Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

ЗАКОН УКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (витяг)

Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності 

     1. Підприємства  зобов'язані  подавати  квартальну  та  річну 
фінансову  звітність  органам,  до  сфери  управління  яких   вони 
належать,    трудовим   колективам   на   їх   вимогу,   власникам
(засновникам) відповідно до установчих документів,  якщо  інше  не
передбачено   цим  Законом.  Органам  виконавчої  влади  та  іншим
користувачам   фінансова   звітність   подається   відповідно   до
законодавства.  Термін подання фінансової звітності встановлюється
Кабінетом  Міністрів  України  (  419-2000-п  ),  а  для  банків -
Національним банком України.
{  Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

     2. Фінансова звітність підприємств не  становить  комерційної 
таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

     3. Підприємства (крім бюджетних установ) зобов'язані подавати 
(надсилати   рекомендованим   листом)  державному  реєстратору  за
місцезнаходженням  реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня
року,  що  настає  за  звітним  періодом,  фінансову звітність про
господарську  діяльність  у  складі  балансу  і  звіту  про  річні
фінансові результати.
(  Статтю  14  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 3422-IV 
( 3422-15 ) від 09.02.2006 )

     4.  Публічні  акціонерні  товариства, підприємства - емітенти 
іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств
і  сертифікатів фондів операцій з нерухомістю,  а також професійні
учасники фондового ринку,  банки,  страховики  та  інші  фінансові
установи  зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року,  що настає
за звітним періодом,  оприлюднювати річну фінансову  звітність  та
річну  консолідовану  фінансову  звітність  разом  з  аудиторським
висновком   шляхом   розміщення   на   власній   веб-сторінці    з
опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.
{   Частина  четверта  статті  14  в  редакції  Закону  N  3332-VI 
( 3332-17 ) від 12.05.2011 }

     5. У  разі  ліквідації  підприємства   ліквідаційна   комісія 
складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами,
публікує його протягом 45 днів.

     6.  Національний  орган України з акредитації зобов'язаний не 
пізніше 1 червня наступного за звітним  року  оприлюднювати  річні
фінансові звіти шляхом розповсюдження їх у вигляді окремих  видань
та/або розміщення на власному веб-сайті в Інтернеті.

{  Статтю 14 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4224-VI
( 4224-17 ) від 22.12.2011 }