднання  мають  право  вносити  пропозиції суб'єктам права  законодавчої  ініціативи  і  відповідним  органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових  актів,  які   стосуються   соціально-трудової сфери.

     Профспілки, їх об'єднання мають право брати участь у розгляді органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,  а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян своїх пропозицій.

     Форми і системи оплати праці,  норми праці, розцінки, тарифні сітки,  схеми  посадових  окладів,  умови запровадження та розміри надбавок,  доплат,  премій,  винагород  та  інших  заохочувальних, компенсаційних  і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у  колективному  договорі   з   додержанням   норм   і   гарантій, передбачених    законодавством,    генеральною    та    галузевими (регіональними)  угодами.  У  разі  якщо  колективний  договір  на підприємстві  не  укладено,  власник  або  уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим органом.

     Профспілки здійснюють  громадський контроль   за   виплатою заробітної плати,  додержанням  законодавства  про  працю  та про охорону праці,  творенням безпечних  і  нешкідливих  умов  праці, належних  виробничих  та  санітарно-побутових умов,  забезпеченням працівників    спецодягом,    спецвзуттям,     іншими     засобами індивідуального та колективного захисту.  У разі загрози життю або здоров'ю  працівників  профспілки   мають   право   вимагати   від

роботодавця   негайного   припинення   робіт  на  робочих  місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на  підприємстві в цілому на час,  необхідний для усунення загрози життю  або  здоров'ю  працівників.

     Профспілки мають право на  проведення  незалежної  експертизи умов   праці,   а   також  об'єктів  виробничого  призначення,  що проектуються,  будуються чи експлуатуються,  на  відповідність  їх нормативно-правовим  актам з питань охорони праці,  брати участь у розслідуванні  причин  нещасних  випадків  і  профзахворювань   на виробництві та давати свої висновки про них.

     Для  здійснення  цих функцій профспілки, їх об'єднання можуть створювати  служби  правової  допомоги  та  відповідні  інспекції, комісії,    затверджувати    положення   про   них.   Уповноважені представники  профспілок мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої  влади  та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для розгляду,  та  в  місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді.

 ( Частина  дев'ята  статті  21  із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III  від 13.12.2001 )

     У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін дії  чи  бездіяльність  посадових  осіб  можуть  бути оскаржені до місцевого  суду.

 ( Статтю 21 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 2886-III від 13.12.2001 )

     Стаття 22.  Права профспілок,  їх  об'єднань  у  забезпеченні зайнятості населення

     Профспілки, їх   об'єднання   беруть   участь  у  розробленні державної   політики   зайнятості    населення,    державних    та територіальних програм зайнятості,  проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,  пропонують заходи   щодо   соціального   захисту   членів   профспілок,   які вивільняються    в   результаті   реорганізації   або   ліквідації підприємств,  установ,   організацій,   здійснюють   контроль   за виконанням законодавства про зайнятість.

     Права і  повноваження  профспілок  щодо  забезпечення захисту працівників  від  безробіття  та   його   наслідків   визначаються законодавством і колективними договорами та угодами.

     У разі,  якщо  роботодавець  планує звільнення працівників  з причин економічного,  технологічного, структурного чи аналогічного характеру  або  у  зв'язку з ліквідацією,  реорганізацією,  зміною форми власності підприємства,  установи,  організації, він повинен завчасно,  не  пізніше  як  за три місяці до намічуваних звільнень надати первинним профспілковим організаціям  інформацію  щодо  цих заходів,  включаючи  інформацію  про  причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників,  яких це може стосуватися,  про терміни  проведення  звільнень,  а  також  провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням  чи  зведенню їх  кількості  до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

( Частина третя статті 22 в  редакції  Закону N 2886-III  від 13.12.2001 )

     Профспілки мають право вносити пропозиції  органам  державної влади,   органам   місцевого   самоврядування,   роботодавцям,  їх об'єднанням про перенесення  термінів,  тимчасове  припинення  або скасування заходів,  пов'язаних з вивільненням працівників,  які є обов'язковими  для  розгляду. 

(  Частина  четверта  статті  22  в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001 )

     Профспілки, їх   об'єднання   мають   право  брати  участь  і проводити   відповідні   консультації   з   питань   залучення   і використання в Україні іноземної робочої сили.

     Стаття 23. Права  профспілок,  їх об'єднань щодо соціального захисту  та  забезпечення  достатнього  життєвого рівня громадян

     Профспілки, їх об'єднання беруть участь у визначенні головних критеріїв  життєвого  рівня,  прожиткового   мінімуму,   а   також мінімальних розмірів заробітної плати,  пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення,  розробці соціальних програм,  спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини  та  соціальний  захист  у  разі  повної,   часткової   або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

     Стаття 24. Права   профспілок,   їх   об'єднань   у   галузі соціального страхування

     Профспілки, їх   об'єднання   беруть   участь   в  управлінні державним соціальним страхуванням  як  представники  застрахованих осіб.

( Стаття  24  в  редакції  Закону  N  2886-III    від 13.12.2001 )

     Стаття 25.  Права профспілок в управлінні  підприємствами  та при зміні форм власності

     Профспілки представляють  права  та  інтереси  працівників  у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями,  а  також у ході приватизації об'єктів державної та комунальної   власності,   беруть   участь   у  роботі  комісій  з приватизації        представляють       інтереси       працівників підприємства-боржника  в  комітеті  кредиторів  у  ході  процедури банкрутства.

 (  Частина  перша  статті  25  із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2886-III  від 13.12.2001 )

     Роботодавці зобов'язані  брати  участь  в  заходах профспілок щодо  захисту  трудових  та  соціально-економічних  прав   на   їх запрошення.

     Стаття 26.  Права   профспілок,  їх  об'єднань  у  вирішенні трудових спорів

     Профспілки, їх об'єднання мають право  представляти  інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.

     Профспілки, їх  об'єднання  мають право представляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку,  встановленому законодавством.  Представники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій,  трудових арбітражів  та  інших  органів,  які  розглядають  колективний  трудовий  спір (конфлікт).

     Стаття 27.  Право профспілок,  їх  об'єднань  на  організацію страйків та проведення інших масових заходів

      Профспілки, їх  об'єднання  мають  право  на  організацію  та проведення страйків,  зборів,  мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових   і   соціально-економічних   прав   та  інтересів працівників відповідно до закону.

     Стаття 28.  Право профспілок,  їх об'єднань на  інформацію  з питань праці та соціально-економічного розвитку

     Профспілки, їх  об'єднання  мають право одержувати безоплатно інформацію від роботодавців або їх  об'єднань,  органів  державної влади та органів місцевого самоврядування з питань,  що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів  своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств,  установ або організацій.  Зазначена  інформація  має бути  надана  не  пізніше  п'ятиденного  терміну.

( Частина перша статті  28  із  змінами,  внесеними згідно із  Законом  N 2886-III від 13.12.2001 )

     Профспілки, їх  об'єднання  мають право безоплатно одержувати від Державного комітету  статистики  України  статистичні  дані  з питань праці та соціально-економічних питань,  а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.

 

     Стаття 29. Право  профспілок,  їх  об'єднань  на   створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій

     Для вирішення   актуальних   проблем   профспілкового   руху, підготовки,     перепідготовки    та    підвищення    кваліфікації профспілкових кадрів,  з метою захисту прав  та  інтересів  членів профспілок  профспілки  та  їх  об'єднання  мають право за рахунок власних коштів створювати  навчальні,  культурно-освітні  заклади, дослідні,   соціально-аналітичні   установи,   а   також  правові, статистичні,  соціологічні навчальні центри та  центри  незалежних експертиз.

     Для висвітлення  своєї діяльності профспілки та їх об'єднання мають  право  бути  засновниками  засобів  масової  інформації  та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.

     Стаття 30. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо питань охорони здоров'я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля

     Профспілки, їх    об'єднання   організовують   і   здійснюють громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони   здоров'я,  медико-соціальної  допомоги.  Профспілки,  їх об'єднання беруть участь у діяльності експертних,  консультативних та  наглядових  рад  при  органах та закладах охорони здоров'я,  а також можуть брати участь у розвитку  масової  фізичної  культури, спорту,  туризму,  створенні  та  підтримці спортивних товариств і туристичних організацій.

     Профспілки, їх об'єднання беруть участь в  охороні  довкілля, захисті  населення  від негативного екологічного впливу,  сприяють діяльності  громадських   природоохоронних   організацій,   можуть проводити  громадські  екологічні експертизи,  здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.

     Стаття 31.  Права профспілок,  їх об'єднань у  сфері  захисту  духовних інтересів трудящих

     Профспілки, їх  об'єднання  можуть  брати  участь у створенні умов для загальнодоступного  користування  громадянами  надбаннями української  національної  культури,  культур національних меншин,  які проживають на території України,  світової  культури,  свободи літературної,    художньої,    наукової,    технічної   творчості, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності.

     Стаття 32. Права профспілок, їх об'єднань у захисті житлових прав громадян

     Профспілки, їх   об'єднання   відповідно  до  своїх  статутів (положень)  беруть  участь  у   розробленні   державної   житлової політики,  здійсненні  заходів,  спрямованих на розвиток житлового будівництва,  поліпшення використання та  забезпечення  збереження житлового   фонду,   у  захисті  економічних  та  соціальних  прав громадян, пов'язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.

     ( Частину  другу  статті  32  виключено  на  підставі  Закону N 2886-III  від 13.12.2001 )

     Стаття 33. Право профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до  відповідальності посадових осіб

     Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору  (контракту)  з  керівником  підприємства,  установи  або організації,  якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

     Вимога профспілкових  органів   про   розірвання    трудового договору  (контракту)  є обов'язковою для розгляду і виконання.  У разі незгоди з нею керівник,  стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа,  від яких залежить звільнення керівника,  можуть у двотижневий  строк  оскаржити  рішення  профспілкового  органу  до місцевого  суду.  У  цьому  разі  виконання  вимоги про розірвання трудового  договору   зупиняється   до  винесення  судом  рішення.

( Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2886-III від 13.12.2001 )

Розділ III

 

 ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ

     Стаття 38. Повноваження виборного  органу  первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації

     Виборний   орган   первинної   профспілкової  організації  на підприємстві,  в  установі або організації:

( Абзац перший частини першої  статті  38  із  змінами,  внесеними  згідно   із   Законом N 2886-III  від 13.12.2001 )

     1) укладає  та  контролює  виконання  колективного  договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів  про  притягнення  до відповідальності  посадових  осіб за невиконання умов колективного договору;

     2) разом  з  роботодавцем  вирішує   питання   запровадження, перегляду та змін норм праці;

     3)   разом   з  роботодавцем  вирішує  питання  оплати  праці працівників  підприємства,  форм  і систем оплати праці, розцінок, тарифних  сіток,  схем  посадових  окладів,  умов запровадження та розмірів    надбавок,   доплат,   премій,   винагород   та   інших заохочувальних,  компенсаційних  виплат; 

( Пункт 3 частини першої статті  38  із  змінами,  внесеними згідно із  Законом  N 2886-III від 13.12.2001 )

     4) разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і  часу відпочинку,  погоджує  графіки  змінності  та  надання  відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу,  дає  дозвіл  на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

     5) разом  з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства,  поліпшення  умов   праці,   матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

     6) бере  участь  у  вирішенні  соціально-економічних  питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання  працівникам соціальних пільг;

     7) бере  участь  у  розробці  правил  внутрішнього  трудового розпорядку підприємства, установи або організації;

     8) представляє інтереси  працівників  за  їх  дорученням  при розгляді   трудових   індивідуальних   спорів  та  у  колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

     9) приймає  рішення  про  вимогу  до  роботодавця   розірвати трудовий  договір (контракт) з керівником підприємства,  установи, організації,  якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється  від  участі  у  переговорах  щодо  укладення або зміни колективного  договору,  не  виконує  зобов'язань  за  колективним договором,  допускає  інші  порушення законодавства про колективні договори;

 (  Пункт 9 частини першої статті 38 в  редакції  Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )

     10) дає згоду  або  відмовляє  у  дачі  згоди  на  розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником,  який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, передбачених законом;

( Пункт 10 частини першої статті 38 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001 )

     11) бере   участь   у   розслідуванні   нещасних    випадків, професійних захворювань і аварій,  роботі комісії з питань охорони праці;

 (  Пункт 11 частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III від 13.12.2001 )

     12) здійснює  громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці,  за забезпеченням на підприємстві,  в установі або організації безпечних та нешкідливих умов  праці,  виробничої   санітарії,   правильним   застосуванням установлених   умов   оплати  праці,  вимагає  усунення  виявлених недоліків;

     13) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

     14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам  та  інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві,  в установі або організації,  права  користування  нарівні  з  його   працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування,  забезпечення житлом,  путівками до  оздоровчих  і  профілактичних  закладів  та іншими   соціальними  послугами  і  пільгами  згідно  із  статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;

     15) представляє інтереси застрахованих  осіб  у  комісії   із соціального   страхування,   направляє   працівників   на  умовах, передбачених колективним  договором  або  угодою,  до  санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку,  туристичних комплексів, баз та   оздоровчих   закладів,   перевіряє   організацію    медичного обслуговування  працівників та членів їх сімей;

 ( Пункт 15 частини першої  статті  38  в  редакції  Закону N 2886-III  від 13.12.2001 )

     16) разом  з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір  коштів,  що  будуть  спрямовані  на  будівництво, реконструкцію,  утримання  житла,  здійснює  облік  громадян,  які потребують поліпшення житлових умов,  розподіляє  у  встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках,  збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу площу,  яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює  житлово-побутове обслуговування працівників;

( Пункт 16 частини  першої статті 38 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001 )

     17)  представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході  процедури  банкрутства.

  ( Частину першу статті 38 доповнено пунктом   17   згідно   із   Законом   N 2886-III від 13.12.2001 )

     Виборні органи  профспілкової  організації,   що   діють   на підприємстві,  в установі або організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.

     Стаття 39.  Порядок надання  згоди  на  розірвання  трудового договору з ініціативи роботодавця

     У випадках,  передбачених законодавством про працю,  виборний орган  первинної  профспілкової   організації,   членом   якої   є працівник,   розглядає  у  п'ятнадцятиденний  термін  обґрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового  договору  з працівником.

     Подання роботодавця    має    розглядатися    у   присутності працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа,  у тому числі адвокат.  У  разі  нез'явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається до  наступного  засідання  у межах  терміну,  визначеного  частиною  першою  цієї  статті.  При повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

     У разі,   якщо   виборний   орган   первинної   профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору дає  профспілковий  представник,  уповноважений  на представництво інтересів членів профспілки згідно зі статутом.

     Орган первинної    профспілкової    організації    повідомляє роботодавця  про  прийняте  рішення  у письмовій формі у триденний термін  після  його  прийняття.  У  разі  пропуску  цього  терміну вважається,   що  профспілковий  орган  дав  згоду  на  розірвання трудового договору.

     Якщо працівник   одночасно   є   членом   кількох   первинних профспілкових організацій,  які діють на підприємстві, в установі, організації,  дозвіл на  його  звільнення  дає  той  профспілковий орган, до якого звернувся роботодавець.

     Рішення профспілки   про   ненадання   згоди   на  розірвання трудового договору має бути обгрунтованим.  У разі, якщо в рішенні немає  обгрунтування  відмови у згоді на звільнення,  роботодавець має  право  звільнити  працівника  без  згоди   виборного   органу профспілки.

( Стаття  39 із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N 2886-III від 13.12.2001 )

 

Розділ IV

 ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

     Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок

      Члени виборних  органів профспілок,  об'єднань профспілок,  а також повноважні представники цих органів мають право:

     1) безперешкодно відвідувати  та  оглядати  місця  роботи  на підприємстві,   в   установі,   організації,   де  працюють  члени профспілок;

     2) вимагати і одержувати  від  роботодавця,  іншої  посадової особи відповідні документи,  відомості та пояснення, що стосуються умов праці,  виконання колективних договорів та  угод,  додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;

     3) безпосередньо  звертатися  з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб;

     4) перевіряти   роботу   закладів   торгівлі,    громадського харчування,   охорони  здоров'я,  дитячих  закладів,  гуртожитків, транспортних  підприємств,  підприємств   побутових   послуг,   що належать   даному   підприємству,  установі,  організації  або  їх обслуговують;

     5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи або організації в доступних для працівників місцях;

     6) перевіряти  розрахунки  з  оплати  праці   та   державного соціального  страхування,  використання  коштів  для  соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.

     Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів

      Працівникам підприємств,  установ або організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.

Зміна умов трудового договору,  оплати праці, притягнення  до дисциплінарної  відповідальності  працівників,   які   є   членами виборних  профспілкових органів,  допускається лише за попередньою згодою  виборного  органу,  членами  якого  є.

( Частина друга   статті  41   в   редакції Закону   N 2886-III     від 13.12.2001 )

     Звільнення членів     виборного     профспілкового     органу підприємства, установи,  організації  (у  тому  числі структурних підрозділів),  його керівників,  профспілкового представника (там, де  не  обирається  виборний  орган профспілки),  крім додержання загального порядку,  допускається за наявності  попередньої  згоди виборного  органу,  членами  якого  вони  є,  а також вищестоящого виборного   органу  цієї   профспілки   (об'єднання   профспілок).

( Частина третя статті 41 в  редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )

     Звільнення з   ініціативи   роботодавця   працівників,    які обиралися до складу профспілкових органів підприємства,  установи, організації,  не  допускається  протягом  року  після   закінчення терміну,  на  який  він обирався,  крім випадків повної ліквідації підприємства,  установи,  організації,  виявленої  невідповідності

працівника  займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я,  який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником  дій,  за  які  законодавством  передбачена можливість звільнення з роботи чи  зі  служби.  Така  гарантія  не  надається працівникам  у  разі  дострокового  припинення  повноважень  у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або  за власним бажанням,  за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я. 

(  Частина  четверта  статті  41  в   редакції   Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )

     Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням  їх  до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня  робота  (посада)  або  за  згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

     Членам виборних  профспілкових  органів,  не  звільненим  від своїх виробничих чи службових  обов'язків,  надається  на  умовах, передбачених  колективним договором чи угодою,  вільний від роботи час  із  збереженням  середньої  заробітної  плати  для  участі  в консультаціях   і   переговорах,   виконання   інших   громадських обов'язків  в інтересах трудового колективу, а також на час участі в  роботі  виборних  профспілкових  органів,  але не менше ніж дві години на тиждень.

( Частина шоста статті 41 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 2886-III від 13.12.2001 )

     На час   профспілкового  навчання  працівникам,  обраним  до складу  виборних  профспілкових  органів  підприємства,  установи, організації,   надається   додаткова  відпустка  тривалістю  до  6 календарних  днів  із  збереженням  середньої  заробітної плати за рахунок  роботодавця.

 (  Статтю  6  доповнено  частиною  згідно із Законом N 2886-III  від 13.12.2001 )

     За працівниками,  обраними   до   складу   виборних   органів профспілкової організації,  що діє на підприємстві, в установі або організації,  зберігаються   соціальні   пільги   та   заохочення, встановлені  для  інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.  За рахунок  коштів  підприємства  цим  працівникам можуть   бути   надані   додаткові  пільги,  якщо  це  передбачено колективним договором.

     Стаття 42.  Обов'язок   роботодавця   щодо   створення умов  діяльності профспілок

      Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій,  що діють на підприємстві, в установі або організації.

      Надання   для   роботи  виборного  профспілкового  органу  та проведення   зборів   працівників   приміщень  з  усім  необхідним обладнанням,   зв'язком,   опаленням,   освітленням,  прибиранням, транспортом,   охороною   здійснюється   роботодавцем  у  порядку, передбаченому  колективним  договором  (угодою).

 (  Частина друга статті  42  із  змінами,  внесеними згідно із  Законом  N 2886-III від 13.12.2001 )

      За наявності  письмових  заяв  працівників,  які  є   членами профспілки,   роботодавець   щомісячно  і  безоплатно  утримує  із заробітної плати та перераховує  на  рахунок  профспілки  членські профспілкові   внески   працівників   відповідно   до   укладеного колективного договору чи окремої угоди в  терміни,  визначені  цим договором.  Роботодавець  не  має  права затримувати перерахування зазначених  коштів.

 ( Частина третя статті 42  в  редакції  Закону N 2886-III  від 13.12.2001 )

      Спори,  пов'язані з невиконанням роботодавцем цих обов'язків, розглядаються  в судовому порядку.

( Частина четверта статті 42 із змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 2886-III  від 13.12.2001 )

     Стаття 43. Надання профспілковим  організаціям  підприємств, установ або організацій будинків, приміщень, споруд для ведення    культурно-освітньої,  оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи

      Будинки, приміщення,   споруди,   в  тому  числі  орендовані, призначені   для    ведення    культурно-освітньої,    оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи або організації та членів їх  сімей,  а  також  оздоровчі табори  можуть  передаватися  на договірних засадах у користування профспілковим  організаціям  цього  підприємства,   установи   або організації.

      Стаття 44. Відрахування  коштів підприємствами,  установами, організаціями первинним профспілковим організаціям  на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

      Роботодавці зобов'язані   відраховувати    кошти    первинним профспілковим  організаціям  на  культурно-масову,  фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами,  але  не  менше  ніж  0,3  відсотка  фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати,  а у бюджетній сфері  -  за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

( Стаття 44 із змінами, внесеними згідно  із  Законами  N 2120-III від   07.12.2000,  N 1458-III  від 17.02.2000, 

 в  редакції  Закону  N  2886-III від 13.12.2001 )

      Стаття 45. Обов'язок  роботодавця  надавати  інформацію на запити профспілок, їх об'єднань

      Роботодавці, їх  об'єднання  зобов'язані  в  тижневий  термін надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні,  з питань умов праці та оплати праці працівників, а також  соціально-економічного  розвитку  підприємства,   установи, організації  та  виконання колективних договорів і угод.                 ( Частина перша статті  45  із   змінами,   внесеними   згідно  із   Законом N 2886-III  від 13.12.2001 )

     У разі   затримки   виплати  заробітної  плати  роботодавець зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів дати  дозвіл на  отримання  в  банківських  установах  інформації про наявність коштів  на  рахунках  підприємства,  установи,   організації   або отримати  таку  інформацію  в  банківських  установах  і надати її профспілковому органу.  У разі  відмови  роботодавця  надати  таку інформацію  або  дозвіл  на  отримання  інформації  його  дії  або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду.

 ( Статтю 45 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2886-III від 13.12.2001 )

  Розділ V

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРО ПРОФСПІЛКИ

      Стаття 46. Відповідальність посадових осіб

      Особи, які чинять  перешкоду  здійсненню  права  громадян  на об'єднання у профспілки,  а також посадові та інші особи,  винні в порушенні законодавства  про  профспілки,  які  своїми  діями  або бездіяльністю  перешкоджають  законній  діяльності профспілок,  їх об'єднань,  несуть дисциплінарну,  адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів.

 

««Президент України                                                                              Л.КУЧМА

  м. Київ, 15 вересня 1999 року

          N 1045-XIV