Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (витяг)

Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ
                 та організацій

157.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових  установ  та
організацій,  зареєстрованих  згідно  з  вимогами законодавства та
внесених органами  державної  податкової  служби  в  установленому
порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:

 

є)  професійними  спілками,  їх об'єднаннями та організаціями
профспілок, утвореними в порядку, визначеному законом;

{ Підпункт "є" пункту 157.1 статті 157 в редакції Закону N 4834-VI
( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

     ж)  організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, утвореними
в порядку, визначеному законом;

{  Пункт  157.1  статті  157  доповнено  підпунктом  "ж" згідно із
Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
 

 

157.12.  З  метою  оподаткування центральний орган виконавчої 
влади,  що  реалізує  державну податкову політику веде реєстр всіх
неприбуткових  організацій  та  їх  відокремлених підрозділів, які
звільняються від оподаткування згідно з положеннями цього пункту.
{  Абзац  перший  пункту  157.12  статті 157 із змінами, внесеними
згідно з Законом N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }

     Право неприбуткової  організації  на  користування пільгами в 
оподаткуванні податком на прибуток виникає  після  внесення  такої
організації   до  Реєстру  неприбуткових  організацій  та  установ
органами державної  податкової  служби  в  порядку,  встановленому
законодавством.

     Державна реєстрація  неприбуткових організацій здійснюється в 
порядку, передбаченому відповідним законодавством.

     Перереєстрація такої неприбуткової  організації  у  випадках, 
передбачених законом,  здійснюється без справляння будь-якої плати
з такої неприбуткової організації.

157.14.  Центральний  орган  виконавчої  влади, що забезпечує 
формування державної фінансової політики
встановлює порядок обліку
і   подання   податкової   звітності   про   використання   коштів
неприбуткових організацій (визначених у підпункті "є" пункту 157.1
цієї  статті  в  частині  обліку і подання податкової звітності за
доходами,   що  підлягають  оподаткуванню),  а  центральний  орган
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику
, вирішує
питання   про  виключення  організацій  із  Реєстру  неприбуткових
організацій та установ і оподаткування їх доходів у разі порушення
ними  положень  цього  Кодексу  та  інших  законодавчих  актів про
неприбуткові  організації. До порушень також належить використання
звільнених  від  оподаткування  коштів  на  цілі,  не  передбачені
статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти
та  майно,  використані  не  за  цільовим призначенням, вважаються
доходом   і  підлягають  оподаткуванню  за  ставкою,  встановленою
пунктом  151.1  статті  151  цього  Кодексу.  Рішення центрального
органу  виконавчої  влади, що реалізує державну податкову політику
можуть бути оскаржені в судовому порядку.
{  Пункт  157.14 статті 157 із змінами, внесеними згідно з Законом 
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
 
 
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку 
                 загального місячного (річного)
                 оподатковуваного доходу
 
165.1.22. кошти або вартість майна (послуг),  що надаються як 
допомога на поховання платника податку:

     а)   будь-якою  фізичною  особою,  благодійною  організацією, 
Пенсійним  фондом  України,  відповідним  структурним  підрозділом
місцевої  державної  адміністрації
,  фондами загальнообов'язкового
державного   соціального   страхування   України  або  професійною
спілкою;
{  Підпункт  "а"  підпункту  165.1.22  пункту  165.1 статті 165 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5083-VI ( 5083-17 ) від
05.07.2012 }
 
165.1.47.  сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати 
чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами),
що  здійснюються  за  рішенням  професійної  спілки, її об'єднання
та/або  організації  професійної спілки, прийнятим в установленому
порядку,  на  користь члена такої професійної спілки протягом року
сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу,
визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4
статті 169 цього Кодексу;
{  Підпункт  165.1.47  пункту  165.1  статті 165 в редакції Закону 
N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }