Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Робота за сумісництвом

Запитання: 

  • Чи може голова профкому (виборна посада) працювати за сумісництвом?
  • Як правильно зробити запис в трудовій книжці?

 

Відповідь: 


В ч. 2 ст. 21 КЗпП України зазначено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором  або  угодою сторін.Законодавством України передбачені деякі відмінності та особливості роботи за сумісництвом від іншого виду праці. Це, перш за все, є такою ж трудовою діяльністю, як і звичайний трудовий договір, але з деякими обмеженнями.Так у постанові Кабінету Міністрів України від 3.04. 93р. № 245 із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.96р. № 1033 «Про роботу за сумісництвом» встановлено, що робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій (далі – підприємства) мають право працювати за сумісництвом,  тобто  виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах   сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому  підприємстві,  в установі, організації або у громадянина у вільний  від  основної роботи  час. Для роботи за  сумісництвом  згоди  адміністрації  за  місцем основної роботи не потрібно.Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних   підприємств разом з профспілковими комітетами лише щодо працівників  окремих  професій та посад, зайнятих на важких роботах і на  роботах  із  шкідливими або  небезпечними  умовами  праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані їхнього здоров'я та безпеці виробництва. Обмеження також поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок (підкреслення та виділення курсивом – автора).Установити, що тривалість роботи за сумісництвом  не  може перевищувати чотирьох годин на  день  і  повного  робочого  дня  у вихідний  день. Загальна тривалість роботи за   сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини  місячної  норми робочого часу. Оплата праці  сумісників  провадиться  за  фактично  виконану роботу (п. 2 вказаної вище постанови).В п. 4 цієї ж постанови Уряду зазначено, що окрім  працівників,  яким  законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не  мають  права працювати за сумісництвом також керівники  державних  підприємств, їхні  заступники,  керівники  структурних підрозділів  (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Серед правознавців досі немає єдиної думки з приводу того чи може працівник недержавного підприємства укласти трудовий договір з державним підприємством на, наприклад, посаду керівника чи його заступника. Одні вважають, що так, може, у зв’язку з тим, що закон зворотної заборони на це прямо не передбачив. Інші ж вважають, що коли на працівника, який працює за сумісництвом розповсюджуються всі права, гарантії та обов‘язки, передбачені: діючим законодавством; колективним договором (з урахуванням надбавок, доплат та премій); правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, де працює сумісник, то вказана вище заборона діє і в цьому випадку. Такої ж думки останнім часом притримуються контролюючі органи, особливо стосовно посадових осіб, які постійно чи тимчасово займають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або особи, які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних осіб. Враховуючи, що в обов’язки лікаря – терапевта не входять такі функції, то з повною впевненістю можна вважати, що заборона працювати на цій посаді за сумісництвом на голову профкому розповсюджуватися не може, окрім випадку, коли в колективному договорі державного санаторія-профілакторія не закладено цю заборону.В данному випадку слід також звернути увагу на Положення про умови роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій (затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993  № 43, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.06.93 за № 76), яке конкретизує згадану вище постанову Кабінету Міністрів України № 245. Тобто, робота за сумісництвом лікарем – терапевтом є медичною роботою, а тому під заборону щодо сумісництва не підпадає.   Не дивлячись на те, що голова профкому працює на виборній посаді в неприбутковій, недержавній, громадській профспілковій організації, обмеження в часі роботи за сумісництвом, яке передбачене в п. 2 постанови № 245 повинно розповсюджуватися на такого працівника у зв’язку з тим, що одне з місць роботи є в суб’єкті господарської діяльності державної форми власності.     Відповідно до п. 9 згаданого вище Положення № 43 запис  у  трудову  книжку  відомостей  про   роботу    за сумісництвом провадиться  за  бажанням  працівника  власником  або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.Це пов’язано з тим, що відповідно до п. 1.1.Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерством юстиції України Міністерством соціального захисту України від 29 липня 1993 р. № 58, із змінами і доповненнями, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993р. за N 110) трудові книжки працівників зберігаються і ведуться за основним місцем роботи. На осіб,   які   працюють  за  сумісництвом,  трудові  книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. Для цього в графі 3 трудової книжки за основним місцем роботи заносять назву підприємства, на яке працівника прийнято на роботу за сумісництвом. Наступним рядком в графу 1 заносять черговий номер запису, а в графу 2 – дату прийняття на роботу за сумісництвом. В графі 3 записують: «Прийнятий на роботу на посаду лікаря – терапевта за сумісництвом». В графу 4 номер і дату наказу підприємства, де такого працівника прийнято на вказану посаду. Все це робиться на підставі відповідної довідки з місця роботи працівника за сумісництвом.