Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Галузева угода енергетики на 2019-2021 р.р.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Фонд державного майна України Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців

«Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»

Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України

ГАЛУЗЕВА УГОДА

МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ,

ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, ВСЕУКРАЇНСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ «ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ» І ПРОФСПІЛКОЮ ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НА 2019-2021 РОКИ

Зареєстровано Міністерством соціальної політики України

ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України 2016-2018 роки

Загальні положення

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (далі- Міністерство), Фонд державного майна України (далі - ФДМУ), Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» (далі - Роботодавці) та Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (далі - Профспілка) уклали Галузеву угоду (далі - Угода) на підставі Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні» та Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями.

Ця Угода встановлює мінімальні соціальні гарантії, компенсації та пільги, є основою для укладення колективних договорів, трудових договорів, і не обмежує прав компаній та їх структурних (відокремлених, відособлених) підрозділів, підприємств, установ, організацій галузі щодо розширення соціальних гарантій і трудових та соціально-побутових пільг за рахунок власних коштів.

Угода укладається з метою посилення соціального захисту працівників, які перебувають у сфері дії Сторін, що підписали Угоду, і включає зобов’язання Сторін, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи Підприємств, реалізації на цій основі трудових і соціально-економічних гарантій працівників і трудових колективів.

У двомісячний термін після реєстрації Угоди Підприємства та первинні профспілкові організації укладають колективні договори або вносять зміни і доповнення до укладених колективних договорів. При укладенні колективних договорів дотримання положень цієї Угоди є обов'язковим.

У разі не укладення колективних договорів на окремих Підприємствах у зазначений термін Сторони вживають необхідних заходів до їх укладення відповідно до чинного законодавства.

Укладені на Підприємствах колективні договори після реєстрації у місцевих органах виконавчої влади підлягають повідомній реєстрації профкомами в територіальних галузевих профспілкових органах.

Умови колективних або трудових договорів, укладених на Підприємствах, що погіршують порівняно з чинним законодавством та цією Угодою становище працівників є недійсними і не повинні включатися до колективних та трудових договорів.

Забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів господарського управління, власників або уповноважених ними органів при укладенні та виконанні цієї Угоди.

Розділ 1. Сфера дії Угоди

1.1.   Угода поширюється на працівників, що працюють на умовах найму на підприємствах, в об’єднаннях, компаніях, товариствах, організаціях і установах електроенергетичної галузі, що перебувають у сфері дії Сторін соціального діалогу на галузевому рівні (далі - Підприємство), на виборних та найманих працівників Профспілок, а також на непрацюючих членів профспілок

-      інвалідів і пенсіонерів галузі, осіб, які мають статус безробітного і останнім місцем роботи яких було Підприємство.

Інші Підприємства електроенергетики при укладанні колективних договорів можуть застосовувати положення зазначеної Угоди.

1.2.   Сторонами, що уклали Угоду, виступають Міністерство в особі Міністра, ФДМУ, Роботодавці і Профспілка - в особі їх Голів.

1.3.   Прийняті за цією Угодою зобов’язання та домовленості є обов’язковими для виконання Сторонами у межах їх компетенції.

1.4.   Сторони зобов'язуються не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань, що стосуються соціальних, економічних, культурних прав і інтересів працівників та інших верств населення, і є предметом цієї Угоди.

Сторони зобов'язуються здійснювати попереднє узгодження таких рішень шляхом переговорів та консультацій.

1.5.   Для працівників виробництв, цехів, дільниць, та інших підрозділів, які виконують роботи, не властиві діяльності електроенергетичної галузі, умови оплати праці можуть встановлюватися в колективному договорі із дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей (підгалузей), до яких ці підрозділи належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства.

1.6.        Угода це нормативно - правовий акт, що містить взаємні зобов’язання сторін, учасників Угоди, спрямований на забезпечення ефективної діяльності галузі та задоволення трудових, економічних і соціальних інтересів і потреб працівників і регулювання трудових відносин

1.7.   У випадку реорганізації, зміни складу, структури, назви Сторін, які уклали цю Угоду, вона зберігає чинність протягом строку, на який укладена.

Розділ II. У сфері гарантій оплати праці

2.1.        Сторони проводять політику, спрямовану на збільшення доходів працівників галузі в міру зростання ефективності виробництва. Сторони вживають заходів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати відповідно до ст. 115 КЗпП України і ст.24 Закону України «Про оплату праці» і здійснюють заходи до відповідальних осіб, винних у її затримці

2.2.        Визначення форм і систем оплати праці і матеріального заохочення, розмірів тарифних ставок і посадових окладів, а також затвердження положень про преміювання і виплату винагороди за підсумками роботи за рік здійснюється Підприємствами самостійно за погодженням з профспілковими комітетами і відображається в колективних договорах з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. При цьому, адміністрація кожного Підприємства забезпечує зв'язок оплати праці з її результатами.

Найменування професій і посад встановлюється згідно з «Класифікатор професій», затверджений в установленому порядку».

2.3. Мінімальний розмір тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіковану роботу, установити на рівні не менше:

- з 01.01.2019 року 160%;

- з 01.07.2019 року 168%

 законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У додатках №№ 3-38 до Галузевої угоди наведені коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок і посадових окладів до мінімальної місячної тарифної ставки працівника, який виконує некваліфіковану роботу.

Формування тарифної ставки та схеми посадових окладів на кожному конкретному Підприємстві здійснюється на основі тарифної ставки працівника, який виконує некваліфіковану роботу, міжкваліфікаційних, (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Схеми посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців є обов'язковим додатком до колективних договорів Підприємств.

У разі впровадження альтернативних систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо), при самостійному встановленні у колективних договорах конкретних розмірів оплати праці (тарифних ставок, посадових окладів) підприємства дотримуються мінімальних гарантій, встановлених цією Угодою та додатками до неї для відповідних професій та посад працівників.

У разі встановлення у період дії Угоди нової величини мінімальної заробітної плати оплата праці працівників Підприємств підлягає перегляду з часу набрання чинності Закону України, яким встановлено нову величину мінімальної заробітної плати.

У разі реорганізації Підприємств розміри тарифних ставок, окладів та посадових окладів, встановлених відповідно до чинного законодавства і Угоди, перегляду в сторону зменшення не підлягають.

2.4.     Роботодавці забезпечують щорічне підвищення рівня середньої заробітної плати з урахуванням макроекономічних показників, визначених Урядом, умов конкурентного ринку праці, власних фінансових ресурсів, збалансованих виробничих і фінансово-економічних показників Підприємства, але не нижче ніж передбачено Генеральною угодою та чинним законодавством.

2.5.     Сторони домовилися забезпечити частку основної заробітної плати разом із законодавчо встановленими надбавками і доплатами у середній заробітній платі не менше ніж 70 відсотків.

Сторони домовилися про збільшення частки витрат на оплату праці у витратах на виробництво та випереджаюче зростання тарифної ставки робітника І розряду відносно темпів зростання середньої заробітної плати для забезпечення збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

2.6.     Працівникам галузі встановлюються доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів згідно з додатком 1 до цієї Угоди.

2.7 Сторони домовилися здійснювати заходи, спрямовані на збільшення витрат з оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт і послуг.

2.8.          Працівникам галузі встановлюється надбавка за стаж роботи в електроенергетиці (надбавка за стаж роботи в галузі) згідно з чинним законодавством у розмірі, визначеному колективним договором, але не менше ніж встановлено у додатку № 1 до цієї Угоди.

Підприємства, на яких впровадженні альтернативні систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо), надбавки за стаж роботи в енергетиці виплачуться у порядку і в розмірах, передбачених Колективним договором.

2.9.    Окремим висококваліфікованим робітникам та іншим працівникам, визначеним у Колективному договорі, зайнятим експлуатацією і ремонтом найбільш складного енергетичного устаткування, перелік яких визначається у колективному договорі Підприємства, тарифні ставки і посадові оклади підвищуються до 20%, з віднесенням на витрати виробництва.

Підприємства, на яких впровадженні альтернативні систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо), передбачене абзацом першим цього пункту підвищення тарифних ставок і посадових окладів здійснюється відповідно до умов, визначених Колективним договором.

2.10.     Тарифні ставки і посадові оклади працівникам Підприємств, розташованих та території населених пунктів, яким надано статус гірських, підвищуються на 25%.

2.11.     Заступникам керівників, головним бухгалтерам і заступникам головних інженерів посадові оклади встановлюються на 5-15%, а помічникам керівників - на 30-40% нижче посадового окладу відповідного керівника, крім керівників, з якими укладено контракти.

Підприємства, на яких впровадженні альтернативні систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо), встановлюють розміри посадових окладів таким працівникам відповідно до умов, визначених Колективним договором.

2.12.     Посадові оклади майстрів (старших майстрів), яким присвоєно почесне звання «Майстер II класу» і «Майстер І класу», підвищуються відповідно на 10% і 20%.

Підприємства, на яких впровадженні альтернативні систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо), передбачене абзацом першим цього пункту підвищення посадових окладів здійснюється відповідно до умов, визначених Колективним договором.

2.13.   При перевищенні показників по встановленій групі з оплати праці керівних працівників більш ніж у два рази їх посадові оклади (залежно від групи з оплати праці) підвищуються на 15%.

Підприємства, на яких впровадженні альтернативні систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо), передбачене абзацом першим цього пункту підвищення посадових окладів здійснюється відповідно до умов, визначених Колективним договором.

2.14.   Працівникам електричних мереж, у разі виробничої необхідності, може встановлюватися надбавка за роз'їздний характер роботи у розмірах, передбачених колективними договорами згідно з чинним законодавством.

2.15.   За прийняття зміни оперативному персоналу проводиться доплата виходячи з тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за фактично затрачений час згідно з чинними посадовими інструкціями та з урахуванням стану обладнання.

Підприємства, на яких впровадженні альтернативні систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо), передбачене абзацом першим цього пункту проведення доплати здійснюється відповідно до умов, визначених Колективним договором.

Час, затрачений на прийняття зміни, не є робочим, тому що персонал, який приймає зміну не несе відповідальність за роботу устаткування, і отже, цей час не повинен враховуватись у тривалість зміни.

2.16.   Працівникам, попередженим про звільнення за п.1 ст.40 КЗпП України у разі перегляду на Підприємстві розмірів оплати праці, тарифні ставки (оклади, посадові оклади) підвищуються в порядку, встановленому на Підприємстві, але не нижче за рівень, передбачений цією Угодою.

2.17.   Заробітна плата керівнику Підприємства за відпрацьований час виплачується разом з виплатою заробітної плати усім іншим категоріям працівників Підприємства за відповідний період.

2.18.   Підприємства не допускають заборгованості із виплати заробітної плати. У разі виникнення на Підприємстві заборгованості з заробітної плати терміном понад один місяць складати за погодженням з профспілками графіки погашення заборгованості із виплати заробітної плати, розробляти ефективні заходи з її погашення.

У разі затримки виплати заробітної плати працівникам нараховується компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її

виплати відповідно до чинного законодавства.

У разі наявності заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат на підприємствах з часткою державного майна (акцій), які виставляються на продаж за конкурсом, обов’язково передбачати у процесі формування умов приватизації зобов’язання покупця щодо повного погашення такої заборгованості у строк, передбачений договором купівлі-продажу.

2.19.      Міністерство у межах визначених повноважень вживає заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати на Підприємствах, що належать до сфери його управління.

2.20.      У разі виникнення заборгованості Підприємства складають графіки повного погашення заборгованості із заробітної плати та включають їх у колективні договори, як обов’язкові додатки.

2.21.      Міністерство розглядає подання профспілкових організацій щодо розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати, або вживає до них відповідних заходів.

2.22.      Сторони домовилися забезпечувати ефективний контроль за дотриманням Підприємством законодавства та норм цієї Угоди з питань оплати праці і щокварталу обмінюватись інформацією про здійснювані з цією метою заходи.

Керівники Підприємств надаватимуть інформацію про фінансове становище суб”єктів господарювання профспілковим комітетам на їх вимогу за умов дотримання режиму конфіденційності інформації.

2.23.      Міністерство зобов’язується у межах компетенції разом з Підприємствами здійснювати заходи з метою запровадження, заміни і перегляду норм праці, застосування прогресивних норм і нормативів.

Сторони домовились розглядати питання про стан та основні завдання з нормування праці на нарадах (семінарах), засіданнях колегій з прийняттям відповідних рішень та щороку до 15 липня інформувати Мінпраці України з цього питання.

Підприємства передбачають у колективних договорах конкретні зобов’язання щодо нормування праці працівників.

2.24.      У зв’язку з наданням щорічних відпусток працівникам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі, що визначається колективним договором, але не меншому ніж розмір середньомісячної заробітної плати працівника.

Підприємства, на яких впровадженні альтернативні систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо), встановлюють розміри матеріальної допомоги відповідно до умов, визначених Колективним договором.

Зазначена матеріальна допомога включається у склад витрат платника податку.

2.25.      Майстрам, начальникам змін, начальникам електропідстанцій (групи електропідстанцій), іншим професіоналам та фахівцям при зайнятості 50 і більше відсотків робочого часу на дільницях, в цехах та на виробництві, де більше половини робітників одержують доплати за умови праці, можуть також встановлюватися доплати в аналогічних розмірах. Конкретні розміри доплат за умови праці визначаються на основі атестації робочих місць в установленому порядку.

2.26 За виробничої необхідності організовувати чергування вдома керівників, фахівців, водіїв. Час чергування вдома (без права відлучатися на випадок виклику на роботу), здійснювати з розрахунку: за кожну годину чергування - % частина години нормального робочого часу. За чергування вдома надавати інший день відпочинку протягом одного місяця з дня чергування.

2.27.      У разі перевищення встановленого порогу індексації споживчих цін Підприємства забезпечують своєчасне і в повному розмірі проведення індексації заробітної плати в установленому порядку.

2.30 Рекомендувати Підприємствам передбачити в колективних договорах перелік робіт, за які провадиться доплата за шкідливі і важкі, особливо шкідливі і особливо важкі умови праці (за результатами атестації робочих місць) і надавати додаткову відпустку відповідно до Списків № 1 і № 2, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 (із внесеними до них змінами)”.

2.31.      Рекомендувати Підприємствам встановлювати працівникам, що вивільняються з ініціативи нового власника або уповноваженого ним органу за погодженням з Профспілкою грошову виплату в порядку, передбаченому колективним договором.

2.32.      Застосовувати для водіїв автотранспортних засобів, які зайняті експлуатацією автотранспортних засобів у містах з інтенсивним режимом транспортного руху (у містах з чисельністю населення понад 1 млн. мешканців) доплату за інтенсивність праці у розмірі до 12 відсотків тарифної ставки.

2.33.            Рекомендувати Підприємствам виплачувати одноразове заохочення працівникам та непрацюючим пенсіонерам до професійного свята - Дня енергетика.

2.34.      Відповідно до колективного договору Підприємства в межах фінансових можливостей можуть встановлювати до заробітної плати працівників надбавки за відзначення їх галузевими нагородами: «Почесний енергетик України» - до 15% посадового окладу (тарифної ставки); «Відмінник енергетики України» - до 10% посадового окладу (тарифної ставки).

2.35.      Визначення витрат на оплату праці підприємств з розподілу електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної та теплової енергії здійснюється відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645.

Розділ III. Забезпечення соціальних гарантій, компенсацій, та пільг у сфері праці і зайнятості

3.1.    Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати та сум відшкодування шкоди, заподіяної працівникам на виробництві у зв'язку із порушенням строків їх виплати та індексація грошових доходів працівників провадиться відповідно до чинного законодавства.

3.2.    За погодженням з трудовим колективом і профспілковим комітетом пенсіонерам і інвалідам, які працювали на Підприємстві до виходу на пенсію, надається право користування нарівні з його працівниками соціальними пільгами, що надаються за рахунок коштів Підприємства , а саме: медичне обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних установ, виплата щомісячної матеріальної допомоги, якщо це зазначено в Статуті Підприємства в межах фінансових можливостей.

3.3.    При звільненні за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію (за віком або по інвалідністі) працівникам Підприємства та штатним працівникам профкому Підприємства, останнім місцем трудової діяльності яких був профком, надається одноразова грошова допомога в розмірі, передбаченому колективним договором за рахунок коштів Підприємства, з урахуванням його фінансових можливостей.

Установлювати за рахунок власних коштів Підприємств щомісячну доплату до пенсії пенсіонерам - колишнім працівникам Підприємств та штатним працівникам профкому Підприємства у розмірах, встановлених колективними договорами.

3.4.    Згідно з колективними договорами Підприємства і їх первинні профспілкові організації можуть надавати енергетичним технікумам, коледжам, профучилищам, розташованим у їх регіоні, матеріально-технічну та фінансову допомогу за рахунок коштів Підприємства.

3.5.    Надання працівникам (на їх прохання), яких попереджено в установленому порядку про звільнення на підставах, передбачених п.1 ст.40 КЗпП України, можливості здійснювати в робочий час протягом не менше 2-х годин на тиждень пошук роботи із збереженням заробітної плати.

Встановлення, при наявності власних коштів, додаткових компенсацій працівникам галузі, які стали безробітними внаслідок скорочення штатів

3.6.    Працівникам Підприємств може надаватися додаткова оплачувана відпустка за сімейними обставинами, не передбачена Законом України «Про відпустки», умови і порядок надання якої визначаються в колективному договорі.

3.7.     Під час відпустки без збереження заробітної плати, працівники можуть отримувати матеріальну допомогу у зв'язку із захворюванням на умовах, передбачених колективним договором за рахунок коштів Підприємства.

3.8.     У разі смерті працівника або пенсіонера, останнім місцем роботи якого було Підприємство, всі витрати, пов'язані з похованням, здійснюються за рахунок коштів Підприємства на умовах і в порядку, визначених колективним договором.

Сім'ї померлого виплачується допомога у розмірі не менше одного середньомісячного заробітку померлого за рахунок коштів Підприємства. Умови і порядок надання такої допомоги визначаються колективними договорами.

3.9.     Роботодавці або уповноважені ними органи можуть здійснювати внески на додаткове недержавне пенсійне забезпечення своїх працівників відповідно до умов колективних договорів.

3.10.     У разі смерті одного із батьків Підприємства можуть надавати щомісячну матеріальну допомогу неповнолітнім дітям до досягнення ними повноліття або до закінчення навчання в порядку і на умовах передбачених колективним договором.

3.11.     На підприємствах, що приватизуються, розірвання трудових договорів з працівниками з ініціативи власника або уповноваженого ним органу забороняється протягом терміну, встановленого умовами договору купівлі- продажу, але не менше 6 місяців від дня переходу права власності до нового власника, за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст.40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст.40 та ст.41 КзПП.

3.12 Рекомендувати Підприємствам встановлювати у колективних договорах особам, що приймали участь у ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС та членам сімей померлих осіб з числа ліквідаторів, а також учасникам АТО та членам їх сімей, в тому числі сімей померлих, загиблих та зниклих безвісти, додаткові порівняно з чинним законодавством пільги та компенсації.

3.13. Згідно з колективним договором Підприємства та їх профспілкові організації можуть надавати лікувально-оздоровчі путівки в санаторії, профілакторії, бази відпочинку, що знаходяться в їх відомстві, працівникам

енергетичних учбових закладів, розташованих у їх регіоні.

3.14.         При укладенні колективних договорів та їх виконанні Підприємства забезпечать виконання встановлених Угодою мінімальних соціальних гарантій працівникам та їх сім’ям та не обмежуватимуть права трудових колективів у розширенні цих гарантій за умови наявності фінансових можливостей Підприємства.

Розділ IV. Міністерство, Фонд державного майна та Роботодавці

4.1.              Забезпечують збереження та фінансування санаторіїв- профілакторіїв, відомчих закладів (установ), охорони здоров'я і громадського харчування, дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку, спортивних закладів, закладів культури, відомчих дитячих садків за рахунок коштів Підприємства.

Підприємства, які не мають на власному балансі дитячих оздоровчих таборів, виділяють кошти на придбання путівок для оздоровлення дітей працівників підприємств, відповідно до умов колективного договору.

4.2.        Розглядають питання про зміну форм власності, передачу соціально-культурних закладів (санаторіїв-профілакторіїв, відомчих: закладів (установ) охорони здоров'я, дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку, спортивних закладів, закладів культури, дитячих садків, робочих їдалень, гуртожитків), які перебувають на балансі Підприємства, за участю профспілкових комітетів та трудових колективів згідно з чинними нормативними актами.

4.3.        За участю первинних профспілкових організацій Підприємства вживають додаткових заходів щодо організації та фінансового забезпечення системи профілактичних оглядів та обстежень дітей, особливо тих, які постраждали від радіації або проживають у зоні радіоактивного забруднення, та поліпшення роботи з оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та урахування у відповідних кошторисах коштів на часткову компенсацію вартості путівок для оздоровлення дітей із соціально незахищених сімей за рахунок коштів Підприємства.

4.4.              За наявності необхідних власних коштів Підприємства установлюють доплати працівникам Підприємства у розмірі 20% середньомісячного зоробітку понад установлені суми для відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю з вини Підприємства. Умови таких доплат визначаються в колективному договорі.

4.5.        За наявності фінансових можливостей разом з відповідними профспілковими комітетами надають безкоштовно путівки до літніх дитячих оздоровчих закладів сім'ям, які мають більше двох дітей, а також дітей-інвалідів за рахунок коштів Підприємства.

4.6.        Вносять пропозиції до відповідних органів виконавчої влади України стосовно зміни та доповнення списків виробництв, цехів, професій і посад, робота на яких дає право на призначення пільгової пенсії.

4.7.        Роботодавці проводять роботу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також перепідготовки тих, хто підлягає вивільненню з виробництва, в т.ч. представників профспілкових органів, відповідно до виробничих потреб за рахунок коштів Підприємства.

Заходи щодо підвищення кваліфікації працівників здійснюються не рідше одного разу на п’ять років.

4.8.        Разом з відповідними профспілковими органами розглядають колективні трудові спори соціально-економічного характеру між керівництвом та первинною профспілковою організацією.

4.9.        Керівники Підприємств залучають до розробки Статутів Підприємств представників первинних профспілкових організацій або інших органів, уповноважених трудовими колективами у частині представлення інтересів працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав.

4.10.            Не допускають скорочень з ініціативи адміністрації більше 5 відсотків чисельності працівників Підприємств, які знаходяться у сфері дії Сторін, протягом календарного року та запроваджують запобіжні заходи.

Якщо на Підприємстві виникає обґрунтована необхідність скоротити більше 5 відсотків працівників, рішення про це приймається роботодавцем спільно з профспілковим комітетом після погодження з представником власника, територіальною організацією Профспілки та ЦК Профспілки.

В разі виникнення об'єктивних причин, через які неминучі масові звільнення працівників з ініціативи власника, проводять лише за умови попереднього (не пізніше ніж за 3 місяці) письмового повідомлення відповідного профоргану про причини і обсяги скорочень, терміни вивільнення спеціальності та кваліфікації працівників, що підлягають скороченню, та проведення спільних консультацій щодо заходів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню працівників, що вивільняються.

Не допускають скорочення та звільнення працівників без повного розрахунку із заробітної плати та інших належних виплат.

4.11.      У разі затримки виплати заробітної плати власник або уповноважений ним орган надає на вимогу первинної профспілкової організації оперативну інформацію про наявність коштів на рахунках Підприємства з дотриманням режиму використання конфіденційної інформації. Разом з Профспілкою аналізують причини затримання виплати заробітної плати і вживають необхідних заходів щодо ліквідації заборгованості.

4.12.      Міністерство та ФДМУ проводять ліквідацію і реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства за участю трудового колективу в особі профспілкового органу з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

4.13.      Разом з представниками первинних профспілкових організацій забезпечують контроль в межах своїх повноважень за додержанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації з метою додержання вимог чинного законодавства щодо збереження та створення робочих місць.

4.14.      Не надають, до повного погашення заборгованості із заробітної плати, позик працівникам без погодження з профспілковим комітетом крім випадків, передбачених колективним договором.

4.15.      Надають безоплатно інформацію з питань, що стосуються трудових, соціально-економічних прав та законних інтересів членів профспілки, а також інформацію про соціально-економічний розвиток та результати господарської діяльності Підприємств.

4.16.      Визнають право за Профспілкою вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

4.17.      Беруть участь в заходах Профспілки щодо захисту трудових та соціально-економічних прав на її запрошення в межах повноважень, передбачених контрактом.

4.18.     Вживають заходів щодо своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для встановлення їх права на пільги і компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.

4.19.     Міністерство за поданням Профспілки забезпечує перегляд своїх галузевих нормативних актів, що суперечать Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

4.20.     Під час укладення колективних договорів визначають конкретні зобов’язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників.

4.21.     Підприємства можуть взяти на себе зобов’язання по оплаті лікування та оперування при неможливості працівника оплатити їх вартість. Підприємство відшкодовує їх вартість при наявності відповідних документів з наступним утриманням з доходів фізичних осіб згідно з чинним законодавством.

4.22.     Підприємства у порядку, визначеному колективними договорами, надають звільнення від виконання посадових обов’язків із збереженням середньої заробітної плати працівникам, що беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, галузевих змаганнях (спартакіадах, турнірах, фестивалях, тощо), на період участі в цих заходах.

4.23.                     Міністерство забезпечує інноваційний розвиток електроенергетичної галузі шляхом щорічного формування галузевого замовлення на проведення досліджень та новітніх науково-технічних розробок.

Міністерство здійснює повноваження у сфері наукової і науково- технічної діяльності згідно з Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Г алузеві науково-технічні Підприємства разом із первинними профспілковими організаціями, забезпечують вчасне і якісне виконання наданих галузевих замовлень та вживають дієвих заходів щодо широкого впровадження новітніх розробок і технологій у практику роботи Підприємств електроенергетики.

4.24.     Рекомендувати Підприємствам проводити медичне стахування працівників в порядку і в розмірах, визначених колективним договором, шляхом перерахування коштів страховій компанії.

4.25.    Рекомендувати Підприємствам залучати представників первинних профспілкових організацій до розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку Підприємств.

4.26.    Рекомендувати Підприємствам враховувати в річних фінансових планах виплати непрацюючим пенсіонерам, які передбачені в порядку і в розмірах, визначених колективним договором.

4.27.    Підприємства вживають заходи з метою забезпечення участі представників профспілкових організацій у роботі наглядових рад, колегіальних виконавчих органів господарських товариств з правом дорадчого голосу.

4.28.            Рекомендувати Підприємствам надавати ветеранським організаціям Підприємства фінансову допомогу для здійснення їх статутної діяльності.

4.29.    При ліквідації, припиненні юридичної особи, перепрофілюванні, перепідпорядкуванні Підприємств, їх структурних підрозділів Власник або його повноважний представник приймає рішення із соціально-економічних питань після обов’язкового погодження з профспілковими органами відповідного рівня.

Представники Власників зобов’язуються забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з ліквідацією (припиненням) Підприємств, відповідно до норм чинного законодавства.

4.30.    Вживати всіх можливих заходів стосовно запобігання зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу.

Рішення про зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу погоджувати з профкомом підприємства після проведення двосторонніх консультацій.

4.31.            Не допускати без попередньої згоди з профспілковою організацією Підприємства передачі робочих місць з робіт та професій, які мають постійний характер на Підприємстві, для виконання сторонніми організаціями та працівниками, які не знаходяться в трудових відносинах з Підприємством (аутстафінгові програми).

4.32.    Вживають заходів із запобігання масового звільнення працівників протягом дії Угоди.

В разі необхідності проведення масового звільнення, у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників не пізніше ніж за 3 місяці розпочати попередні консультації з первинною профспілковою організацією щодо розроблення відповідних заходів спрямованих на пом’якшення їх наслідків і зменшення чисельності вивільнених працівників.

 1. V.   Центральний орган Профспілки та • * • • • ••• членські профспілкові організації

5.1.    Профспілка є повноважним представником трудових колективів Підприємств, представляє інтереси всіх працівників, які працюють на Підприємствах на умовах найму, і захищає їх трудові права.

5.2.    На підставі чинного законодавства і цієї Угоди захищають правові, економічні, соціальні і професійні інтереси членів профспілки та їх сімей при розгляді індивідуальних і колективних трудових спорів.

5.3.    Відстоюють інтереси трудових колективів при корпоратизації та приватизації Підприємств, об'єктів соцкультпобуту, житла.

5.4.    Домагаються укладення на підприємствах, де діють профспілкові організації, колективних договорів та внесення до них конкретних зобов’язань власників щодо соціально-економічного розвитку Підприємств, поліпшення умов праці, матеріально-побутового і медичного обслуговування, обсягів і строків погашення заборгованості із заробітної плати та здійснюють контроль за їх виконанням, зокрема, в частині своєчасності виплати заробітної плати.

5.5.    Проводять із залученням правових інспекторів праці профспілки разом з Державною службою України з питань праці перевірки підприємств дотримання законодавства про працю, на яких допущено порушення строків виплати заробітної плати та при необхідності вживають необхідних заходів щодо усунення виявлених причин.

5.6.    Здійснюють контроль за дотриманням Підприємством вимог законодавчих і нормативних актів з оплати та охорони праці, трудового і житлового законодавства, створенням на Підприємствах сприятливих умов праці, належних виробничих умов для працівників, забезпеченням їх засобами колективного та індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям.

5.7.       Приймають участь у складі комісій із соціального страхування у здійсненні контролю за своєчасним наданням на підприємствах і в організаціях галузі матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв”язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

5.8.       Сприяють організації і проведенню обстежень умов праці, стану здоров'я працюючих у шкідливих умовах з метою внесення пропозицій та доповнень до списків виробництв, цехів, професій та посад, робота на яких дає право на пільгове пенсійне забезпечення.

5.9.       Міністерство сприяє в межах своєї компетенції розвитку і утриманню мережі санаторно-курортних та оздоровчих закладів для лікування і відпочинку працівників галузі та членів їх сімей, здійснюють контроль за діяльністю відомчих оздоровчих закладів.

5.10.   Утримуються від організації страйків з питань, передбачених цією Угодою, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку, а також у випадках, коли вони можуть призвести до порушення сталості об'єднаної енергосистеми України або теплопостачання в осінньо-зимовий період.

5.11.   Здійснюють контроль за введенням в експлуатацію житла та об'єктів соцкультпобуту, господарським утриманням і розвитком їх матеріально- технічної бази.

5.12.   Організують навчання представників профспілкових органів і профактиву.

5.13.   Забезпечують більш широкі можливості участі жінок та молоді у громадській роботі, зокрема в діяльності керівних ланок профспілок, їх представництво в інших громадських організаціях.

5.14.            Співпрацюють з політичними партіями, громадськими організаціями, які сприяють соціальному захисту жінок та молоді, реалізації їх прав на працю, освіту, охорону здоров’я, духовний, культурний, фізичний і творчий розвиток.

5.15.     Домагаються від керівників технікумів, коледжів і професійно- технічних навчальних закладів, що перебувають у сфері впливу Профспілки обов’язкового укладення колективних договорів (угод) з первинною профспілковою організацією.

5.16.     Розміщують матеріали з питань праці, побуту, культурно- фізичного та духовного розвитку на сайті Профспілки.

5.17.     Здійснюють громадський контроль за працевлаштуванням молоді на Підприємства, створенням для неї належних умов для адаптації в трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення культурно-освітніх, оздоровчих та житлово-побутових потреб.

5.18.             Посилюють взаємодію з громадськими організаціями «чорнобильців», а також з міжнародними організаціями та об’єднаннями профспілок з метою більш ефективного захисту прав осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, зокрема проведення спільних акцій та інших заходів.

5.19.     Сприяють забезпеченню додержання трудової дисципліни на Підприємствах.

5.20.     Надають членам профспілки безкоштовну правову допомогу, провадять консультації з питань зайнятості, оплати праці, відстоюють права працівників на безпечні умови праці.

5.21.     Беруть участь у роботі комісій з питань соціального страхування Підприємств під час вирішення питань щодо трудових рекомендацій, зокрема для працюючих інвалідів, призначення допомоги у разі тимчасової непрацездатності та розслідування обставин побутових травм працівників.

5.22.     Проводять серед працівників та членів їх сімей активну роз'яснювальну роботу щодо шкідливості вживання алкогольних, наркотичних та аналогічних речовин, насамперед на робочому місці.

5.23.     Інформують громадськість через засоби масової інформації про використання коштів, спрямованих роботодавцями на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

VI.  Трудові відносини, режим праці та відпочинку

6.1.                  Підприємство забезпечує дотримання встановлених законодавством норм тривалості робочого часу для всіх категорій працівників. При укладенні колективного договору може встановлюватися менша норма тривалості робочого часу з оплатою за рахунок коштів Підприємства.

Підприємство постійно здійснює моніторінг у сфері нормування праці, забезпечує розробку, перегляд доповнення та затвердження норм праці відповідно до сучасного рівня техніки, технології виробництва і праці, а також узагальнює і поширює передовий досвід з нормування праці в галузі.

6.2.     Щорічні оплачувані відпустки працівникам галузі надаються відповідно до Закону України «Про відпустки».

6.3.     Контрактна форма трудового договору застосовується лише у випадках, передбачених законами України.

6.4.     Надавати щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (статті 7 і 8 Закону України «Про відпустки») за відповідними Списками виробництв, цехів, професій і посад, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №1290.

Конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, яка встановлюється за результатами атестації робочих місць та відпусток за особливий характер праці визначаються колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

6.5.     Працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічно додаткова відпустка за особливий характер роботи згідно із статтею 8 Закону України «Про відпустки». Список професій і посад працівників, яким надається ця відпустка, та її тривалість встановлюються колективним договором. Орієнтовний перелік цих професій і посад наведений у додатку 2.

6.6.     При корпоратизації та приватизації Підприємством проводиться робота щодо збереження робочих місць або їх перепрофілювання з метою забезпечення зайнятості працівників і збереження заробітної плати на рівні не нижчому, ніж передбачений цією Угодою.

6.7.    За працівником, який направляється на перенавчання з відривом від виробництва у зв'язку зі скороченням штатів, зберігається на період навчання середня заробітна плата.

6.8.    Міністерство та первинна профспілкова організація в межах своєї компетенції здійснюють контроль за дотриманням вимог статті 113 Кодексу законів про працю України стосовно визнання простоїв не з вини працівників і відповідної оплати за ці простої.

У випадках простою за працівниками Підприємств зберігаються права, пільги та гарантії, передбачені законодавством та колективними договорами, а оплата проводиться з розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу, посадового окладу).

6.9.    Чергування працівників у вихідні та святкові дні власник або уповноважений ним орган погоджує з відповідним профспілковим комітетом.

6.10.           Підприємство здійснює обов'язкове працевлаштування випускників професійних училищ, технікумів, коледжів та вузів, що навчалися за його заявками і направленнями.

6.11.           Підприємства сприяють в працевлаштуванні випускників професійних училищ, що мають статус осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні.

6.12.           Сторони рекомендують Підприємствам при укладанні колективних договорів за рахунок прибутку Підприємств, що залишається після сплати обов’язкових платежів до бюджету:

6.12.1.         Зберігати умови і тривалість надання відпусток, раніше прийнятих на Підприємстві, якщо вони встановлені понад тривалість передбачену чинним законодавством.

6.12.2.    Надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до 3-х днів у випадках:

а) народження дітей (батькові);

б) проводів на військову службу (дітей);

в) шлюбу працівника або його дітей;

г)  смерті одного з подружжя або близьких родичів (батьків, сестер, братів, дітей).

6.12.3.     Встановлювати понад передбачені законодавством додаткові соціальні відпустки на Підприємстві по догляду за дітьми.

Кількість календарних днів та порядок надання таких відпусток Підприємства визначають самостійно у колективних договорах.

6.12.4.           Встановлювати для працюючих жінок, які мають дітей шкільного та дошкільного віку, 3 8-го динний робочий тиждень.

6.12.5.     Рекомендувати Підприємствам надавати працюючим жінкам, які мають дітей шкільного та дошкільного віку, оплачуваний вільний день один раз на місяць за їх заявою.

6.12.6.     Надавати оплачуваний вільний день працівникам Підприємств в дні їх ювілейних дат з дня народження.

6.12.7.     Встановлювати 1 вересня неробочим оплачуваним днем для батьків, діти яких навчаються в 1 - 4 класах.

6.12.8.     Щороку вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровчої кампанії серед дітей працівників Підприємств, насамперед незахищених категорій.

Щорічно безкоштовно забезпечувати дітей дошкільного та шкільного віку, батьки або один із батьків яких загинули на виробництві, путівками до літніх таборів відпочинку.

6.12.9.           Рекомендувати створювати на Підприємствах колективи фізичної культури і спортивні клуби, а в трудових колективах з чисельністю не менш як 500 осіб - передбачати в штатному розкладі посаду інструктора з фізичної культури і спорту, водночас не допускаючи скорочення штатних одиниць зазначених фахівців.

6.12.10.      Рекомендувати Підприємствам передбачати в колективних договорах надання щорічної допомоги сім’ям, які мають дітей-інвалідів та дітей шкільного віку, на придбання підручників та учнівського приладдя.

6.13.   Не допускається примушення працівників:

-   до роботи на умовах неповного робочого часу;

-   до надання відпустки без збереження заробітної плати;

-   до подання заяви про звільнення за скороченням чисельності (штату) без відпрацювання двомісячного терміну з дня попередження про наступне вивільнення.

6.14.       Підприємство забезпечує своєчасність виплати заробітної плати, аналізує кожний випадок її затримки та вживає заходів щодо її ліквідації.

6.15.       У разі зміни власника Підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника та встановлені колективним договором пільги і соціальні гарантії продовжуються.

6.16.            Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163.

Рекомендувати включити до колективних договорів умови запровадження скороченого робочого часу на 1 годину на тиждень для осіб, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, із збереженням розміру заробітної плати.

6.17.       З метою залучення та закріплення на виробництві молодих працівників рекомендувати Підприємствам:

6.17.1.     Передбачити у колективних договорах зобов’язання щодо соціально-економічного захисту молоді та розвитку молодіжного руху;

6.17.2.     Закріплювати за молодими працівниками наставників із складу висококваліфікованих кадрових працівників;

6.17.3.     Надавати фінансову допомогу молодим подружжям, що вперше взяли шлюб, в порядку і на умовах, передбачених колективним договором;

6.17.4.     Укладати договори з навчальними закладами про співпрацю, зокрема по підготовці фахівців за рахунок коштів підприємств, щодо організації практики для студентів та наданні шефської допомоги по проведенню молодіжних заходів;

6.17.5.     Запровадити систему роботи з випускниками шкіл, студентами навчальних закладів щодо підвищення престижу професії енергетика;

6.17.6.    З метою підвищення зацікавленості в довготривалій роботі в галузі висококваліфікованих кадрів рекомендувати Підприємствам сприяти в обслуговуванні залучених працівниками кредитів для придбання житла та поліпшення соціально-побутових умов.

6.18.    Сторони рекомендують Підприємствам при укладені колективних договорів включати в них такі пункти з питання рівності прав жінок і чоловіків:

6.18.1.    Отримувати добровільну згоду жінок, що мають дітей віком від 3 до 14 років, дітей інвалідів, для залучення їх до надурочних робіт та направлення у відрядження за наявності відповідних умов для дітей під час відсутності матері;

6.18.2.    Не допускати жінок до праці з важкими й небезпечними умовами, до піднімання, перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми;

6.18.3.    Вивільнювати жінок із нічних змін за винятком випадків, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід;

6.18.4.           Забезпечувати жінок належними санітарно-побутовими приміщеннями та медичним обслуговуванням на виробництві;

6.18.5.    Знайомити жінок з вимогами законодавства з питань охорони праці та здоров’я жінок.

6.19.           Рекомендувати при укладені на Підприємстві колективних договорів передбачати окремим пунктом передплату газети «Профспілкові вісті» та «Бібліотечки голови профкому» за рахунок роботодавця.

6.20.           Рекомендувати встановлювати в колективному договорі додаткову відпустку працівникам, які працюють у дві зміни, із розрахунку по одному дню за кожні відпрацьовані два роки, але не більше двох днів, і працівникам, які працюють у три зміни - по одному дню за кожний відпрацьований рік, але не більше чотирьох днів.

6.21.    Підприємства разом з первинною профспілковою організацією забезпечують систему організації харчування працівників в порядку і на умовах, передбачених колективним договором.

6.22.            Рекомендувати Підприємствам встановлювати доплату громадським інспекторам з охорони праці в порядку і розмірах, передбачених колективним договором.

6.23.            Підприємства визначають як обов’язковий додаток до колективного договору перелік посад, робіт, на яких за умовами виробництва працівники не мають права (можливості) відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд, та створюють умови для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах.

 1. VII.   Охорона праці, здоров’я і соціальне забезпечення

7.1     Рішення про утримання, передачу або ліквідацію закладів (установ) охорони здоров'я, які перебувають на балансі Підприємств, що знаходяться у сфері дії Сторін, приймаються за погодженням з Профспілкою.

7.2.         Підприємства забезпечують фінансування відомчих закладів охорони здоров'я та утримання штатів медичних працівників, які входять до штату Підприємства за рахунок коштів Підприємства.

7.3.  Підприємства відповідно до Закону України «Про охорону праці» забезпечують проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного огляду осіб віком до 21 року згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246.

7.4.         Сприяти запровадженню на Підприємстві довгострокового добровільного страхування життя працівників та недержавного пенсійного забезпечення за рахунок коштів Підприємства в межах суми, яка може відноситись на валові витрати згідно із законодавством.

Персонал енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу радіаційного, теплового і електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих і небезпечних факторів, забезпечувати спеціальним медичним обстеженням та обов‘язковим страхуванням за рахунок коштів Підприємств за умови віднесення витрат на валові витрати виробництва і обігу.

7.5.     Вжити заходів щодо ліквідації заборгованості по виплатам одноразової допомоги та відшкодуванню шкоди особам, які постраждали на виробництві та сім’ям загиблих.

7.6.     Роботодавець сприяє діяльності представників профспілки з питань охорони праці та громадських інспекторів з охорони праці, проводить їх навчання, матеріальне та моральне заохочення згідно з умовами колективного договору.

7.7.     Рекомендувати Підприємствам організувати гаряче харчування для працівників на виробництві та підприємствах енергетичної галузі.

Міністерство зобов’язується:

7.8.     Здійснювати свої повноваження в сфері охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці»:

-      розробити Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах паливно-енергетичного комплексу та вживати заходи щодо її реалізації;

-      здійснювати методичне керівництво діяльністю підприємств з питань охорони праці;

-      брати участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з охорони праці;

-      здійснювати організацію навчання і перевірку знань з питань охорони

праці;.

-      здійснювати відомчий контроль за станом охорони праці та виконанням законодавчих, міжгалузевих та галузевих нормативно-правових актів з охорони праці на підприємствах галузі.

7.9.     Організувати разом з роботодавцями та Фондом соціального страхування як невідкладну роботу з внесення змін і доповнень до діючих Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі.

7.10.Контролювати підготовку підприємств електроенергетичної галузі ПЕК до роботи в осінньо-зимовий період як період підвищеної небезпеки.

7.11.При укладанні контрактів з керівниками підприємств вносити пункти про їх відповідальність за стан охорони праці.

7.12.   На основі аналізу виробничого травматизму, а також за поданням профспілкових органів заслуховувати на колегії Мінпаливенерго (із залученням представників Профспілки) керівників підприємств, на яких сталися смертельні, групові нещасні випадки, або не виконуються заходи щодо поліпшення умов і безпеки праці.

7.13.   Надавати, за необхідності, Профспілці та відповідним органам і організаціям профспілок інформацію про виробничий травматизм.

7.14 Підприємствам рекомендовано:

-      щороку розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на приведення умов праці на робочих місцях у відповідність з вимогами санітарно гігієнічних норм;

-      передбачити встановлення колективними договорами особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та об’єктів підвищеної небезпеки;

-      щороку збільшувати витрати на охорону праці на одного працюючого залежно від економічного стану підприємства в порядку, передбаченому колективним договором;

-      встановлювати тривалість робочої зміни понад 8 годин (окрім випадків, передбачених у пункті 6.16. цієї Угоди) лише в порядку, визначеному Правилами трудового розпорядку та колективним договором;

-      забезпечувати здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища;

-      систематично підвищувати безпосередньо на виробництві рівень обізнаності працівників з проблемами, пов’язаними з ВІЛ/СНІДом, його впливом на здоров’я та економіку, проведення профілактичних заходів;

-      вживати заходів для поліпшення умов доступу осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями до послуг, що надаються установами та організаціями соціальної інфраструктури.

Профспілка та профспілкові організації на місцях зобов 'язуються:

7.15.            Здійснювати контроль за додержанням роботодавцями законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, за створенням на підприємствах безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників, забезпеченням їх засобами колективного та індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям.

7.16.          Здійснювати контроль за виконанням на підприємствах колективних договорів, вносити пропозиції щодо усунення порушень вимог колективних договорів і двосторонніх зобов'язань з охорони праці, притягнення винних у цьому посадових осіб до відповідальності.

7.17.          За результатами перевірок вносити керівникам підприємств подання з питань охорони праці, а при необхідності звертатись до органів Державної служби України з питань праці та прокуратури.

7.18.   Висловлювати особисту думку про необхідність складання акта за формою Н-1 про нещасний випадок або зміну його змісту, якщо з цього приводу виникають конфлікти між потерпілими і роботодавцем.

7.19.   Проводити аналіз стану і причин травматизму, якості актів форми Н-1, вимагати вжиття профілактичних заходів, підвищення рівня безпеки праці, усунення порушень Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232, протидіяти фактам безпідставного звинувачення у нещасних випадках самих потерпілих.

7.20.   Здійснювати контроль за відповідністю технологічних процесів, машин, механізмів, інших засобів виробництва, що експлуатуються, вимогам безпеки праці і в необхідних випадках ставити питання про припинення робіт там, де створилася небезпечна ситуація для життя і здоров'я працівників.

7.21.   Брати участь в:

7.21.1.   розслідуванні нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань;

7.21.2.        розробленні комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впровадженні прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації;

7.21.3.        опрацюванні і перегляді правил та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

7.21.4.        роботі комісій з перевірки знань посадовими особами нормативних документів з охорони праці;

7.21.5.   роботі комісій з приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, після завершення їх будівництва (реконструкції).

7.22.         Роботодавці та виборні органи первинних профспілкових організацій в своїх колективних договорах передбачають порядок, періодичність та розмір виділення коштів, але не менше 0,5% фонду оплати праці за минулий рік, та спрямовують їх на комплексні заходи з охорони праці і забезпечують цільове їх використання.

7.23.         Сторони домовилися спільно контролювати своєчасність проведення на Підприємствах атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких, особливо шкідливих та особливо важких умовах праці для здійснення їх прав на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації.

VIII.  Гарантії діяльності Профспілки

8.1     Права Профспілки визначаються Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності профспілок» та іншими законами України, Г енеральною угодою, Статутом Профспілки, колективними договорами Підприємств і цією Угодою.

Крім законодавчо закріплених положень про права і повноваження профспілкових органів і гарантії їх діяльності, Міністерство, Роботодавці та Підприємства:

8.2.  Всіляко сприяють профспілкам в їх діяльності.

8.3.                     Надають первинній профспілковій організації у безкоштовне користування необхідні приміщення для роботи та проведення зборів, засоби зв'язку, транспорт, будинки і споруди для проведення культурно-освітньої роботи, спортивно-оздоровчих заходів, санаторного лікування.

8.4.        Забезпечують безкоштовно технічними засобами зв'язку та оргтехнікою для проведення один раз в місяць, протягом 45 хвилин, селекторних нарад галузевих Профспілок з обласними галузевими профорганами та первинними профспілковими організаціями енергопідприємств.

8.5.  Надсилають документи з питань регулювання діяльності трудових колективів, а також документи, розроблені за участю і погоджені з відповідними профспілковими органами, щодо застосування законодавства про працю, з економічних та соціальних питань.

8.6.     Забезпечують профспілкові органи статистичною інформацією про факти порушення законодавства про оплату та охорону праці та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

8.7.     Надають попередню роботу (посаду), а за її відсутності - іншу рівноцінну роботу (посаду) з оплатою за перенавчання за рахунок коштів Підприємства виборним профспілковим працівникам, в т. ч. обраних до вищестоящих профспілкових органів після закінчення їх повноважень за виборною посадою, і не допускають їх звільнення протягом одного року.

8.8.     Виборні та штатні працівники профспілкових органів мають однакові права з членами трудових колективів на отримання пільг при акціонуванні та приватизації, на них поширюється діюча система преміювання за підсумками роботи Підприємства, надаються соціальні гарантії, пільги і компенсації, що встановлені на Підприємстві на рівні з усіма членами трудового колективу.

8.9.     Надають працівникам Підприємств, що обрані до профспілкових органів усіх рівнів, а також утворених при них комісій та інспекцій, не звільненим від виробничої діяльності, вільний від роботи час - не менше 4-х годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати на умовах і в порядку, визначених колективними договорами, для виконання профспілкових обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час їх профспілкового навчання.

8.10.       За згодою працівника Підприємства зобов’язані централізовано відраховувати членські профспілкові внески та перераховувати їх на рахунки відповідних профспілкових комітетів в день отримання коштів в установах банків на заробітну плату.

8.11.       Підприємства забезпечують участь представників первинної профспілкової організації в опрацюванні змін та доповнень до статутів у частині захисту соціально-економічних та трудових прав працівників, розробленні внутрішніх документів підприємств (правила трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо), у роботі комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передачі об’єктів права державної власності у комунальну власність тощо.

8.12.                 Підприємства зобов'язані відраховувати первинним профспілковим організаціям кошти на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи, роботи з дітьми. Розмір відрахувань визначається колективними договорами, але не може бути меншим ніж 0,3% фонду оплати праці.

8.13.          Підприємства відповідно до чинного законодавства не втручаються у статутну діяльність Профспілки і не приймають рішень, що обмежують її права та повноваження, передбачені Статутом профспілки, цією Угодою та колективним договором.

8.14.    Зараховують стаж роботи на виборних посадах профорганів галузі до стажу роботи на підприємствах енергетики.

8.15.    Забезпечують вільний доступ на місця роботи членів профспілки Підприємств працівникам галузевої профспілки за їх посвідченням.

8.16.    У роботі наглядових рад, колегіальних виконавчих органів господарських товариств з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.17.    Проекти нормативно-правових актів, які стосуються трудових відносин або соціального захисту працівників розробляються Міністерством з урахуванням думки Профспілки.

8.18.    З метою забезпечення соціального захисту працюючих, керівники Підприємств погоджують з первинними профспілковими організаціями всі накази, що стосуються питань умов, оплати та охорони праці, трудових, соціальних, культурно- побутових та інших питань соціально-трудових відносин.

8.19 На принципах соціального партнерства проводять зустрічі, консультації і інформують Профспілку про плани і напрямки розвитку галузі, забезпечують участь Профспілки у нарадах (засіданнях колегії, комісіях тощо) з питань, що стосуються соціально-трудових і економічних інтересів працівників галузі.

8.20.   Надають технічним інспекторам праці Профспілки можливість безперешкодного входу на Підприємства за посвідченнями профспілки або іншими документами, оформленими у встановленому порядку, та забезпечують їх, при необхідності, відповідними засобами індивідуального захисту для проведення профілактичної роботи з охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».

8.21.   На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів Підприємств, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

8.22.   Рекомендувати Підприємствам, які не мають на власному балансі дитячих оздоровчих таборів, морських баз відпочинку, виділяти кошти первинним профспілковим організаціям на придбання путівок для оздоровлення працівників підприємств, членів їх сімей та дітей відповідно до умов колективного договору, але не менше 1,5 відсотка від Фонду оплати праці.

8.23.          Рекомендувати Підприємствам перераховувати первинним профспілковим організаціям кошти підприємства на оплату праці працівників соціально - культурної сфери, що знаходяться у штаті первинних профспілкових організацій, або при можливості переводити цих працівників у штат Підприємства.

Розділ IX. Дія Угоди та порядок внесення доповнень та змін до неї.

Контроль за виконанням Угоди і відповідальність Сторін

9.1.  Ця Угода набирає чинності з 01.01.2016 і діє до укладання нової.

9.2.        З моменту набрання чинності цієї Угоди вважати такою, що втратила чинність, Галузеву угоду між Міністерством палива та енергетики України і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості на 2011-2013 роки.

9.3.        У зв’язку з ліквідацією Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» без правонаступництва згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р, № 398, вважати такою, що втратила чинність, Галузеву угоду між Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України» і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України та Незалежною галузевою профспілкою енергетиків України на 2011-2013 роки.

9.4.     Жодна із Сторін, що уклали Угоду, не може протягом терміну дії Угоди в односторонньому порядку призупинити виконання взятих на себе зобов’язань. Угода може бути анульована, змінена або доповнена тільки за взаємної домовленості Сторін.

9.5.     Кожна із Сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до тексту Угоди. Ці пропозиції можуть бути враховані лише за згодою Сторін.

9.6.     Зміни та доповнення до Угоди вносяться при зміні норм і положень законодавства, Генеральної угоди з питань, що є предметом галузевої Угоди та за спільним рішенням Сторін.

9.7.           Сторони забезпечують здійснення регулярних перевірок і постійного контролю за виконанням Угоди та колективних договорів насамперед стосовно своєчасності виплати працівникам Підприємств заробітної плати та погашення заборгованості з неї.

9.8.     Сторони несуть безпосередню відповідальність за виконання взятих зобов'язань у порядку, визначеному законодавством України.

9.9.     Хід виконання Угоди розглядається Сторонами на спільних засіданнях не менше одного разу на рік.

9.10. За три місяці до закінчення строку дії цієї Угоди за ініціативою однієї з Сторін розпочинаються переговори про укладення Угоди на 2019-2021 роки.

9.11.      Міністерство, ФДМУ, центральні органи Роботодавців та Профспілка, здійснюють контроль за виконанням цієї Угоди і надають кваліфіковану допомогу адміністраціям та профспілковим комітетам Підприємств з укладення і виконання колективних договорів.

9.12.    За порушення або невиконання положень Угоди, ухилення від участі у переговорах, ненадання своєчасної інформації, необхідної для укладення колективних договорів і здійснення контролю, представники Сторін несуть відповідальність, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення і Законом України «Про колективні договори і угоди».

9.13.    Тлумачення окремих положень цієї Угоди здійснюється спільно Сторонами, що підписали Угоду.

 

ПЕРЕЛІК

доплат і надбавок до тарифних ставок (місячних окладів) і посадових окладів працівників електроенергетичної галузі

Найменування доплат і надбавок

Граничні розміри доплат і надбавок

Доплати:

За суміщення професій (посад)

доплата одному працівникові не обмежується максимальним розміром і встановлюється у межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою або окладом суміщуваних посад працівників

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

розмір доплати одному працівникові не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки або окладу відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 та 12 відсотків;

за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах - 16, 20 та 24 відсотків тарифної ставки (окладу)

Розмір доплати визначається за результатами атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992р. № 442, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 21.08.2000 № 205 "Про затвердження Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці окремих випадках", Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.92 № 41.

 

 

Найменування доплат і надбавок

Граничні розміри доплат і надбавок

За інтенсивність праці робітників

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок (окладів) до 10 відсотків

За керівництво брига­дою (бригадиру, не звільненому від основ­ної роботи)

доплата диференціюється залежно від

чисельності робітників у бригаді (у відсотках

(%) тарифної ставки (окладу):

до 10 осіб включно* - 10 %

від 11 до 25 осіб включно- 15 %

понад 26 осіб - 20 %

*Чисельність працівників бригади повинна складати не менш ніж 5 осіб (включаючи бригадира)

Ланковим , якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб, установлюється доплата у розмірі 50% тарифної ставки (місячного окладу) бригадира

За роботу у вечірній час з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у цей час

За роботу у нічний час

40 відсотків тарифної ставки (окладу) або посадового окладу за кожну годину роботи у цей час.

Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку

За роботу за графіком з розподілом дня на частки з перервою між ними більше двох годин

до 30 відсотків тарифної ставки (окладу)

За роботу з ненормо- ваним робочим днем у водіїв легкових автомобілів

до 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за відпрацьований, як водій, час

Надбавки:

За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:

III   розряду - 12 відсотків

IV   розряду - 16 відсотків

V   розряду - 20 відсотків

VI     і вищих розрядів - 24 відсотки

 

Найменування доплат і надбавок

Граничні розміри доплат і надбавок

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 відсотків посадового окладу

За науковий ступінь у разі, коли діяльність працівника за профілем збігається з наявним науковим ступенем: доктор наук доктор філософії (кандидат наук)

20 відсотків посадового окладу 15 відсотків посадового окладу

За почесне звання України «залужений», присвоєне за час роботи в електроенергетичній галузі

За відзначення держав­ними нагородами (орденами, медалями, Державною премією України в галузі науки і техніки) за час роботи в електроенергетичній галузі

20 відсотків посадового окладу, тарифної ставки (окладу)*

до 20 відсотків посадового окладу, тарифної ставки (окладу)*

* Встановлюється одна надбавка незалежно від кількості державних нагород

За знання і викорис­тання в роботі іноземної мови:

однієї європейської, однієї східної, угро- фінської або африкансь­кої,

двох і більше мов

Надбавка не встанов­люється тим працівникам, кваліфікаційними вимогами до посади яких передбачено знання відповідної іноземної мови

10 відсотків посадового окладу 15 відсотків посадового окладу

25 відсотків посадового окладу

 

Найменування доплат і надбавок

Граничні розміри доплат і надбавок

За роботу в умовах режимних обмежень

розмір надбавки визначається в порядку і на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 1994 р. № 414

За класність водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів

водіям (машиністам): II класу - 10 відсотків,

І класу - 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за відпрацьований водієм час

За класність машиністам електровозів, тепловозів, електропоїздів, дизель- поїздів

до 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за відпрацьований машиністом час

За безперервний стаж роботи в електроенерге­тиці

Стаж роботи

Розмір щомісячної надбавки до тарифної ставки (окладу) у відсотках

понад 3 роки понад 5 років понад 10 років понад 15 років понад 25 років

5

10

15

20

25

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників електроенергетичної галузі, яким може надаватися щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день

 1. Перші керівники, головні інженери та їх заступники, помічники керівників.
 2. Головні бухгалтери (старші бухгалтери на правах головних бухгалтерів) та їх заступники, головні: професіонали, фахівці.
 3. Директори, начальники, завідувачі та їх заступники:

3.1.Електростанцій, виробництв, цехів, станцій, котелень, майстерень, друкарень, радіовузлів, фотолабораторій, змін, служб, районів, дільниць, енергоінспекцій, електропідстанцій (груп електропідстанцій), автоколон, гаражів, філіалів, груп.

3.2.Департаментів, управлінь, відділів, секторів, бюро.

3.3.Експедицій, партій,лабораторій, відділень, машин, бригад, кабінетів.

3.4.Сторожової охорони, штабів, частин, загонів, команд, варти.

3.5.Навчально-курсових комбінатів і пунктів, підсобних господарств, баз, господарств, складів.

3.6.Канцелярій, експедицій, архівів, бібліотек, читальних залів.

3.7.Готелів, гуртожитків, їдалень, буфетів, магазинів, господарств.

 1. Виконавці робіт, майстри, диспетчери.
 2. Професіонали, фахівці технічні службовці всіх рівнів.
 3. Водії легкових автомобілів.

 

Тарифні ставки для робітників, зайнятих на експлуатації устаткування в електроенергетичній галузі

(у розрахункових коефіцієнтах)

 

Розряди (групи кваліс

нкації)

1*

2*

3*

4

5

6

7

Теплові електростанції, гідроелектростанції, електричні та теплові мережі

1,25

1,38-1,5

1,5-1,8

1,69-2,03

1,94-2,33

2,25-2,7

2,38-2,86

* - у т.ч контролерів енергозбуту


 

Тарифні ставки для робітників окремих професій, зайнятих на експлуатації (обслуговуванні) найбільш складного енергетичного устаткування

(у розрахункових коефіцієнтах)

Найменування професій

Параметри устаткування

Тарифні

ставки

Електромонтер з обслуго­вування підстанції

Підстанції змінного струму напругою 750 кВ і вище і підстанції постійного струму напругою 800 кВ

2,56-3,07

Електромонтер з випробу­вань та вимірювань

Електроустаткування напру­гою 750 кВ і силові транс­форматори, вимикачі і трансформатори струму напругою понад 200 кВ

2,56-3,07

Старший машиніст котель­ного устаткування

Котлоагрегати на твердому паливі продуктивністю понад 300 т/г

2,56-3,07

Старший машиніст котло­турбінного цеху

Енергоблоки потужністю понад: 130 до 240 тис.кВт

240 до 800 тис.кВт

800 тис.кВт

2,56-3,07

2,69-3,23

2,88-3,46

Старший машиніст енергоблока

Енергоблоки потужністю понад: 130 до 240 тис.кВт

240 до 800 тис.кВт

2,69-3,27

2,82-3,45

Машиніст енергоблока

Енергоблоки потужністю понад: 130 до 240 тис.кВт

240 до 800 тис.кВт

2,56-3,04

2,69-3,27

 

 

Посадові оклади керівників акціонерних енергогенеруючих компаній

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посад

Посадові оклади за групами оплати праці

1

2

3

4

Голова правління

за контрактом

Директор технічний (головний інженер), директора за напрямками діяльності (директор департаменту)

6,5 - 7,7

6,2 - 7,3

5,9 - 7,0

5,6 - 6,6

Головний бухгалтер

5,27 - 6,93

5,27 - 6,93

5,27 - 6,93

5,27 - 6,93

Начальники відділів: виробничо-технічного планово-економічного, організації праці і заробітної плати, охорони праці, комп’ютерізації, кадрів і соціального розвитку, головний економіст,

головний юрисконсульт, інші головні професіонали

4,05 - 4,8

3,75 - 4,5

3,6-4,2

3,3 - 4,2

Начальники відділів (секторів на правах відділу): цінних паперів, комерційного, договірно-правового юридичного, контрольно-ревізійного, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій, комп’ютеризації та зв’язку, експлуатації та ремонту будівель та споруд, інформаційно- аналітичного та збуту електроенергії

3,45 - 4,05

3,3 -3,9

3,15-3,75

3,0-3,75

Начальники виробничих віділів за видами діяльності

4,05 - 4,8

3,75 - 4,5

3,6-4,2

3,3 - 4,2

 

 

Назва посад

Посадові оклади за групами оплати праці

1

2

3

4

Начальники відділів: фінансового, матеріально-технічного постачання, капітального будівництва

3,45 - 4,05

3,3-3,9

3,15-3,75

3,1-3,75

Начальники інших відділів за видами економічної діяльності

2,9 - 3,4

2,9 - 3,4

2,65-3,15

2,65-3,15

Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом

2,75-3,25

2,75-3,25

-

-

Начальники (завідувачі) секторів у складі відділів за видами діяльності

3,0-3,6

3,0-3,6

3,0-3,6

3,0-3,6

Начальник відділу охорони навколишнього середовища

3,3 -3,9

3,3 -3,9

3,15-3,75

3,15-3,75

Начальник штабу цивільної оборони

2,55-3,15

2,55-3,15

2,55-3,15

2,55-3,15

Начальник господарського відділу

2,55-3,15

2,55-3,15

2,55-3,15

2,55-3,15

Начальник режимно-секретного відділу (органу)

2,9-3,4

2,9 - 3,4

2,65-3,15

2,65-3,15

Начальник центральної енерголабораторії, нормативно- дослідної станції

3,13-3,75

3,0-3,5

2,88-3,38

2,63-3,13

Начальник відділу підсобного сільського господарства

3,45 - 4,05

3,3 -3,9

-

-

 

Посадові оклади

керівників і професіоналів акціонерних енергопостачальних компаній

(акціонерних товариств)

Назва посад

Пос

(уроз

адові оклади за групами з оплати праці эахункових коефіцієнтах)

1

2

3

4

Голова правління (генеральний директор)

за контрактом

Головний інженер, директор за напрямками діяльності (департаменту)

5,7 - 6,7

5,3­

6,2

4,8-5,7

4,7-5,6

Начальники:

виробничо-технічного відділу, планово- економічного, організаці праці і заробітної плати, кадрів і соціального розвитку, охорони праці, економічної безпеки Начальники:

обласного відділення енергозбуту, служби енергозбуту та енергоінспекції, служби автоматизованих систем керування;

Головний економіст, головний юрисконсульт та інші керівники

3,60­

4,20

3,30­

3,90

3,15­

3,75

3,00­

3,60

Начальник оперативно-диспетчерської служби

3,75-4,2

3,44­

4,06

3,29­

3,91

3,13 - 3,75

Начальники відділів (секторів, на правах відділів): цінних паперів, комерційного, договірно-правового

3,30­

3,90

3,15­

3,75

3,15­

3,75

3,00­

3,75

Начальники виробничих служб, відділів за видами діяльності

3,60­

4,20

3,30­

3,90

3,15­

3,75

3,00­

3,60

Начальники відділів: фінансового, матеріально-технічного постачання, капітального будівництва, розподілу та контролю, начальник служби механізації, абонентської служби, начальник консультативно-сервісного центру

3,30­

3,90

3,15­

3,75

3,15­

3,75

3,15­

3,75

 

 

Назва посад

Пос (У роз

адові оклади за групами з оплати праці захункових коефіцієнтах)

1

2

3

4

Начальники: лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом, проектно-конструкторських та інших відділів невиробничої діяльності

2,8-3,35

2,8­

3,35

-

-

Начальники секторів (відділів) за видами діяльності, головний інженер проекту

2,75­

3,05

2,75­

3,05

2,38­

2,88

2,38­

2,88

Начальник відділу охорони навколишнього середовища

3,30­

3,90

3,30­

3,90

3,15­

3,75

3,15­

3,75

Начальник господарського відділу

2,55­

3,15

2,55­

3,15

2,55­

3,15

2,4-3,00

Начальник штабу цивільної оборони

2,55­

3,15

2,55­

3,15

2,55­

3,15

2,40­

3,00

Начальник центральної виробничої лабораторії (енерголабораторії), нормативно-дослідної станції

3,13­

3,75

3,00­

3,50

2,88­

3,38

2,63­

3,13

Начальник відділу підсобного сільського господарства

3,30­

3,90

3,15­

3,75

-

-

Диспетчер

3,34­

3,75

3,34­

3,75

3,13 - 3,75

3,13 - 3,60

 

Примітка:

Посадові оклади керівників енергопостачальних компаній (акціонерних товариств), до складу яких входять ТЕЦ, теплові кабельні мережі, підвищуються до 10%

 

Посадові оклади керівників і професіоналів ПАТ "Укргідроенерго"

Назва посад

Посадові оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

Голова правління (генеральний директор)

за контрактом

Директор технічний (головний інженер)

5,82 - 6,3

Директор департаменту

5,82 - 6,3

Головний бухгалтер, головний економіст, головний юрисконсульт

5,0-5,9

Начальник самостійного управління, відділу

3,67 -45,5

Начальник оперативної служби

3,7 -4,9

Начальники інших служб

3,67-4,82

Начальник відділу, сектора у складі департаменту

3,67-4,82

Начальник сектора у складі управління, відділу

3,67 - 4,42

Начальник сектора

3,24 - 4,42

Начальник штабу цивільної оборони

2,6-3,1

Керівник групи

3,3 -4,0

 

Посадові оклади керівників, професіоналів і фахівців теплових електростанцій,

у тому числі теплоелектроцентралей

Найменування посад

Посадові оклади за групами електростанцій (у розрахункових коефіцієнтах )

1

2

3

4

5

Директор, головний інженер

5,38

5,13

5,00

4,0 - 4,63

3,63-4,38

Головний бухгалтер

5,27 - 6,93

5,27 - 6,93

5,27 - 6,93

5,27 - 6,93

5,27 - 6,93

Начальник виробничо- технічного відділу

3,38-4,0

3,13-3,75

3,0-3,5

2,75 - 3,5

2,63 - 3,38

Начальник відділу паливозабезпечення

3,38-4,0

3,13-3,75

3,0-3,5

2,75 - 3,5

2,63 - 3,38

Начальник відділу з підготовки і проведення ремонту та охорони праці

3,38-4,0

3,13-3,75

3,0-3,5

 

 

Начальники відділів: планово-еконо­мічного, організації праці та заробітної плати, кадрів

3,38-4,0

3,13-3,75

3,0-3,5

2,75 - 3,5

2,63 - 3,38

Начальники відділів (секторів, на правах відділу): матеріально- технічного постачання, цінних паперів, комерційного, дого­вірно-правового, юридичного, фінансового

2,88-3,38

2,75 - 3,25

2,63-3,13

2,5-3,13

2,5-3,13

Начальник відділу

інформаційних

технологій

3,0-3,5

2,88-3,38

2,75 - 3,25

 

 

 

Найменування посад

Посадові оклади за групами електростанцій (у розрахункових коефіцієнтах )

1

2

3

4

5

Начальник відділу

капітального

будівництва

2,88-3,38

2,75 - 3,25

2,63-3,13

2,5-3,13

2,5-3,13

Начальник відділу охорони навколишнього середовища

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,63-3,13

 

 

Начальник

господарського відділу

1,88-2,38

1,88 -2,38

1,88 -2,38

 

 

Начальник режимно­секретного органу

2,88-3,38

2,75 - 3,25

2,63-3,13

Начальник відділу підсобного сільського господарства

2,88-3,38

2,75 - 3,25

 

 

 

Старші інспектори: з експлуатації, охорони праці

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,60-3,10

 

 

Начальник штабу цивільної оборони

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

Начальники цехів:

котло-турбінного

(газотурбінного),

електричного,

централізованого

ремонту обладнання

3,5-4,13

3,38-4,0

3,25-3,88

2,75 - 3,5

2,63 - 3,38

Начальники цехів: котельного, турбінного, паливо- транспортного(при спалюванні твердого палива), теплової автоматики і вимірювання

3,38 -4,0

3,13-3,75

3,0 -3,5

2,5 - 3,25

2,5-3,13

 

Найменування посад

Посадові оклади за групами електростанцій (у розрахункових коефіцієнтах )

1

2

3

4

5

Начальники цехів: з ремонту турбінного устаткування, з ремонту котельного устаткування

3,38 -4,0

3,13-3,75

3,0 -3,5

2,5 - 3,25

2,5-3,13

Начальник

золонавантажувальног о цеху

3,38 -4,0

3,13-3,75

3,0 -3,5

-

-

Начальник цеху налагодження й випробувань устаткування, цеху утилізації відходів виробництва

3,13-3,75

3,0-3,5

2,88 - 3,38

-

-

Начальник цеху подавання палива (при спалюванні твердого палива)

3,0-3,5

2,88-3,38

2,75 - 3,25

-

-

Начальник цеху пилопідготовчого (з розмелу палива)

3,0-3,5

2,88-3,38

2,75 - 3,25

-

-

Начальник паливно- транспортного цеху (при спалюванні рідкого палива)

3,0-3,5

2,88-3,38

2,75 - 3,25

2,5-3,13

2,5 -3,0

Начальник ремонтно- механічного цеху

3,0-3,5

2,88-3,38

2,75 - 3,25

-

-

Начальник хімічного цеху (експлуатація)

3,0-3,5

2,88-3,38

2,75 - 3,25

2,5-3,13

2,5 - 3,0

Начальник хімічного цеху (експлуатація і ремонт устаткування)

3,38 -4,0

3,13-3,75

3,0 -3,5

2,5 - 3,25

2,5-3,13

Начальник цеху теплопостачання і підземних комунікацій

2,63-3,13

2,5 - 3,0

2,5 -3,0

2,38-2,88

2,38 - 2,88 ------------- 50-

 

Найменування посад

Посадові оклади за групами електростанцій (у розрахункових коефіцієнтах )

1

2

3

4

5

Начальник гідротехнічного цеху

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

2,38-2,88

 

 

Начальник цеху гідротехнічного, теплопостачання та підземних комунікацій

3,38 -4,0

3,13-3,75

3,0 -3,5

2,5 - 3,25

2,5-3,13

Начальник ремонтно- будівельного цеху

2,63-3,13

2,5 -3,0

2,5 -3,0

2,38-2,88

2,38-2,88

Начальник цеху з відбору та відвантаженню золошлакової суміші

2,5 - 3,0

2,38-2,88

2,25 - 2,75

-

-

Начальник виробництва ре­монтних і налагоджувальних робіт електростанцій

і підприємств 3 ремонту і наладки енергетичного обладнання

3,5-4,13

3,38-4,0

3,25 - 3,88

2,75 - 3,5

2,63 - 3,38

Начальники дільниць, виконавці робіт з ремонту та налагодження енергетичного устаткування електростанцій і підприємств з ремонту та налагодження енергетичного устаткування:

 

 

 

 

 

І групи

3,0-3,5

3,0-3,5

3,0-3,5

-

-

II групи

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

-

 

Найменування посад

Посадові оклади за групами електростанцій (у розрахункових коефіцієнтах )

1

2

3

4

5

III групи

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

Начальники змін електростанції

3,38-4,0

3,13-3,75

3,0-3,5

2,5 -3,25

2,5-3,13

Начальники змін цехів: котлотурбінного (газо- турбінного), електричного

2,75 - 3,25

2,63-3,13

2,5 - 3,0

2,38-2,88

2,25 - 2,75

Начальник зміни цеху теплової автоматики і вимірів

2,63-3,13

2,5 - 3,0

2,38-2,88

-

-

Начальник зміни хімічного цеху

2,5 -3,0

2,5 -3,0

2,25 - 2,75

2,13-2,63

2,13-2,63

Начальники змін цехів:

пилопідготовчого (по розмелу палива), подавання палива

2,5 -3,0

2,38 -2,88

2,25 - 2,75

-

-

Начальники змін цехів: котельного, турбінного

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

2,13-2,63

2,0 - 2,63

Начальник зміни паливно-

транспортного цеху

2,5 - 3,0

2,5 -3,0

2,38-2,88

2,13-2,63

2,13-2,63

Начальник зміни цеху утилізації відходів виробництва

2,0 - 2,63

2,0 -2,63

2,0 - 2,63

-

-

Начальник зміни золонавантажувальног о цеху

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

-

-

Начальник виробничої лабораторії

2,63-3,13

2,63-3,13

2,5 -3,0

2,5 - 3,0

2,3-2,88

 

Найменування посад

Посадові оклади за групами електростанцій (у розрахункових коефіцієнтах )

1

2

3

4

5

Старший майстер виробничої дільниці:

 

 

 

 

 

І групи

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

II групи

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

III групи

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

Майстер виробничої дільниці:

 

 

 

 

 

І групи

2,38 -2,88

2,38 -2,88

2,38 -2,88

2,38 -2,88

2,38 -2,88

II групи

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

III групи

1,88-2,38

1,88-2,38

1,88-2,38

1,88-2,38

1,88-2,38

 

Посадові оклади керівників гідроелектростанцій (каскадів ГЕС)

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посад

Посадові оклади за групами гідроелекростанцій

1

2

3

4

5

Директор(начальник), директор технічний (головний інженер) гідроелектростанції (каскаду)

4,88-5,0

4,63 - 4,74

4,38-4,45

4,00

3,13-3,38

Начальник відділу

(сектору): виробничо-

технічного,

економічного,

капітального

будівництва

3,00 - 3,5

3,00 - 3,5

2,88-3,38

2,63-3,13

2,38-2,88

Начальник планово- економічного відділу

3,00 - 3,50

3,00 - 3,50

2,88-3,38

2,63-3,13

2,38-2,88

Начальник відділу (сектору) матеріально- технічного забезпечення

2,63-3,13

2,63-3,13

2,50 - 3,00

2,38-2,88

 

Начальник відділу

капітального

будівництва

(технічного

переозброєння)

2,63-3,13

2,63-3,13

2,50 - 3,00

 

 

Начальник відділу (сектору) обладнання (устаткування)

2,63-3,13

2,63-3,13

2,50 - 3,00

 

 

 

 

Назва посад

Посадові оклади за групами гідроелекростанцій

1

2

3

4

5

Начальник відділу (сектору) підсобного сільского господарства

2,63-3,13

2,63-3,13

 

 

 

Начальник штабу цивільної оборони

2,13 -2,63

2,13 -2,63

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

 

Начальник цехів:

електричного,

електромашинного,

машинного,

турбінного,

гідротехнічного,

комп’ютерних

технологій, релейного

захисту та з’язку,

ценралізованного

ремонту обладнання

2,88-3,38

2,88-3,38

2,63-3,13

2,50 - 3,00

 

Начальник зміни гідроелектростанцій і каскаду

2,77 - 3,34

2,77 - 3,34

2,77 - 3,34

2,64-3,19

2,5 - 3,05

Начальник зміни цеху

2,38-2,88

2,38-2,88

2,25 - 2,75

2,13-2,63

 

Начальник виробничої лабораторії

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,38-2,88

2,25 - 2,75

 

Старший майстер виробничої дільниці

 

 

 

 

 

І групи

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

 

 

II групи

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

 

III групи

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

 

Назва посад

Посадові оклади за групами гідроелекростанцій

1

2

3

4

5

Майстер виробничої дільниці

 

 

 

 

 

І групи

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

 

II групи

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

III групи

1,75-2,25

1,75-2,25

1,75-2,25

1,75-2,25

1,75-2,25

Посадові оклади керівників, професіоналів і фахівців електричних і теплових мереж

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посад

Посадові оклади за групами мереж

1

2

3

4

5

Директор, директор технічний (головний інженер)

4,75

4,38

4,00

3,63

3,25

Начальники: виробничо-технічного відділу, планово-економічного (економічного) відділу, відділу праці і заробітної плати, відділу правового забезпечення (договірно- правового), відділу збуту енергії, енергоінспекції, теплової інспекції, служби охорони праці, виробничої служби; головний економіст

3,00-3,50

2,75 - 3,25

2,63-3,13

2,50 - 3,00

2,38-2,88

Начальник оперативно-диспетчерської служби

3,75 - 4,20

3,44-4,06

3,29 - 3,91

3,13 - 3,75

2,98 - 3,60

Начальник відділу (сектору на правах відділу) цінних паперів

2,75 - 3,25

2,63-3,13

2,63-3,13

2,50 - 3,00

-

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення

2,75-3,25

2,63-3,13

2,63-3,13

2,50 - 3,00

-

Начальник відділу капітального будівництва

2,75 - 3,25

2,63-3,13

2,63 - 3,13

2,50 - 3,00

-

Начальник служби механізації та транспорту

2,75 - 3,25

2,63-3,13

2,63-3,13

2,50 - 3,00

-

Начальник відділу підсобного сільського господарства

2,75 - 3,25

2,63-3,13

-

-

-

Начальники відділів (служб) за видами економічної діяльності

2,75 - 3,25

2,63-3,13

2,63-3,13

2,50 - 3,00

-

Начальник штабу цивільної оборони

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

2,00 - 2,50

2,00-2,50

Старший диспетчер

3,67-4,13

3,67-4,13

3,44-4,13

3,44-3,96

3,19-3,89

Диспетчер

3,34-3,75

3,34-3,75

3,13 - 3,75

3,13-3,60

2,90 - 3,54

Директор, начальник, головний інженер району електричних мереж

4,30 - 4,75

4,00 - 4,38

3,70 - 4,00

3,30-3,63

-

Начальник, головний інженер району теплових мереж

 

І групи

2,88 - 3,38

2,88-3,38

2,88-3,38

2,88-3,38

-

II групи

2,75 - 3,25

2,75-3,25

2,75 - 3,25

2,75-3,25

-

III групи

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

Старший диспетчер району, електропідстанцій

 

 

 

 

 

І групи

2,85-3,44

2,85-3,44

2,85-3,44

2,85-3,44

 

II групи

2,7-3,33

2,7-3,33

2,7-3,33

2,7-3,33

 

III групи

2,53-3,2

2,53-3,2

2,53-3,2

2,53-3,2

2,53-3,2

Диспетчер району, електро- підстанції:

 

І групи

2,59-3,13

2,59-3,13

2,59-3,13

2,59-3,13

-

II групи

2,45 - 3,03

2,45 - 3,03

2,45 - 3,03

2,45 - 3,03

-

III групи

2,30-2,91

2,30-2,91

2,30-2,91

2,30-2,91

2,30-2,91

Начальник електропідстанції (групи електроп ідстанцій)

 

І групи

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

-

 

 

 

Назва посад

Посадові оклади за групами мереж

1

2

3

4

5

II групи

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

-

III групи

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,50-3,00

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

Начальник котельні

 

І групи

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

-

II групи

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

III групи

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

Начальник цеху з ремонту устаткування (централізованого ремонту)

2,75 - 3,50

2,63 - 3,25

2,50-3,13

2,38 - 3,00

-

Начальник виробничої лабораторії

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,38-2,88

2,38-2,88

-

Начальник відділу розподілу і контролю

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,38-2,88

2,25 - 2,75

2,25-2,75

Начальник абонентської служби

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,38-2,88

2,25 - 2,75

2,25-2,75

Старший інспектор інспекції енергонагляду (керівник групи)*)

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

Інспектор інспекції енергонагляду *)

1,88-2,38

1,88-2,38

1,88-2,38

1,88-2,38

1,88-2,38

Начальник ремонтно-будівельної дільниці

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

Начальник цеху (майстерні) з ремонту, регулювання та встановлення електролічильників (теплових лічильників)

 

І групи

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

2,63-3,13

II групи

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,50-3,00

2,50 - 3,00

III групи

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

Старший майстер виробничої дільниці

 

І групи

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,50-3,00

-

II групи

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25-2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

III групи

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

Майстер виробничої дільниці

 

І групи

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

II групи

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

III групи

1,75-2,25

1,75-2,25

1,75-2,25

1,75-2,25

1,75-2,25

Старший майстер ремонтно-будівельної

2,00 - 2,50

2,00-2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00-2,50

Майстер ремонтно-будівельної дільниці III групи, виконавець робіт ремонтно- будівельної дільниці

1,75-2,25

1,75-2,25

1,75-2,25

1,75-2,25

1,75-2,25

Начальник відділу збуту району електичних мереж (філії):

 

І групи

2,62-3,12

2,62-3,12

2,62-3,12

2,62-3,12

2,62-3,12

II групи

2,5 - 3,0

2,5-3,0

2,5 - 3,0

2,5-3,0

2,5-3,0

Начальник абонентської служби

2,5 -3,0

2,5 -3,0

2,38-2,87

2,25-2,75

2,25-2,75

Примітка: *) 1. Інспекторам, які безпосередньо займаються виявленням крадіжок електроенергії, посадові оклади збільшуються до 20%.

 1. Посадові оклади керівникам, професіоналам і фахіфцям теплових і кабельних мереж, які забезпечують енергопостачання споживачів міст Києва і Харкова, збільшуються до 10%.
 2. Посадові оклади керівникам, професіоналам і фахівцям електричних мереж, безпосередньо зайнятим на роботах з випробувань та вимірювань у мережах напругою 330 кВ і вище, обслуговуванням електропідстанцій і мереж електропередачі напругою 500 кВ і вище, збільшуються на 10%.

Посадові оклади керівників і фахівців енергоремонтних і налагоджувальних

підприємств

(у розрахункових коефіцієнтах)

Найменування посад

Посадові оклади за групами підприємств

1

2

3

4

Директор

5,00

4,63

4,00 - 4,38

3,63 - 4,00

Головний інженер

4,75

4,38

3,75 -4,00

3,38 - 3,63

Головний конструктор, технолог

3,75-4,38

3,50-4,13

3,13 - 3,75

3,00-3,50

Головні: механік, енергетик, зварник, начальник виробничо- диспетчерського відділу, начальник виробництва

3,38 - 4,00

3,13 - 3,75

3,00-3,50

2,75 - 3,25

Начальники відділів: технічного, енергомеханічного, планово- виробничого, охорони праці

3,38 - 4,00

3,13 - 3,75

3,00-3,50

2,75 - 3,25

Начальники відділів: автоматизації і механізації виробничих процесів, інструментального

3,13 - 3,75

3,00 - 3,50

2,75 - 3,25

2,63-3,13

Начальник центральної заводської лабораторії

3,00-3,50

2,88-3,38

2,63 - 3,13

2,50 - 3,00

Начальник лабораторії у складі центральної заводської лабораторії

2,50 - 3,00

2,38-2,88

2,25 - 2,75

 

Начальник відділу стандартизації

3,13-3,75

3,00-3,50

2,75 - 3,25

2,63-3,13

Начальник відділу патентної і винахідницької роботи

3,00-3,50

2,75 - 3,25

Начальник бюро: конструкторського, технічного, виробничого

2,88 -3,38

2,88-3,38

2,75 - 3,25

2,63-3,13

Начальники інших бюро

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,30 - 2,88

-

Начальник відділу науково- технічної інформації

2,75 - 3,25

2,63-3,13

"

 

 

Найменування посад

Посадові оклади за групами підприємств

1

2

3

4

Начальник транспортного відділу

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,30-2,88

-

Начальник бюро: патентної і винахідницької роботи, науково- технічної інформації, охорони праці

 

 

2,00- 2,50

2,00- 2,50

Начальник відділу: планово- економічного, організації праці і заробітної плати, наукової орга­нізації та управління виробницт­вом, організації систем і процесів управління з обчислювальним центром

3,38 - 4,00

3,13 - 3,75

3,00 - 3,50

2,75 - 3,25

Начальники бюро: організації та оплати праці, нормування, пла­ново-економічного, бухгалтерсь­кого обліку

2,75 - 3,25

2,63-3,13

2,5 -3,00

2,38-2,88

Начальник фінансового відділу

3,13-3,75

3,00 - 3,50

2,75 - 3,25

-

Начальник відділу капітального будівництва (техпереозброєння)

2,88 - 3,38

2,75 - 3,25

2,63-3,13

2,50 - 3,00

Начальники відділів: збуту, матеріально-технічного постачання, комп'ютеризації

2,88 - 3,38

2,75 - 3,25

2,63 - 3,13

 

Начальники відділів: охорони навколишнього середовища, підсобного сільского господарства

2,88 - 3,38

2,75 - 3,25

 

 

Начальник лабораторії соціалогії та психофізіології праці

2,75 - 3,25

2,63 - 3,13

 

Начальник юридичного відділу

2,63 - 3,13

2,50 - 3,00

-

-

Начальник відділу кадрів

2,80 - 3,38

2,75 - 3,25

2,63-3,13

-

Начальник режимно-секретного відділу (органу)

2,80 - 3,38

2,75 - 3,25

2,63-3,13

Начальник відділу соціального розвитку

2,63-3,13

2,50 - 3,00

2,38 - 2,88

"

 

Найменування посад

Посадові оклади за групами підприємств

1

2

3

4

Начальник першого відділу

2,63-3,13

2,50 - 3,00

2,38 - 2,88

2,38 - 2,88

Завідувач бюро

-

-

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

Начальник штабу цивільної оборони

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

 

Начальник господарського відділу

1,88-2,38

1,88-2,38

1,75-2,25

-

Начальник цеху:

 

 

 

 

І групи

3,13 - 3,75

3,13 - 3,75

3,13 - 3,75

-

II групи

3,00 - 3,50

3,00 - 3,50

3,00 - 3,50

3,00 - 3,50

III групи

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

Начальник дільниці:

 

 

 

 

І групи

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

II групи

2,50- 3,00

2,50- 3,00

2,50- 3,00

2,50- 3,00

Механік, енергетик цеху:

 

 

 

 

І групи

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

-

II групи

2,50- 3,00

2,50- 3,00

2,50- 3,00

2,50- 3,00

III групи

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

Старший майстер:

 

 

 

 

І групи

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

II групи

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

III групи

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

Майстер:

 

 

 

 

І групи

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

II групи

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

2,00 - 2,50

III групи

1,75 - 2,25

1,75 - 2,25

1,75 - 2,25

1,75 - 2,25

Посадові оклади керівників, професіоналів ДП "Національна енергетична компанія " Укренерго "

Назва посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

ДП "НЕК "Укр­енерго"

електро - енергетич ні

системи

магістральні електричні мережі

І

II

III

Директор енергетичної компанії

за контр.

5,0-7,5

4,8-5,85

4,38-5,75

4,0-5,0

Головний інженер, заступник директора

6,45-8,0

5,0-7,0

4,8-5,85

4,38-5,75

4,0-5,0

Головний диспетчер

5,48-8,0

4,75-7,0

-

-

-

Начальник департаменту

5,48-7,8

-

-

-

 

Начальник управління

5,48-7,6

-

-

-

-

Начальник диспетчерської (центральної, оперативно-диспетчерської) служби

5,21-6,5

4,75-5,85

3,75-5,0

3,75-4,8

3,44-4,0

Начальники служб: протиаварійної автоматики; оперативно-розрахункова; підготовки проектів; експлуатації; релейного захисту та автоматики

4,8-6,25

4,56-5,7

3,5-4,8

3,5-4,4

3,25-4,0

Начальники служб (відділів)

4,8-6,0

4,45-5,4

4,0-4,8

3,5-4,4

3,25-4,00

Начальники служб: обліку та розрахунків електроенергії; метрологічного забезпечення; планування та звітності; організації процедур закупівель; управління ІТ-проектами; технологічних систем; інформаційно- технологічної інфраструктури; підтримки користувачів;договірної роботи та конкурсних торгів

4,75-5,8

4,24-5,2

3,25-4,0

-

-

Начальник служби (відділів): взаємодії з органами державної влади та засобами масової інформації; зв'язків з громадськими та науково- технічними організаціями; транспортного забезпечення; інженерно-технічного обслуговування пункту резервного енергозабезпечення; удосконалення системи управління якістю; підготовки та навчання персоналу; протокольний; доступу до міждержавних перетинів

4,0-5,0

-

2,75-3,3

2,63-3,25

2,63-3,25

Начальник служби документообігу

3,8-4,3

3,8-4,2

-

-

-

Начальник сектору на правах відділу

4,0-4,8

3,76-4,5

3,0-4,0

3,0-4,0

-

Начальник сектору у відділах і виробничих службах

3,0-3,6

2,4-3,6

2,4-3,6

2,4-3,6

 

Начальник цеху централізованного ремонту

-

4,4-5,0

4,0-4,4

3,8-4,18

и/

 

Начальник цеху з ремонту електроустаткування

-

-

3,25-4,2

3,25-4,0

-

Головні спеціалісти, фахівці

3,9-4,66

3,8-4,2

-

-

-

Старший диспетчер централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергосистемою України

4,16-4,99

-

-

-

-

Диспетчер централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергосистемою України

4,0-4,3

-

-

-

-

Старший диспетчер центральної диспетчерської служби енергосистеми

-

4,07-4,75

-

-

-

Диспетчер центральної диспетчерської служби енергосистеми

-

3,34-4,1

-

-

-

Старший диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж

 

 

3,34-4,0

3,34-4,0

-

Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж

 

 

3,25-3,65

3,25-3,65

3,25-3,65

Радник,експерт

3,8-4,2

-

-

-

-

Старший диспетчер-інформатор

3,74-4,49

-

-

-

-

Диспетчер-інформатор

3,6-3,83

-

-

-

-

Старший майстер виробничої дільниці 1 -ої групи 3-ої групи

2,86-3,63

2,86-3,63

-

-

-

-

-

2,5-3,5

2,5-3,5

2,5-3,5

-

-

2,0-2,75

2,0-2,75

2,0-2,75

Майстер виробничої дільниці 1 - ої групи 3-ої групи

2,5-3,47

2,5-3,47

-

-

-

-

-

2,25-3,3

2,25-3,3

2,25-3,3

-

-

1,75-2,5

1,75-2,5

1,75-2,5

Начальник виробничої лабораторії

3,25-4,2

3,16-3,75

2,5-3,5

2,5-3,5

2,5-3,5

Начальник навчально-тренувального центру (НТЦ)

-

3,13-4,37

-

-

-

Начальник сектора (НТЦ)

-

2,4-3,3

-

-

-

Начальник, головний інженер району 1 -ої групи

2-         ої групи

3-         ої групи

 

 

 

 

 

-

-

4,0-4,4

4,0-4,4

-

-

-

3,75-4,16

3,75-4,16

-

-

-

2,75-3,25

2,75-3,25

-

Диспетчер району, електричної підстанції 1 -ої групи

2-         ої групи

3-         ої групи

 

 

 

 

 

-

-

2,59-3,13

2,59-3,13

2,59-3,13

-

-

2,45-3,03

2,45-3,03

2,45-3,03

-

-

2,3-2,91

2,3-2,91

2,3-2,91

Начальник електричної підстанції 1 -ої групи

2-         ої групи

3-         ої групи

 

 

 

 

 

-

-

2,75-4,2

2,75-4,2

2,75-4,2

-

-

2,63-3,6

2,63-3,6

2,63-3,6

-

-

2,5-3,3

2,5-3,3

2,5-3,3

Начальник майстерні з ремонту устаткування

-

-

2,75-3,4

2,75-3,3

2,75-3,25

Начальник ремонтно-будівельної дільниці

 

 

2,63-3,25

2,63-3,25

2,63-3,13

63

 

 

Начальник цеху (майстерні), дільниці з ремонту, регулювання та встановлення електролічильників

 

 

 

 

 

1 -ої групи

-

-

2,63-3,15

2,63-3,15

2,63-3,15

2-ої групи

-

-

2,5-3,0

2,5-3,0

2,5-3,0

3-ої групи

-

-

2,38-2,88

2,38-2,88

2,38-2,88

Начальник гаража

2,0-3,13

2,0-3,13

2,0-3,13

2,0-3,13

2,0-3,13

 

Посадові оклади керівників вдокремленого підрозділу ______ "Вінницяелектротехнологія"__________________

Назва посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

Директор

4,75 - 5,5

Головний інженер

4,75 - 5,5

Начальник служб (відділів): виробничо-технічної; бухгалтерського обліку та звітності; планово- економічного

3,85-4,83

Начальник комплексної випробувальної лабораторії

3,52-4,07

Начальник служби охорони праці, пожежної безпеки та екологічної політики

3,2-4,07

Начальник навчально-випробовувального центру

3,2-4,37

Начальник цеху виготовлення і комплектації оснащення

3,2-3,7

Начальник спеціального конструкторського- технологічного відділу

3,2-3,37

Начальник служб (віділів): матеріально- технічного забезпечення; кадрів і соціальних питань; договірної роботи, закупівель і конкурсних торгів

3,0-4,0

Начальник спеціального бюро (технічного, конструкторського)

3,0-3,5

Начальники служб: транспортного забезпечення; капітального будівництва, експлуатації будівель та споруд; з експлуатації інженерно-технічних комунікацій

3,0-3,5

 

Посадові оклади керівників, професіоналів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії

Назва посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

 

Центральний

апарат

Структурні

підрозділи

Директор Відокремленого підрозділу "Головдерженергонагляд" - Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду

6,45 - 7,5

-

Начальник відокремленого підрозділу "Держенергонагляду" у регіоні

-

5,0 - 6,5

Начальник інспекції (обласної, міської)

-

4,5 - 5,6

Начальник відділення

 

4,0 - 5,0

Начальник управління: з питань оптимізації режимів споживання електричної енергії; нормативно- аналітичного; господарського забезпечення; фінансово-економічного; кадрів, соціальних питань та навчання персоналу; діловодства та інформаційного забезпечення; правового забезпечення

4,8 - 6,0

-

Начальник відділу:

електроенергетичного нагляду; енергетичного нагляду; планування та звітності; оптимізації режимів споживання електричної енергії та потужності; контролю якості електроенергії; нормативного регулювання та аналізу діяльності; аналізу діяльності суб’єктів електроенергетики; інвестицій та закупівель; обслуговування автоматизованих систем та технічного розвитку; планування та тарифоутворення; праці і зірплати; фінансового; господарського та транспортного обслуговування; договірної роботи; правового супроводження загальних питань; забезпечення договірної та претензійно-позовної роботи; кадрів та соціальних питань; підготовки та навчання персоналу

4,24 - 5,05

4,24 - 5,0

бо

 

 

Начальник розгляду звернень; організаційно- технічного; фінансово-господарських розрахунків; забезпечення діяльності

 

4,24 - 4,8

Начальник централізованої бухгалтерії

4,8 - 6,0

-

Начальник відділу у централізованій бухгалтерії

4,24 - 5,05

-

Начальник відділу: внутрішнього контролю та протидії корупції; розгляду звернень; охорони праці, протиаварійної роботи та цивільного захисту; теплоенергетичного нагляду; режиму секретності

4,45 - 5,4

-

Начальник відділу документообігу

3,8 -4,2

-

Начальник сектору на правах відділу

3,8-4,5

3,0-4,0

Начальник сектору у відділі або в управлінні

3-3,6

2,4-3,6

Старший державний інспектор з енергетичного нагляду

3,0-4,95

3,0-4,65

Державний інспектор з енергетичного нагляду 1 категорії

2,8-4,7

2,8 - 4,4

Державний інспектор з енергетичного нагляду 2 категорії

2,6 - 4,4

2,62-4,1

Державний інспектор з енергетичного нагляду

2,5-4,!

2,5 -3,8

 

 

Посадові оклади керівників, професіоналів і фахівців Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж

Назва посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

Начальник Державної інспекції з експлуата­ції електричних станцій та мереж

6,45-7,5

Головний інженер Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж

5,48-7,12

Головний державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж

4,8-6,5

Головний державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж з експлуатації АЕС

6,0-7,5

Старший державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж

4,2-5,9

Старший державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж з експлуатації АЕС

6,0-7,0

Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж

4,0-5,3

 

 

Посадові оклади керівників ВСО "Південьенергопром"

Назва посад

Місячні посадові оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

Директор

4,75-5,5

Головний технолог

4,75-5,5

Начальник виробничо-технічної служби

3,0 -4,0

Начальник виробничо-диспетчерського відділу

3-3,7

Начальник відділу технічного контролю та метрології

3-3,7

Начальники відділів : конструкторсько-технологічного, енергомеханічного

3-3,7

Начальник механоскладального цеху

 

І групи

3,13-3,75

II групи

3-3,5

III групи

2,75-3,25

Начальник : фінансово-економічної служби

2,75-3,75

Начальник служби бухгалтерського обліку та звітності

2,75-3,75

Начальник юридичного відділу

2,75-3,25

Начальник служби охорони об’єктів

2,63-3,13

Начальник служби договірної роботи, закупівель і конкурсних торгів

2,75-3,5

Начальник відділу матеріально-техніч­ного постачання

2,75-3,5

Начальник автотранспортної дільниці

 

І групи

2,38-2,88

II групи

2,25-2,75

III групи

2,13-2,63

Начальник дільниці

 

І групи

2,75-3,25

II групи

2,5-3,0

Старший майстер

 

І групи

2,5-3,0

II групи

2,25-2,75

III групи

2,0-2,5

Майстер, майстер контрольний

 

І групи

2,25-2,75

II групи

2,0-2,5

III групи

1,75-2,25

 

 

Посадові оклади керівників відокремлених підрозділів з оздоровлення та громадського харчування

Назва посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

пансионат

"Енергетик"

озк

"Семидвір'я"

пгх

"Енергетик"

Директор

4,38-5,2

3,13-3,75

3,63-4,35

Головний інженер

4,13-4,94

2,88-3,52

-

Начальники: виробничо- технічних та інших функціональних відділів

2,88-4,0

-

-

Начальники інших відділів, служб

2,38-3,0

2,13-2,63

2,25-2,75

Начальник господарського відділу

1,75-2,5

-

-

 

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ

керівників, професіоналів і фахівців відокремленого підрозділу «Науково-технічний центр електроенергетики»

Назва посади

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

апарат управління

управління в регіонах

Директор

5,0-7,0

 

Головний інженер

5,0-7,0

 

Начальникуправління: проектно-вишукувальних робіт; з економіки та фінансів; виробничо-технічного; інженерно-господарського забезпечення

4,25-5,8

4,25-5,32

Головний інженер проектів

3,75-4,37

3,37-3,75

Начальник відділу:

розроблення і моніторингу програм; аналізу проектів та програм електроенергетики; аналізу проектів та програм теплоенергетики; метрології, стандартизації та сертифікації; інформаційно-аналітичного забезпечення зарубіжною інформацією; проектування ліній електропередачі; проектування підстанцій; кошторисів; перспективного розвитку електричних мереж і систем

4,24-5,2

3,8-5,02

Начальник відділу:

планування і аналізу економічної діяльності; фінансового планування, праці та заробітної плати; закупівель і конкурсних торгів; організаційно- виробничого; науково-технічного

4,0-5,0

3,69-4,56

Начальник відділу:

механізації і транспорту; експлуатації будівель і споруд

3,75-4,4

 

Начальник загального відділу

3,25-4,0

 

Начальник сектору на правах відділу

3,5-4,2

3-4

Начальник сектору у відділах і виробничих службах

2,4-3,6

2,4-3,6

Головні: електрик, конструктор, геолог, геодезист, релійник

3,6-4,2

3,27-3,9

Керівник (завідувач): групи, які входять до складу відділу проектування підстанцій, науково-технічного відділу підстанцій, науково-технічного відділу електричних мереж, комплексного проектного виробництва

2,7-3,5

2,45-3,15

Начальник лабораторії

2,7-3,52

2,45-3,17

Посадові оклади керівників, професіоналів, фахівців підсобних сільських господарств

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посад

Посадові оклади за групами господарств

1

2

3

4

5

6

І. Управління господарством

Директор

4,13

3,75

3,50

3,25

3,13

3,00

Головні: агроном, зоотехнік, ветеринарний лікар, інженер, економіст

3,13 - 3,63

3,00­

3,50

2,75 - 3,25

2,63 - 3,13

2,50-3,00

2,38 - 2,88

Головний енергетик

3,00­

3,50

2,88 - 3,38

2,75 - 3,25

2,63 - 3,13

2,50 - 3,00

-

Заступник директора з господарської частини

2,13 - 2,63

2,00­

2,50

1,80-2,25

1,75 - 2,25

 

 

Завідувач майстерні ремонтно- механічної :

 

І групи

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,75­

3,25

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

II групи

2,50­

3,00

2,50­

3,00

2,50 - 3,00

2,50­

3,00

2,50-3,00

2,50­

3,00

III групи

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

Завідувач двору машинного:

 

І групи

2,63 - 3,13

2,63 - 3,13

2,63-3,13

2,63 - 3,13

2,63-3,13

2,63 - 3,13

II групи

2,38­

2,88

2,38 - 2,88

2,38 - 2,88

2,38 - 2,88

2,38 - 2,88

2,38 - 2,88

III групи

2,13 - 2,63

2,13 - 2,63

2,13-2,63

2,13 - 2,63

2,13-2,63

2,13 - 2,63

Начальник відділу кадрів

2,38­

2,88

2,25 - 2,75

 

 

 

 

Начальник штабу цивільної оборони

2,00­

2,50

1,88­

2,25

 

 

 

 

 

Назва посад

Посадові оклади за групами господарств

1

2

3

4

5

6

Провідні: агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, агролі­сомеліоратор

2,38­

2,88

2,38 - 2,88

2,38 - 2,88

-

-

-

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, агролісомеліоратор, юрисконсульт, диспетчер

 

 

 

 

 

 

І категорії

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

II категорії

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00 - 2,50

2,00­

2,50

2,00 - 2,50

2,00­

2,50

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, агролісомеліоратор, юрисконсульт, диспетчер

1,75 - 2,25

1,75 - 2,25

1,75-2,25

1,75 - 2,25

1,75-2,25

1,75 - 2,25

II. Відділення, ферми, сільськогосподапські дільниці, цехи

Керуючий, начальник

2,88­

3,38

2,75 - 3,25

2,63-3,13

2,50­

3,00

2,38-2,88

 

Провідні: агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер

2,38 - 2,88

 

 

 

 

 

Агроном, зоотехнік

 

І категорії

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

 

II категорії

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00 - 2,50

2,00­

2,50

2,00 - 2,50

 

Агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер

1,75 - 2,25

1,75 - 2,25

1,75-2,25

1,75 - 2,25

1,75-2,25

 

 

Посадові оклади

керівників, професіоналів, фахівців підприємств по буропідривних роботах

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посад

Місячні (посадові) оклади по групах підприємств, управлінь, партій і контор

І

II

III

Директор, начальник

4,20

4,00

3,75

Головний інженер

4,00

3,75

3,50

Головний механік

3,38 - 3,88

3,13-3,63

2,88-3,38

Начальники відділів: виробничого, технічного (виробничо - технічного), гідрогеологічного

3,00-3,50

2,75 - 3,25

 

Головні: маркшейдер, геолог, гідрогеолог

3,00-3,50

2,75-3,25

 

Головні: енергетик, геофізики: керівник групи по буропідривних роботах

2,88-3,38

2,75 - 3,25

2,63-3,13

Начальники відділів: планово- економічного, організації праці і заробітної плати, відділу кадрів

2,88-3,38

2,75 - 3,25

 

Начальник відділу організації праці, заробітної плати і планування

 

 

2,75-3,25

Начальник відділу матеріально- технічного постачання

2,63-3,13

2,50-3,00

2,38-2,88

Дільничий: маркшейдер і гірничий нормувальник на підземних роботах і в управлінні з рекультивації земель на розрізах

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

 

Дільничий: геолог, гідрогеолог

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

2,25 - 2,75

Начальник підземної дільниці

3,38-3,88

3,38-3,88

3,38-3,88

Буровий майстер на підземних роботах

3,00-3,50

3,00-3,50

3,00-3,50

Начальники інших дільниць:

 

 

 

І групи

3,13-3,63

3,13-3,63

3,13-3,63

II групи

2,88 - 3,38

2,88-3,38

2,88-3,38

III групи

2,50-3,00

2,50-3,00

2,50-3,00

 

 

Назва посад

Місячні (посадові) оклади по групах підприємств, управлінь, партій і контор

І

II

III

Начальники цехів: електромеханічного, дробильного, транспортного, начальник зміни

2,75-3,25

2,63-3,13

2,50-3,00

Гірничий майстер, майстер, бурові майстри дільниць, цехів, служб

 

 

 

І групи

2,75-3,25

2,75 - 3,25

2,75-3,25

II групи

2,30-3,00

2,30-3,00

2,30-3,00

III групи

2,13-2,63

2,13-2,63

2,13-2,63

Диспетчер автомобільного транспорту

1,75-2,25

1,75-2,25

1,75-2,25

 

 

Посадові оклади керівників, професіоналів, фахівців автомобільного транспорту

Найменування посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

І

II

III

IV

V

Директор (начальник): об'єднань, підприємств

4,25

4,00

3,75

3,5

3,25

Заступник директора (началь­ника) з перевезень, головні інженери об'єднань, підпри­ємств; начальник автотранс­портного цеху

4,00

3,75

3,50

3,25

3,13

Головні: механік, економіст, енергетик автотранспортного підприємства

3,00­

3,50

2,88­

3,38

2,75­

3,25

2,63 - 3,13

 

Начальник ремонтних майс­терень автотранспортного підприємства

3,00­

3,50

2,88­

3,38

2,75­

3,25

2,63 - 3,13

 

Начальники відділів автотран­спортного підприємства: експлуатації, комерційної роботи, безпеки руху

3,00­

3,50

2,88­

3,38

2,75­

3,25

2,63­

3,13

 

Начальники відділів автотран- портного підприємства: транспортно-експедиційної роботи, автоматизованої системи управління

2,75­

3,25

2,63­

3,13

2,53 - 3,00

2,38 - 2,88

 

Начальники відділів: технічно­го, планово-економічного,

 

 

 

 

 

організації праці і заробітної плати, кадрів

3,00­

3,50

2,88­

3,38

2,75­

3,25

2,63 - 3,13

 

Начальник гаража автотран­спортного підприємства

2,50­

3,00

2,25­

2,75

2,13­

2,63

2,00­

2,50

 

 

 

Найменування посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

І

II

III

IV

V

Начальники відділів: технічного контролю, централізованого управління виробництвом автотранспортного підприєм­ства

2,75­

3,25

2,63­

3,13

2,53 - 3,00

2,38 - 2,88

 

Начальник відділу матеріально- технічного постачання авто­транспортного підприємства

2,75­

3,25

2,63­

3,13

2,50­

3,00

2,38 - 2,88

 

Начальники відділів: паливно- енергетичих ресурсів, конт­рольно-ревізійного

2,63 - 3,13

2,53 - 3, 00

2,25 - 2,75

2,13 - 2,63

 

Начальник відділу капітального будівництва

2,63­

3,13

2,50­

3,00

2,25­

2,75

2,13 - 2,63

 

Начальник лабораторії нау- кової організації праці та управління виробництвом

2,63­

3,13

2,50­

3,00

2,38­

2,88

2,13 - 2,63

 

Начальник автотранспортного підприємства

2,63­

3,13

2,50­

3,00

2,38­

2,88

 

 

Начальник штабу цивільної оборони

2,13 - 2,63

2,00­

2,50

1,88­

2,38

 

 

Начальник господарського відділу автотранспортного підприємства

1,63­

2,13

1,63­

2,13

1,63­

2,13

 

 

Начальники відділів вантажно- розвантажувального і тран­спортно-експедиційного під­приємства: виробничо-експлу­атаційного, технічного, пла- ново- економічного, матеріаль- но- технічного постачання, контрольно-ревізійного

2,50­

3,00

2,38­

2,88

2,25­

2,75

 

 

Начальник колони:

2,63­

3,13

2,63­

3,13

2,63­

3,13

2,63­

3,13

2,63-3,13

І групи

 

Найменування посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

І

II

III

IV

V

II групи

2,50­

3,00

2,50­

3,00

2,50­

3,00

2,50­

3,00

2,50-3,00

III групи

2,38­

2,88

2,38­

2,88

2,38­

2,88

2,38­

2,88

2,38-2,88

Начальник і старший майстер дільниці, старший механік колони

2,38­

2,88

2,38­

2,88

2,38­

2,88

2,38­

2,88

2,38-2,88

І групи

II групи

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25-2,75

III групи

2,13­

2,63

2,13­

2,63

2,13­

2,63

2,13­

2,63

2,13-2,63

Майстер дільниці, механік колони, контрольний майстер дільниці

2,13­

2,63

2,13­

2,63

2,13­

2,63

2,13­

2,63

2,13-2,63

І групи

II групи

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00-2,50

III групи

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

 

Начальник навантажувально- розвантажувального пункту

2,50­

3,00

2,50­

3,00

2,50­

3,00

 

 

І групи

II групи

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

 

 

III групи

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

 

 

 

Найменування посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

І

II

III

IV

V

Начальники: відділень (філіалу) транспортно-експедиційного підприємства, транспортно- експедиційного агенства з обслуговування населення, вантажної автостанції:

 

 

 

 

 

І групи

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25-2,75

II групи

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00-2,50

III групи

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75-2,25

Диспетчер

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75-2,25

Старший диспетчер

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00-2,50

 

 

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ для робітників підприємств і організацій автомобільного

транспорту

1 .Водії автотранспортних засобів.

1.1. Водії вантажних автомобілів

 

І група

II група

III група

Вантажопідйом- ність

Побуртові автомобілі

Спеціалізовані і

Автомобілі для

автомобілів (в тоннах)

та автомобілі -

спеціальні

перевезення цементу,

 

фургони загального

автомобіліхамоскиди,

отрутохімікатів,

 

призначення

цистерни, фургони, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, тех. допомоги, снігоочисні, поливально- мийні, підмітально- прибиральні, автокрани, автовишки,

автонавантажувачі тощо

трупів, безводного аміаку, аміачної води, гниючого сміття, асенізаційних вантажів

До 0,5

-

1,41-1,59

1,48-1,59

Понад 0,5 до 1,5

1,41-1,52

1,48-1,59

1,547-1,66

Понад 1,5 до 3

1,48-1,59

1,54-1,66

1,64-1,76

Понад 3 до 5

1,54-1,66

1,64-1,76

1,7-1,84

Понад 5 до 7

1,64-1,76

1,7-1,84

1,79-1,94

Понад 7 до 10

1,7-1,84

1,79-1,94

1,93-2,1

Понад 10 до 20

1,79-1,94

1,93-2,1

2,13-2,32

Понад 20 до 40

1,93-2,1

2,13-2,32

2,36-2,58

Понад 40 до 60

2,13-2,32

2,36-2,58

-

Понад 60 до 100

-

2,61-2,87

-

Понад 100 до 140

-

2,98-3,29

-

Понад 140

-

3,4-3,76

-

Примітки : 1. Місячні ставки водіїв автокранів та автовишок

встановлюються на пункт вище по вантажопідйомності;

2. Місячні тарифні стаки водіїв автотранспортних засобів на автомобілях з причепами підвищуються на 20%.


 

 

1.2. Водії легкових автомобілів (у тому числі спеціальних)

 

Місячні посадові оклади

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна (у літрах)

Загальні

При роботі на легкових таксі у столиці і в містах з чисельністю населення 500 тис.чол. і більше, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги)

Особливо малий і малий

до 1,8

1,43 - 1,58

1,54- 1,7

Середній

Понад 1,8 до 3,5

1,48-1,63

1,64- 1,81

Великий

Понад 3,5

1,54- 1,7

1,7- 1,87

 

1.3. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

 

 

Місячні тарифні ставки

 

Г абаритна довжина

 

При роботі на міських і екскурсійних маршрутах у столиці і в містах з

Клас автобуса

автобуса (в метрах)

загальні

чисельністю населення 500 тис.чол.і більше, на санітарних автобусах (крім швид. медичної допомоги)

Особливо малий

До 5

1,51-1,63

1,64-1,76

 

 

а)Понад 5 до 6,5

1,56-1,69

1,75-1,9

Малий

б)Понад 6,5 до7,5

1,75-1,9

1,93-2,1

Середній

Понад 7,5 до 9,5

1,93-2,10

2,13-2,32

Великий

Понад 9,5 до 11

2,13-2,32

2,36-2,58

 

Понад 11 до 12

2,25-2,46

2,48-2,72

 

Понад 12 до 15

2,36-2,59

2,61-2,88

 

Понад 15 до 18

2,48-2,73

2,82-3,12

 

Понад 18

2,61-2,89

2,89-3,19

 

1.4. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги і оперативних автомобілів зі спеціальними звуковими сигналами

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна ( у літрах)

Місячні тарифні ставки

Особливо малий і малий

до 1,8

1,64

Середній (а також автобуси спеціальної і швидкої медичної допомоги)

Понад 1,8 до 3,5

1,7

Великий (а також автобуси спеціальної і швидкої медичної допомоги)

Понад 3,5

1,79

 

Посадові оклади керівників і спеціалістів будівельних і ремонтно-будівельних організацій

НАЗВА ПОСАД

Місячні (посадові) оклади по групах оплати праці (у розрахункових коефіцієнтах)

 

1

П

Ш

1. Виробничі об’єднання, трести та прирівняні

 

до трестів організації

 

 

Керуючий (начальник), головний інженер тресту і прирівняної до тресту організації

5,25-5,63

4,63-5,13

4,00-4,50

Головні: механік, технолог, геодезист, гідрогеолог, маркшейдер, енергетик, зварювальник, економіст, диспетчер

3,13-3,75

3,00-3,50

2,63-3,13

Начальники відділів: виробничого, технічного (виробничо-технічного за відсутності самостійних виробничого і технічних відділів), підготовки виробництва, підсобних виробництв, контролю якості будівельних робіт, експлуатації і ремонту машин і механізмів тресту механізації будівництва, конструкторського, комплектації домобудівного і сільського будівництва комбінатів (на правах трестів)

3,13-3,75

3,00-3,50

2,63-3,13

Начальники відділів: планово- економічного, організації праці і заробітної плати, фінансового, охорони праці і техніки безпеки

3,00-3,50

2,75-3,25

2,50-3,00

Начальники відділів: устаткування, кошторисно-договірного

3,00-3,50

2,75-3,25

2,50-3,00

 

 

Начальники лабораторій: будівництва, економічного аналізу, наукової організації праці та управління виробництвом

2,88-3,38

2,63-3,13

2,50-3,00

Начальник відділу підсобного сільського господарства

2,88-3,38

2,63-3,13

 

Начальники відділів: капітального будівництва, контрольно- ревізійного, транспортного відділу домобудівного та сільського будівельного комбінатів (на правах трестів), начальник відділу (контори) матеріально-технічного постачання (за відсутності управління виробничо- технологічної комплектації)

2,75-3,25

2,50-3,00

2,38-2,88

Начальник проектно-кошторисного бюро (групи)

2,75-3,25

2,50-3,00

 

Начальник відділу кадрів

2,88-3,38

2,75-3,25

2,63-3,13

Начальники відділів: юридичного, першого

2,63-3,13

2,50-3,00

2,38-2,88

Начальник відділу соціального розвитку

2,50-3,00

2,38-2,88

 

Начальник штабу цивільної оборони

2,25-2,75

2,13-2,63

2,00-2,50

П. Управління (прирівняні до них організації) і управління виробничо-

технологічної комплектації /УВТК/

Начальник, головний інженер

3,75-4,13

3,50-3,75

3,25-3,50

Головний механік, диспетчер

3,00-3,50

2,75-3,25

2,50-3,00

Начальники відділів: виробничо- технічного, експлуатації і ремонту машин і механізмів, оперативно- виробничого, комплектації УВТК

3,00-3,50

2,75-3,25

2,50-3,00

Начальники відділів: планово- економічного, організації праці і заробітної плати

2,75-3,25

2,50-3,00

2,38-2,88

Начальники відділів: матеріально- технічного постачання (за відсутності у виробничих об’єднаннях і трестах УВТК), реалізації і перевезень, УВТК

2,75-3,25

2,50-3,00

2,38-2,88

 

Начальник відділу кадрів

2,63-3,13

2,50-3,00

 

Ш. Госпрозразрахункові дільниці

Начальник госпрозрахункової дільниці

3,38

3,25

3,13

IV. Нормативно-дослідні станції

Начальник, головний інженер

3,00-3,50

2,75-3,25

2,50-3,00

Начальники відділів

2,50-3,00

 

 

V. Незалежно від групи організації

Старший виконавець робіт (він же начальник дільниці)

 

2,88-3,25

 

Начальник ремонтного цеху: виконавець робіт; начальники дільниць;

 

2,63-3,13

 

Майстер; механік дільниць; старші механіки дільниць

 

2,38-2,88

 

Механіки дільниці, експлуатації і споруд підкранових колій, планово-попереджувального ремонту, перебазування будівельних машин і механізмів управління (тресту) механізації будівництва; майстер і механік дільниці, цеху, УПТК

 

2,13-2,63

 

Начальник дільниці вантажно- розвантажувальних робіт

 

2,00-2,50

 

Майстер дільниці вантажно- розвантажувальних робіт

 

1,75-2,13

 

 

 

Місячні тарифні ставки для робітників, зайнятих на будівництві і ремонтно - будівельних роботах, зайнятих на гірничих роботах, на будівництві тунелів і підземних спорудах

(у розрахункових коефіцієнтах)

 

Розряди

1

П

Ш

У

У1

На будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах

1,28

1,39

1,52

1,71

1,97

2,29

На верхолазних роботах і на роботах з проходженню гірських схилів

1,58

1,71

1,90

2,14

2,44

2,84

На роботах на поверхні діючих шахт, шахт, що будуються, рудників, кар”єрів, розрізів і копалень, на роботах з рекультивації земель; на збагаченні руди; на видобутку солі в озерах і басейнах

1,45

1,58

1,75

1,97

2,25

2,62

 

 

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ

робітників, зайнятих на ремонті устаткування у виробничих цехах і на верстатних роботах

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посад

РОЗРЯДИ

1

2

3

4

5

6

7

Робітники у виробничих цехах і підрозділах, безпосередньо зайнятих ремонтом і налагоджен­ням зайнятих ремонтом і налагодженням основного технологічного устатку­вання, електро і енергетичного, експериментального і наукового устаткування, машин, механізмів, суден, автомобілів та іншого рухомого складу, елек­тронно-обчислювальної техніки,контрольно вимірювальних приладів і автоматики

1,25

1,38

1,45­

1,8

1,62­

2,03

1,86­

2,33

2,16­

2,7

2,38­

2,86

Робітники зайняті на верстатних роботах з обробки металу та інших матеріалів, різанням на металообробних станках; роботи з холодного штампування металу та інших матеріалів , виготовлення та ремонту інструменту і технологічної оснастки

1,21

1,31

1,45­

1,56

1,62­

1,75

1,86­

1,99

2,16­

2,32

 

 

 

Назва посад

РОЗРЯДИ

1

2

3

4

5

6

7

В інших виробничих галузях і на підприємствах побутового обслугову­вання населення, що надають послуги вироб­ничого характеру:

1,17

1,28

1,41­

1,5

1,58­

1,69

1,8­

1,93

2,1­

2,25

 

Підприємства та цехи з ремонту устаткування, ремонтно-будівельні, енергетичні, ливарні, ковальські, паросилові господарства, компресор­ні і кисневі установки, очисні споруди

 

 

 

 

 

 

 

а) в електроенергетичній галузі

1,08

1,19

1,32­

1,41

1,47­

1,58

1,69­

1,8

1,97­

2,1

 

б) в інших виробничих галузях, і на підприємс­твах побутового обслу­говування населення, які надають послуги вироб­ничого характеру

1,06

1,15

1,28­

1,36

1,43­

1,52

1,62­

1,75

1,9­

2,03

 

 

 

Посадові оклади керівників, професіоналів і фахівців державного підприємства "Укрпроменерго"

Назва посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

Директор

за контрактом

Начальник основного відділу

3,13-3,75

Начальник сектора (керівник представництва)

2,0-3,13

Головні професіонали, фахівці

2,75-3,5

Провідні професіонали

2,5 - 2,75

Професіонали, фахівці І, II категорій

2,25 - 2,50

Професіонали, фахівці

1,88-2,25

 

 

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ*

(У РОЗРАХУНКОВИХ КОЕФІЦІЄНТАХ)

Найменування посад

Коефіцієнт за групами загонів, команд відомчої воєнізованої охорони

Для

апарату

підприєм­

ства

І

II

III

Начальник (генеральний директор, директор) підприємства

За

контрактом

 

 

 

Заступник начальника (генерального директора, директо­ра) підприємства, головний бухгалтер

3,5-4,5

 

 

 

Начальник (командир) загону

 

2,75-3,25

2,5-3,0

2,38-2,88

Заступник начальника загону, головний бухгалтер загону, кущової (об'єднаної) бухгалтерії

 

2,00 - 3,09

2,38-2,88

2,13-2,74

Начальник команди (окремої), помічник начальника загону з матеріально-технічного забезпечення

 

2,5-3,0

1,95-2,5

1,85-2,4

Начальник команди у складі загону

 

1,88-2,38

1,75-2,25

1,63-2,13

Начальник команди службового собаківництва

 

1,70-2,20

1,70-2,20

1,70-2,20

Інструктори з організації служби

 

2,00-2,50

2,00-2,50

2,00-2,50

Начальники: групи (варти), бюро перепусток, командир відділення, майстер (збройовий), диспетчер, комірник **

 

1,75-2,00

1,75-2,00

1,75-2,00

Черговий бюро перепусток

 

1,45-1,95

1,45-1,95

1,45-1,95

Інструктор службового собаківництва

 

1,75-2,00

1,75-2,00

1,75-2,00

Черговий підрозділу службового собаківництва

 

1,45-1,95

1,45-1,95

1,45-1,95

 

 

Найменування посад

Коефіцієнт за групами загонів, команд відомчої воєнізованої охорони

Для

апарату

підприєм­

ства

І

II

III

Вожатий службових собак

 

1,63-1,88

1,63-1,88

1,63-1,88

Лікар ветеринарної медицини (фельдшер)

 

1,63-1,88

1,63-1,88

1,63-1,88

Охоронник:

I-          го розряду/

II-          го            розряду;

III-          го          розряду;

IV-          го          розряду.

 

1,0-1,50

1,50-1,70

1,70-1,85

1,85-2,05

1,0-1,50

1,50-1,70

1,70-1,85

1,85-2,05

1,0-1,50

1,50-1,70

1,70-1,85

1,85-2,05

 

Примітка:

* - Відомча воєнізована охорона - підпорядковані Міненерговугілля України підприємства або їх структурні підрозділи, основним або одним із видів діяльності яких є охорона та організація охорони підприємств паливно-енергетичного комплексу.

** - Всі зазначені посади відносяться до категорії персоналу управління і обов’язково вводяться до штату підприємства в межах 4,0-4,5% від чисельності персонал}' охорони.

ПОСАДОВІ (МІСЯЧНІ) ОКЛАДИ ПРАЦІВНИКІВ СТОРОЖОВОЇ ОХОРОНИ* (У РОЗРАХУНКОВИХ КОЕФІЦІЄНТАХ)

п/п

Назва посади

Посадові (місячні) оклади

1

Начальник охорони сторожової

1,75-2,25

2

Начальник команди: службового собаківництва, охорони сторожової (дільниці)

1,63-2,13

3

Інструктор службового собаківництва

1,5-1,88

4

Старший сторож

1,38-1,63

5

Сторож

1,25-1,50

6

Контролер на контрольно-пропускному пункті, провідник (вожатий) службових собак 3 розряду 2 розряду

1,38-1,63

1,25-1,50

7

Охоронник

1 розряду

2  розряду

1,00-1,50

1,50-1,70

 

 

Посадові оклади

керівників, професіоналів і фахівців підприємств і організацій готельного, зеленого господарств і організацій житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, пансіонатів

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посад

Посадові оклади за групами підприємств

1

2

3

4

5

6

Директор (керуючий)

4,38

4,13

3,88

3,63

3,38

3,13

Головний інженер

4,13

3,88

3,63

3,38

3,13

2,88

Головні фахівці

3,00-3,5

2,88­

3,38

-

-

-

-

Начальники виробничо- технічних та інших функціональних відділів

2,88­

3,38

2,75­

3,25

2,63­

3,13

2,5-3,0

2,38­

2,88

-

Начальники інших відділів лабораторій, бюро, служб

2,38­

2,88

2,38­

2,88

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,13­

2,63

2,13-2,63

Начальник штабу цивільної оборони

2,13­

2,63

2,00­

2,50

1,88­

2,38

1,75­

2,25

-

-

Начальник господарського відділу

1,75­

2,25

1,63­

2,13

-

-

-

-

Начальники (завідувачі) дільниць, (підрозділів): житлово-експлуатаціного, готельного, зеленого господарства, бюро технічної інвентаризації

 

І групи

2,63­

3,13

2,63­

3,13

2,63­

3,13

2,63­

3,13

2,63­

3,13

-

II групи

2,50­

3,00

2,50­

3,00

2,50­

3,00

2,50­

3,00

2,50­

3,00

-

 

 

Назва посад

Посадові оклади за групами підприємств

1

2

3

4

5

6

III групи

2,38­

2,88

2,38­

2,88

2,38­

2,88

2,38­

2,88

2,38­

2,88

-

IV групи

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25-2,75

V групи

2,13­

2,63

2,13­

2,63

2,13­

2,63

2,13­

2,63

2,13­

2,63

2,13-2,63

VI групи

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00-2,50

Начальник цеху, дільниці,

завідувач:

лазні, бюро, пляжу,

душової та іншими

підрозділами

 

І групи

2,38­

2,88

2,38­

2,88

-

-

-

-

II групи

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

-

-

-

III групи

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

-

-

-

IV групи

1,88­

2,38

1,88­

2,38

1,88­

2,38

1,88­

2,38

1,88­

2,38

1,88-2,38

V групи

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75-2,25

VI групи

1,63­

2,13

1,63­

2,13

1,63­

2,13

1,63­

2,13

1,63­

2,13

1,63-2,13

Майстри дільниць:

 

І групи

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25­

2,75

2,25-2,75

II групи

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00­

2,50

2,00-2,50

III групи

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75-2,25

 

 

Посадові оклади професіоналів і фахівців товариств (компаній), підприємств і організацій

Назва посад

Посадові оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

Провідні професіонали

2,75-3,25

 

 

Професіонали, фахівці:

 

І категорії

2,50-3,00

II категорії

2,25-2,75

III категорії

2,00-2,50

 

 

Професіонали, фахівці

1,75-2,25

 

 

Техніки всіх спеціальностей:

 

І категорії

1,60-2,00

II категорії

1,50-1,75

 

 

Техніки всіх спеціальностей, статист

1,39-1,69

 

 

Товарознавець:

 

І категорії

2,50-3,00

II категорії

2,25-2,75

товарознавець

1,75-2,25

 

Примітка: професіоналам і фахівцям виконавчого апарату (дирекції) товариства (компанії) посадові оклади можуть збільшуватися до 20 %

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ КЕРІВНИКІВ, ПРОФЕСІОНАЛІВ І ФАХІВЦІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, КОНСТРУКТОРСЬКИХ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ, ПРОЕКТНИХ ВПРОВАДЖУВАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЦЕНТРІВ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ) ЦЕНТРІВ, ІНСТИТУТІВ (ЦЕНТРІВ, БЮРО) НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(У РОЗРАХУНКОВИХ КОЕФІЦІЄНТАХ)

Назва посад

Місячні

(посадові)

оклади

Директор

4,62 - 5,00

Заступник директора (начальника, завідувача) з наукової роботи; головний інженер

4,37 - 4,75

Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту:

 

проектувальники особливо складної продукції (об’єктів)

3,75-4,37

проектувальники іншої продукції (об’єктів)

3,50-4,12

Завідувачі (начальники) науково-дослідним, конструкторським, технологічним, проектним, вишукувальним, технічним, технологічним, проектним, вишукувальним, технічним, виробничим, виробничо- економічним, економічним та іншими основними відділами (відділеннями, лабораторіями), архітектурно- планувальною майстернею; учений секретар науково- дослідного інституту (закладу)

3,50-4,12

Завідувачі (начальники) відділами (лабораторіями): автоматизованих систем проектування, патентно- ліцензійної, вишукуваної і раціоналізаторської роботи, впровадження науково-технічних розробок, стандартизації (в головних і базових організаціях із стандартизації), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях із науково-технічної інформації)

3,50-4,12

Головні: архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог, та інші головні фахівці в основних відділах (відділенях, лабораторіях) архітектурно- планувальних майстернях

3,37-3,75

 

Завідувачі (начальники) відділів: стандартизації, науково- технічної інформації; начальник проектного кабінету

3,12-3,75

Завідувачі (начальники) секторами (бюро, групами, лабораторіями), які входять до складу науково- дослідного, конструкторського, технологічного, проектного, пошукового, технічного, виробничого та інших основних відділів (відділень, лабораторій), архітектурно-планувальної майстерні, відділів (лабораторій): автоматизованих систем проектування, патентно-ліцензійної, пошукової і раціоналізаторської роботи, впровадження науково-технічних розробок, стандартизації ( в головних і базових організаціях), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях з науково-технічної інформації)

3,00-3,50

Завідувачі (начальники) відділами: планово-економічним, кошторисно-договірним, організації праці і заробітної плати, виробничо-диспетчерським

3,00-3,50

Завідувачі (начальники) відділами: капітального будівництва (технічного переозброєння), експлуатаційно- технічним, охорони праці і техники безпеки, матеріально- технічного забезпечення, технічної документації (оформлення і випуск проектів)

2,75-3,25

Завідувачі (начальники)секторами (бюро, групами), які входять до складу планово-виробничого відділу, відділів стандартизації, науково-технічної інформації, проектного кабінету

2,62-3,12

Завідувач (начальник) відділу кадрів

2,62-3,12

Завідувачі (начальники) відділами (бюро): юридичним, соціального розвитку, першим

2,50 - 3,00

Завідувачі (начальники) технічним архівом, начальник штабу цивільної оборони

2,00 - 2,50

Завідувачі (начальники) бюро (груп) у відділі технічної документації (оформлення випуску проектів)

2,00 - 2,50

Завідувач (начальник) господарського відділу

1,87-2,37

 

 

Місячні оклади працівників наскрізних професій

Назва посад

Місячні оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

Робітник з обслуговування лазні

1,13

В агар

1,13-1,25

Водій електро- та автовізка

1,25-1,38

Водій транспортно-прибиральної машини

1,38-1,50

Водій самохідних механізмів

1,25-1,38

Возій

1,13-1,25

Г ардеробник

1,00

Двірник

1,13-1,25

Опалювач

1,00-1,13

Кастелянка

1,13-1,25

Комірник

1,25-1,50

Контролер водопровідного господарства

1,13-1,25

Контролер газового господарства

1,25-1,38

Кур'єр

1,00

Ліфтер

1,00-1,13

Ліфтер при швидкості руху ліфтів:

 

від 2,5 до 5 метрів за секунду

1,25

від 5 до 7 метрів за секунду

1,38

більше 7 метрів за секунду

1,50

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

1,25-1,50

Наглядач гідротехнічних споруд

1,13-1,25

Наглядач гідротехнічних споруд (старший)

1,25-1,38

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання

1,38-1,63

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин:

 

2 розряду

1,63

3 розряду

1,78

4 розряду

2

Палітурник документів:

1,25-1,38

2 розряду

1,25

3 розряду

1,32

4 розряду

1,38

Підсобний робітник

1,13-1,25

Прийомоздавальник вантажу та багажу:

 

2 розряду

1,38-1,75 98

 

Назва посад

Місячні оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

3 розряду

1,50-1,88

Приймальник замовлень

1,25-1,38

1 розряду

1,25-1,32

2 розряду

1,3-1,38

Робітник з благоустрою

1,63-1,88

Робітник виробничих лазень

1,13 - 1,50

Роздавальник нафтопродуктів

1,25-1,38

Садівник

1,13-1,25

Сатураторник

1,00

Світл окопіювал ьник:

 

1 розряду

1,13

2 розряду

1,25

Склографіст (ротаторник)

1,13-1,25

Прибиральник територій

1,13-1,25

Прибиральник службових приміщень

1,00

Прибиральник виробничих приміщень

1,13-1,25

Швейцар

1,0

Телеграфіст, телефоніст міжміського телефонного зв'язку, радіооператор, фотооператор, оператор електрозв’язку:

І класу

1,75

II класу

1,63

III класу

1,38

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку, телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі:

І класу

1,63

II класу

1,38

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

1,38-2,00

2 розряду

1,25

3 розряду

1,5

4 розряду

1,63

Робітник зеленого будівництва:

 

2 розряду

1,15

3 розряду

1,28

4 розряду

1,43

Вантажник

1,5-1,69

Покоївка:

 

1 розряду

1,13

2 розряду

1,25 99

 

 

Тарифні ставки

робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах (у розрахункових коефіцієнтах)

Види робіт

Розряди

І

II

III

IV

V

VI

Механізатори, зайняті на вантажно-розванта­жувальних роботах у всіх галузях, трактористи, машиністи екскаваторів

1,08-

1Д7

1,19 - 1,28

1,32 - 1,41

1,47 - 1,58

1,69­

1,8

1,97­

2,1

Робітники, зайняті на вантажно-розванта­жувальних роботах

відрядники

почасові працівники

При навантаженні (розвантаженні) в гарячому стані металу, агломерату і шлаку; при навантаженні (розвантаженні руди, піску, вугілля, вугіль­ного брикету, креозо­ту, подової та анодної маси, азбесту, негаше­ного вапна, цементу та інших шкідливих для здоров’я вантажу, змерзлого вантажу і вантажу вагою одного місця понад 50 кг

2,25

2,10

 

 

Види робіт

Розряди

І II III

IV V VI

При навантаженні (розвантаженні) залізничних вагонів, автомобілів і іншого рухомого складу шкідливих для здо­ров'я вантажів, ванта­жів, що змерзлися, і вантажів вагою одно- го місця понад 50 кг

2,03

1,90

При навантаженні (розвантаженні) залізничних вагонів, автомобілів і іншого рухомого складу; на внутрішньоскладській переробці вантажу

1,80

1,69

Робітники комплек­сних бригад, що вико­нують вантажно- розвантажувальні роботи із застосуван­ням засобів комп­лексної механізації, що поєднує професії вантажника і механіза­тора. При навантажен­ні (розвантаженні) в гарячому стані металу, агломерату, шлаку, руди

2,53

2,36

При навантаженні (розвантаженні) іншого вантажу

2,25

2,10

 

 

Посадові оклади

керівників і фахівців підприємств матеріально-технічного забезпечення

Назва посад

Місячні (посадові) оклади по групах організацій (у

Директор підприємства (бази)

4,25

3,87

3,62

3,50

3,37

3,12

Головний інженер

4,00

3,62

3,37

3,12

3,00

2,87

Головні фахівці

3,00­

3,50

2,75­

3,25

 

 

 

 

Начальники виробничих, товарних і

функціональних відділів

3,00­

3,50

2,75­

3,25

2,62­

3,12

2,50­

3,00

2,37­

2,87

2,37­

2,87

Начальники інших відділів, бюро, лабораторій

2,37­

2,87

2,37­

2,87

2,25­

2,75

2,12­

2,62

 

 

Начальник штабу цивільної оборони

2,12­

2,62

2,00­

2,50

1,87­

2,37

1,75­

2,25

 

 

Завідувач складу, майстер дільниці, механік:

 

 

 

 

 

 

І групи

2,12­

2,62

2,12­

2,62

2,12­

2,62

2,12­

2,62

2,12­

2,62

2,12­

2,62

II групи

1,87­

2,37

1,87­

2,37

1,87­

2,37

1,87­

2,37

1,87­

2,37

1,87­

2,37

III групи

1,62­

2,12

1,62­

2,12

1,62­

2,12

1,62­

2,12

1,62­

2,12

1,62­

2,12

 

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ керівників відділів автоматизованих систем управління та обчислювального центру

Назва посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

І

II

III

IV

Начальник відділу (центру)

3,37-4,00

3,13-3,75

3,00-3,5

2,75-3,25

Начальник бюро, сектору

2,75-3,25

2,50-3,00

-

Начальник зміни

2,50-3,00

2,25-2,75

2,25-2,75

 

 

 

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ керівників і фахівців підприємств торгівлі і громадського харчування

Назва посад

Місячні (посадові) оклади по групах підприємств (у розрахункових коефіцієнтах)

І

II

III

IV

V

VI

VII

Завідувач виробництва (шеф-кухар)

3,0-3,5

2,75­

3,25

2,62­

3,12

2,5­

3,0

2,37­

2,87

2,25­

2,75

2,12­

2,62

Завідувач складу:

І групи

2,25­

2,75

2,25­

2,75

-

-

-

-

-

II групи

2,0-2,5

2,0-2,5

2,0-2,5

2,0­

2,5

-

-

-

III групи

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

1,75­

2,25

 

 

Місячні тарифні ставки для робітників підрозділів торгівлі і громадського

харчування

(у розрахункових коефіцієнтах)

 

 

 

Розряди

 

 

 

І

II

III

IV

V

VI

Кухар та інші виробничі робіт­ники підрозділів торгівлі і

1,02-

1,10-

1,23-

1,38-

1,58-

1,84-

громадського харчування

1,08

1,19

1,32

1,47

1,69

1,97

 

Посадові оклади керівників, професіоналів і фахівців центрів і пунктів тренувальної підготовки експлуатаційного персоналу і контрольно-тренувальних пунктів

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посад

Посадові оклади

Центри

Пункти

Контрольно-

тренувальні

пункти

Начальник

3,33-4,00

3,13-3,75

2,75-3,25

Інструктор

І категорії

2,63-3,13

2,63-3,13

 

II категорії

2,38-2,88

2,38-2,88

 

Фізіолог

 

 

 

І категорії

2,25-2,75

 

 

II категорії

2,00-2,50

 

 

Фізіолог

1,75-2,25

 

 

 

Посадові оклади інших керівників структурних підрозділів і спеціальних центрів і пунктів тренувальної підготовки експлуатаційного персоналу встановлюються у порядку та розмірах, передбачених для керівників структурних підрозділів, професіоналів, фахівців відповідних енергопідприємств.

 

Посадові оклади керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців працівників газет підприємств

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посад

Посадові оклади

2

номери

на

тиждень

3

номери

на

тиждень

4

номери

на

тиждень

5

номерів

на

тиждень

6

номерів

на

тиждень

Директор

2,58

2,63

2,75

2,88

3,06

Заступник директора

 

 

 

2,63

2,75

Відповідальний секретар редакції

 

2,38

2,38

2,50

2,50

Завідувач відділу

 

 

 

2,00­

2,25

2,00­

2,25

Кореспондент

1,75­

2,00

1,75­

2,00

1,75­

2,00

1,75­

2,00

1,75­

2,00

Друкарка

1,38­

2,00

1,38­

2,00

1,38­

2,00

1,38­

2,00

1,38­

2,00

Коректор

 

1,63­

1,88

1,63­

1,88

1,63­

1,88

1,63­

1,88

Фотокореспондент (він же художник)

 

 

 

1,63­

1,88

1,63­

1,88

 

 

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ОКРЕМИХ ПРАЦІВНИКІВ

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посад

Місячні посадові оклади

Завідувач: канцелярії, центрального складу;

1,62-2,00

Завідувач машинописного бюро; старший: касир, інспектор з контролю за виконанням доручень, адміністратор

1,50-1,87

Касир, інспектор з контролю за виконанням доручень, завідувач: архіву, господарства, складу, друкарка І категорії, статистик

1,37-1,75

Друкарка II категорії, експедитор транспортний

1,25-1,62

Секретар-друкарка, рахівник, кресляр, діловод, архіваріус, табельник, копіювальник, експедитор, калькулятор, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

1,12-1,50

Оператор комп’ютерного набору II категорії

1,5

Оператор комп’ютерного набору І категорії

1,75

Оператор копіювальних та розмножувальних машин II категорії

1,25

Оператор копіювальних та розмножувальних машин І категорії

1,5

Старший інспектор з кадрів

1,87-2,5

Інспектор з кадрів

1,75-2,25

Секретар керівника компанії

1,37- 2,0

 

Посадові оклади керівників, професіоналів, фахівців та інших працівників апарату управління ДПЗД "Укрінтеренерго"

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посади

Місячні (посадові) оклади у розрахункових коефіцієнтах

Директор

Контракт

Заступник директора, головний бухгалтер

5,70 - 6,70

Помічник керівника підприємства, радник

4,85 - 6,35

Начальник управління

5,50 - 6,30

Начальник відділу

3,95 - 5,76

Начальник сектора, керівник представництва

3,30 - 4,42

Завідувач складу, начальник цеху

2,50 - 3,00

Провідний інженер, бухгалтер, економіст, юрисконсульт, експерт, перекладач

2,75 - 4,05

Інженер, фахівець, експерт, економіст, бухгалтер, юрисконсульт, перекладач, товарознавець :

 

І категорії

2,50 - 3,75

II категорії

2,25 - 3,50

без категорій'

2,00 - 3,10

Інспектор

1,51 - 2,01

Сестра медична

1,53 - 1,94

Старший механік

2,38 - 2,88

Механік

2,13 - 2,63

Сторож

1,38 - 1,73

Контролер на контрольно-пропускному пункті:

 

III розряду

1,52 - 1,87

II розряду

1,38 - 1,73

Слюсар- сантехнік IV розряду; Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту електроустаткування IV розряду

1,57 - 1,75

 

 

Додаток № 37

Посадові оклади керівників, професіоналів та фахівців промислових

вітрових електричних станцій

 1. 1.     Основне виробництво

Назва посади

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

 

І група більше 30000

II група 25000 - 30000

III група 20000 - 25000

IV група 15000­20000

V група 10000 - 15000

VI група 5000 - 10000

VII група 1000 - 5000

VIII

група до 1000

Директор

Конт

ракт

Головний інженер

3,9-4,55

3,8-4,45

3,73-4,38

3,63­

4,38

3,26-3,85

-

-

-

Головний бухгалтер

3,9-4,55

3,8-4,45

3,73-4,38

3,63-4,38

3,26-3,85

2,93-3,46

2,63-3,11

2,55-3,0

Заступник головного інженера, головного бухгалтера

3,31-3,87

3,23-3,87

3,17-3,72

3,08-3,72

2,77-3,27

 

 

 

Начальник виробничої служби

-

-

-

 

-

2,49-2,94

2,4-2,5

2,35­

2,55

Начальник

виробничо-технічного

відділу

-

 

 

 

2,59-3,27

2,49-2,94

 

 

Начальник вітрової електростанції (ВЕС), цеху

(електромеханічного, ремонтного, ремонтно- виробничого)

2,9-3,5

2,8-3,4

2,7-3,3

2,65-3,22

2,6-3,15

2,42-2,75

2,35-2,5

2,25-2,4

Начальник відділу зв’язку

2,69-2,88

2,59-2,84

2,58-2,8

2,38-2,7

 

 

 

 

Начальник

виробничої

лабораторії

2,69-2,88

2,59-2,84

2,58-2,8

2,38-2,7

-

-

-

-

Майстер виробничої дільниці

2,69-2,88

2,6-2,84

2,58-2,8

2,38-2,7

2,32-2,57

2,2-2,5

2,1-2,4

1.94-2.33

Інженер з організації експлуатації і ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

провідний

2,65-2,80

2,55-2,65

2,52-2,62

2,37-2,61

2,30-2,4^

 

 

 

І категорії

2,6-2,75

2,5-2,6

2,47-2,6

2,32-2,55

2,25-2,35

-

-

-

II категорії

2,42-2,6

2,42-2,5

2,2-2,42

2,20-2,32

2,0-2,25

-

-

-

Без категорії

2,12-2,3

1,93-2,2

1,93-2,2

1,75-2,0

1,75-2,0

-

-

-

Начальник зміни станції (ВЕС)

2,47-2,69

2,3-2,57

2,2-2,47

2,1-2,3

2,05-2,25

1,95-2,15

1,85-2,05

1,8-2,0

Інженери(інженер 3 ремонту, інженер 3 охорони праці)

провідні

категорії

II  категорії без категорії

2,6-2,75

2,42-2,6

2,25-2,42

1,75-2,25

2,5-2,6 2,35-2,52 2,12-2,35 1,75-2,12

2,47-2,6

2,3-2,47

2,05-2,3

1,75-2,05

2,32-2,55

2,25-2,42

2,0-2,25

1,75-2,0

2.25-           2,42

2.25-           2,35 2,0-2,25 1,75-2,0

2,15-2,3 2,1-2,25 1,9-2,1 1,75-2,0

2,1-2,2 2,0-2,1 1,85-2,0 1,75-2,0

2,1 2.0-2.1 1.85-2,0 1,75-2,0

Провідний бухгалтер Провідний економіст

2,6-2,75

2,6-2,62

2,47-2,6

2,32-2,55

2,25-2,45

2,15-2,3

2,1-2,2

2,1

Бухгалтер, економіст

категорії

II   категорії без категорії

2,42-2,6

2,25-2,42

1,75-2,25

2,35-2,52

2,12-2,35

1,75-2,12

2,3-2,47

2,05-2,3

1,75-2,05

2,25-2,42

2,0-2,25

1,75-2,0

2,25-2,42

2,0-2,25

1,75-2,0

2,1-2,25 1,9-2,1 1,75-2,0

2,0-2,1

1,85-2,0

1,75-2,0

2,0-2,1

1,85-2,0

1,75-2,0

 

Завідувач

автогосподарства,

завідувач

господарства,

комендант

1,63-2,13

1,63-2,13

1,63-2,13

1,63-2,13

1,63-2,13

1,63-2,13

1,63-2,13

1,63-2.13

Електромеханік з обслуговування і ремонту

вітроенергетичної

установки

V група

2,5-2,30

2,37-2,65

2,33-2,50

2,3-2,47

2,25-2,42

2,17-2,27

2,07-2,2

1,94-2,1

Електрослюсар з ремонту

електроустаткування

електростанцій

/V розряд III розряд II розряд

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,9-2,03 1,7-1,8

1,6

1,9-2,03 1,7-1,8

1,6

1,9-2,03 1,7-1,8

1,6

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

Електромонтер 3 обслуговування електроустаткування електростанцій

/V група III група II група

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1. 9-2,03 1.7-1.8

1,6

Технік з планування

категорії

II   категорії без категорії

1,75-2,0 1,5-1,75 1,4-1,6

1,75-2,0 1,5-1,75 1,4-1,6

1,75-2,0 1,5-1,75 1,4-1,6

1,75-2,0 1,5-1,75 1,4-1,6

1,75-2,0 1,5-1,75 1,4-1,6

1,75-2,0 1,5-1,75 1,4-1,6

1,75-2,0 1,5-1,75 1,4-1,6

1,75-2,0 1,5-1,75 1,4-1,6

Інженер 3 автоматизованих систем керування виробництвом

категорії

II  категорії

2,6-2,75

2,42-2,6

2,5-2,6 2,42-2,50

2,47-2,6

2,25-2,42

2,32-2,55

2,0-2,32

2,25-2,35

2,0-2,25

2,15-2,25

2,0-2,15

2.1-2.2 2,0-2,1

2.1 2.0-2.1

Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5 розряд 4 розряд 3 розряд 2 розряд

1,94-2,55 1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,94-2,55 1, 9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,94-2,55 1,9 -2,03 1,7-1,6 1,6

1,94-2,55 1, 9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,94-2,55 1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,94-2,55 1,9-2,03 1,7-1,8 1,6

1,94-2,55 1,9-2,03 1,7-1,8 1.6

1.94­2,55 1,9-2,03 1.7-1.8

1.6

Обхідник лінійний

I    група

II  група

1,38

1,25

1,38

1,25

1,38

1,25

1,38

1,25

1,38

1,25

1,38

1,25

1,38

1,25

1,38

1,25

 

 1. 2.      Служба Замовника

Заступник директора

3,30-3,90

Начальник відділу капітального будівництва

2,88-3,38

Інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер 3 технічного нагляду

 

провідний

2,42-2,60

І категорії

2,25-2,35

II категорії

2,0-2,25

Без категорії

1,75-2,0

 

Примітка: Працівникам консолідованих відділів об'єднаної ВЕС посадові оклади можуть бути збільшені на 10% (у тому числі: директору, головному інженеру, головному бухгалтеру, заступникам головного інженера і головного бухгалтера, працівникам виробничо-технічного відділу, бухгалтерії, відділу кадрів, служби охорони праці, служби зв'язку і ін) при дотриманні наступних умов:

1)     Сумарна встановлена потужність ВЕС, що входять в ОВЕС (об'єднану ВЕС) —

10 і більш Мвт;

2)     Установлена потужність кожної окремої ВЕС, що входить до складу ОВЕС — 5 і більш Мвт;

3)     Керування кожної окремої ВЕС, що входить до складу ОВЕС здійснюється власною автономною системою керування (АСК ВЕС);

4)     Мінімальна відстань між ВЕС, що входять до складу ОВЕС — 30 км;

5)     Видача потужності ВЕС, що входить до складу ОВЕС здійснюється через різні силові трансформатори підстанцій розподільних або магістральних мереж.

 

Посадові оклади керівників, професіоналів, фахівців та інших працівників державного підприємства "Енергоринок"

(у розрахункових коефіцієнтах)

Назва посад

Місячні (посадові) оклади (у розрахункових коефіцієнтах)

(мін.)

 

(макс.)

Директор

За контрактом

Начальник департаменту, радник директора

5,70

-

6,50

Начальник самостійного відділу

5,60

-

6,00

Начальник відділу у складі департаменту

4,60

-

5,50

Головний технолог

4,84

-

5,53

Начальник сектору у відділі

3,80

-

4,20

Провідні професіонали

2,90

-

3,50

Професіонали, фахівці

 

 

 

І категорії

2,70

-

3,30

II категорії

2,40

-

3,00

Професіонали, фахівці

2,10

-

2,70

Техніки всіх спеціальностей

 

 

 

І категорії

1,90

-

2,40

II категорії

1,80

-

2,10

Техніки всіх спеціальностей

1,70

-

2,00

Завідувач канцелярії

1,90

-

2,40

Старші: інспектори, касир

1,80

-

2,20

Завідувач господарства, складу; інспектор, касир

1,60

-

2,10

Секретар керівника

1,37

-

2,00