Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Положення про технічну інспекцію з праці профспілок

                                                                    Додаток № 1  до постанови Президії ФПУ

                                                                                          від 28.02.2013 № П-16-11

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНУ ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ ПРОФСПІЛОК

Це Положення визначає правові основи діяльності технічної інспекції праці професійних спілок, що входять до складу Федерації профспілок України, і містить вимоги щодо побудови і організації роботи цієї інспекції, розмежування функцій технічних (головних технічних) інспекторів праці, реалізації ними прав і повноважень, визначених чинним законодавством України для представників профспілок з питань охорони праці.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Технічна інспекція праці профспілок України (далі - технічна інспекція праці) утворюється згідно з рішеннями виборних органів всеукраїнських профспілок, територіальних профоб'єднань та Президії Федерації профспілок України з метою кваліфікованого й ефективного виконання профспілками захисних функцій у галузі охорони праці.

Головним завданням технічних (головних технічних) інспекторів праці, як повноважних представників профспілок з питань охорони праці, є забезпечення практичної реалізації прав і повноважень, наданих цим представникам Кодексом законів про працю України, Законами України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими нормативно-правовими актами.

1.2.      Технічна інспекція праці у своїй роботі керується трудовим законодавством, законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, статутами профспілок і ФПУ, положеннями, що регламентують діяльність профспілкових об'єднань, рішеннями державних і профспілкових органів та цим Положенням.

1.3.      Це Положення поширюється на технічного (головного технічного) інспектора праці будь-якої професійної спілки або профоб'єднання, що входить до складу Федерації профспілок України, та на технічного (головного технічного) інспектора праці ФПУ.

1.4.      Повноваження технічного (головного технічного) інспектора праці всеукраїнської профспілки поширюються на всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, видів господарської діяльності й відомчої належності, та на фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі - підприємства), за умови, що на цих підприємствах працюють члени відповідної профспілки.

   Повноваження   технічного   (головного   технічного)   інспектора   праці територіального профоб'єднання та технічного (головного технічного) інспектора праці Федерації профспілок України поширюються на всі підприємства відповідного регіону (міста, області, Автономної Республіки Крим або України в цілому).

1.5. Технічна інспекція праці представляє і захищає інтереси членів профспілок з питань охорони праці, соціального страхування від нещасних випадків в органах державної влади, місцевого самоуправління, у відношеннях з роботодавцями, їх об'єднаннями та об'єднаннями громадян, взаємодіє з органами державної влади й управління, які займаються вирішенням проблем охорони праці, з органами державного нагляду за охороною праці, правоохоронними органами, закладами охорони здоров'я, виконавчою дирекцією, управліннями та відділеннями Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правовою інспекцією праці профспілок та профспілковим активом.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТЕХНІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЩ

2.1.   Технічна інспекція праці створюється за галузевим та територіальним принципами, складається з технічних (головних технічних) інспекторів праці всеукраїнських профспілок і регіональних профоб'єднань та підпорядковується відповідним виборним органам цих профспілок і об'єднань.

2.2.   Технічні (головні технічні) інспектори праці, що перебувають у підпорядкуванні всеукраїнських профспілок, іменуються «Технічний (головний технічний) інспектор праці...» (далі наводиться найменування всеукраїнської профспілки).

Технічні (головні технічні) інспектори праці, що перебувають у підпорядкуванні регіональних профоб'єднань, іменуються «Технічний (головний технічний) інспектор праці...» (далі наводиться найменування відповідного регіонального профоб'єднання).

Зазначені спеціалісти, які працюють в апараті ФПУ, іменуються «Технічний (головний технічний) інспектор праці Федерації профспілок України».

2.3.   Технічними (головними технічними) інспекторами праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною освітою, які мають стаж практичної роботи на виробництві за спеціальністю не менше трьох років.

Технічні (головні технічні) інспектори праці на початку роботи і періодично (не рідше одного разу на три роки) проходять у встановленому порядку навчання, підвищення кваліфікації та перевірку знань з питань охорони праці.

2.4.   Безпосереднє керівництво і контроль за роботою технічних інспекторів праці здійснюють голови виборних органів всеукраїнських профспілок, регіональних профоб'єднань чи ФПУ.

Обов'язки щодо забезпечення взаємодії всіх технічних інспекторів праці в межах певного регіону або України в цілому покладаються відповідно на регіональне профоб'єднання та на ФПУ.

Здійснення захисту прав працівників та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці на конкретному підприємстві забезпечується насамперед технічним інспектором праці тієї профспілки, членами якої є працівники підприємства. У разі потреби, технічний інспектор праці регіонального профоб'єднання проводить роботу на цьому підприємстві разом з фахівцями галузевої профспілки або за погодженням з керівництвом відповідного виборного органу цієї профспілки.

2.5.      Питання штатної чисельності, розмірів заробітної плати та порядку фінансування технічних (головних технічних) інспекторів праці вирішуються відповідними виборними органами всеукраїнських профспілок і регіональних профоб'єднань, а щодо технічних інспекторів праці ФПУ - Головою Федерації профспілок України.

2.6.      За угодами між відповідними виборними органами всеукраїнських профспілок і регіональних профоб'єднань технічні (головні технічні) інспектори праці регіональних профоб'єднань можуть безпосередньо обслуговувати підприємства, працівники яких є членами різних профспілок. Утримання таких інспекторів провадиться на пайових засадах.

2.7.     Технічним (головним технічним) інспекторам праці видається посвідчення єдиного зразка за формою № ТІ-1, що підтверджує право пред'явника безперешкодно, в будь-який час відвідувати й перевіряти підконтрольні підприємства згідно із законодавством.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТЕХНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ

Технічні (головні технічні) інспектори праці:

3.1.     Здійснюють громадський контроль за додержанням роботодавцями, посадовими особами підприємств і органів виконавчої влади законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і здорових умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов для працівників, забезпеченням їх засобами індивідуального та колективного захисту, впровадженням та ефективністю дії системи управління охороною праці на галузевому, регіональному та виробничому рівнях.

3.2.     Захищають права й інтереси членів профспілок з питань охорони праці в органах державної влади й місцевого самоврядування, у стосунках з роботодавцями, об'єднаннями роботодавців.

3.3.     Представляють у комісіях з трудових спорів, прокуратурі, судах та інших органах влади, керівних і робочих органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві інтереси членів профспілки з питань охорони праці та соціального захисту, зокрема, осіб, які потерпіли від нещасних випадків або професійних захворювань, а також сімей загиблих на виробництві.

3.4. Аналізують стан і причини виробничого травматизму та профзахворювань, контролюють якість та обєктивність їх розслідування, надають пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та порушень, проведення профілактичних заходів з поліпшення умов та безпеки праці.

3.5.    Готують пропозиції до проектів загальнодержавної, галузевих і регіональних програм з питань охорони праці, а також до Генеральної, галузевих та регіональних угод з цих питань, здійснюють контроль за виконанням передбачених ними заходів.

3.6.    Беруть участь в опрацюванні законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, довкілля, питань державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

3.7.    Домагаються від роботодавців включення до колективних договорів та угод заходів, спрямованих на поліпшення умов і підвищення рівня безпеки праці, досягнення встановлених нормативів охорони праці, попередження виробничого травматизму та профзахворювань, здійснюють контроль за їх виконанням.

3.8.    Беруть участь у роботі комісій:

-   з розслідування нещасних випадків на виробництві;

-   з обстеження підприємств органами державного нагляду за охороною праці на відповідність фактичного стану умов і безпеки праці вимогам законів та інших нормативно-правових актів;

-      з прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення на відповідність цих об'єктів вимогам охорони праці;

-      з охорони довкілля, захисту населення від негативного екологічного впливу;

-      з перевірки знань посадовими особами нормативно-правових актів з охорони праці.

3.9.          У разі необхідності, організують проведення або домагаються незалежної експертизи умов і безпеки праці, а також об'єктів виробничого й соціально-культурного призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

3.10.      За дорученням сторони застрахованих осіб у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві беруть участь у роботі спеціальних комісій, створених згідно із законодавством при виконавчій дирекції цього Фонду та її робочих органах на місцях, щодо розгляду спорів про суми страхових внесків, розміри знижок чи надбавок до страхових тарифів, ступінь вини потерпілих у нещасних випадках, накладення штрафів або про розміри шкоди, наявність прав на її відшкодування та з інших питань.

3.11.    Готують до розгляду виборними органами профспілок проекти документів та пропозиції щодо актуальних питань охорони праці та довкілля.

3.12.       Надають практичну допомогу профспілковим організаціям, профкомам підприємств, їх комісіям і громадським інспекторам з охорони праці у здійсненні громадського контролю за додержанням роботодавцями і посадовими особами законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, вдосконаленні колдоговірної практики регулювання цих питань, беруть участь у проведенні навчання профспілкового активу, інформують первинні профспілкові організації про результати своєї роботи на підприємствах, висновки і запропоновані заходи.

3.13.      Розглядають звернення, скарги й пропозиції членів профспілок з питань, що належать до компетенції технічної інспекції праці.

3.14.      Повноваження технічного (головного технічного) інспектора праці всеукраїнської профспілки поширюються на всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, видів господарської діяльності й відомчої належності, та на фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі - підприємства), за умови, що на цих підприємствах працюють члени відповідної профспілки.

Повноваження технічного (головного технічного) інспектора праці територіального профоб'єднання та технічного (головного технічного) інспектора праці Федерації профспілок України поширюються на всі підприємства відповідного регіону (міста, області, Автономної Республіки Крим або України в цілому).

3.15.   Беруть участь разом з відповідними органами державного нагляду та контролю у комплексних перевірках суб'єктів господарювання щодо дотримання законодавства про охорону праці незалежно від наявності на них профспілок.

4. ПРАВА ТЕХНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЩ

Технічні (головні технічні) інспектори праці мають право:

4.1.      Безперешкодно і в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства (за пред'явленням Посвідчення встановленого зразка) з метою проведення перевірки з питань, що належать до компетенції технічної інспекції праці.

4.2.     Вносити роботодавцям, державним органам управління й нагляду, робочим органам Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України обов'язкові для розгляду подання (форма № ТІ-3) з питань охорони праці та соціального захисту, вимагати усунення наявних недоліків і порушень законодавства з цих питань, вжиття відповідних санкцій до конкретних посадових осіб і працівників, винних у цих порушеннях, та одержувати від них аргументовану відповідь.

4.3.     Подавати висновки (форма № ТІ-3) про причини нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань і відповідальних за це посадових осіб, а також про відповідність або невідповідність чинним нормативам умов і безпеки праці на конкретних робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах чи інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому.

4.4.     Вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому в разі загрози життю або здоров'ю працівників на період до усунення цієї загрози.

4.5.     Брати участь у розгляді роботодавцями, об'єднаннями роботодавців та громадян поданих профспілками або їх представниками пропозицій з питань згідно з компетенцією технічної інспекції праці.

4.6.     Одержувати від роботодавців, посадових осіб і працівників підприємств необхідні пояснення й документи з усіх питань охорони праці.

4.7.  Безоплатно одержувати від органів статистики, центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій дані про стан охорони праці, виробничого й невиробничого травматизму та професійної захворюваності.

4.8.     Вносити відповідним органам пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з охорони праці.

4.9.   Технічний інспектор праці профспілок не нижче обласного рівня, зі стажем роботи на цій посаді не менше 2-х років, за згодою відповідного виборного органу може бути рекомендованим на посаду позаштатного державного інспектора з охорони праці відповідного територіального управління Держгірпромнагляду.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, РОЗГЛЯД СПОРІВ, ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТЕХНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ

5.1.      Технічні (головні технічні) інспектори праці самостійні в прийнятті рішень і несуть у встановленому порядку відповідальність за їх правомірність та об'єктивність.

5.2.      Обсяг роботи кожного технічного (головного технічного) інспектора праці визначається відповідно до розподілу функціональних обов'язків або посадової інструкції, що затверджується керівником відповідного профоргану з урахуванням вимог цього Положення.

5.3.      Робота технічних (головних технічних) інспекторів праці ведеться за поточними планами з урахуванням непередбачених обставин (наприклад, потреби взяти участь у розслідуванні нещасних випадків, у розгляді скарг членів профспілок, що надійшли до інспекції, тощо), а також необхідності якомога більше перебувати безпосередньо в трудових колективах підприємств, установ, організацій, що ними обслуговуються.

5.4.     Головний технічний інспектор праці всеукраїнської профспілки здійснює методичне керівництво роботою технічної інспекції праці цієї профспілки, визначає напрями її діяльності, сприяє сумлінному, якісному й кваліфікованому виконанню кожним працівником інспекції покладених на нього завдань.

Головний технічний інспектор праці регіонального профоб'єднання забезпечує узгодження дій технічних інспекторів праці різних профспілок у межах відповідного регіону та обмін досвідом роботи між ними, опрацьовує загальні підходи й методи контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

5.5.   З метою вдосконалення форм і методів контролю за охороною праці, підвищення кваліфікації технічних інспекторів праці та обміну досвідом роботи з усіх питань, що відносяться до їх компетенції, головні технічні інспектори праці всеукраїнських профспілок, регіональних профоб'єднань та Федерації профспілок України періодично проводять відповідні семінари-наради технічної інспекції праці.

5.6 Рішення технічного (головного технічного) інспектора праці можуть бути оскарженими головному технічному інспектору праці відповідного профоб'єднання, якому він безпосередньо підпорядкований. При незгоді з рішенням останнього спір розглядається головним технічним інспектором праці відповідної всеукраїнської профспілки, а з міжгалузевих питань - головним технічним інспектором праці регіонального профоб'єднання.

Розбіжності між головними технічними інспекторами праці всеукраїнських профспілок і регіональних профоб'єднань розглядаються головним технічним інспектором праці Федерації профспілок України.

Якщо у всеукраїнській профспілці або в регіональному профоб'єднанні посада головного технічного інспектора праці відсутня, рішення відповідних технічних інспекторів праці можуть бути оскарженими безпосередньо головному технічному інспектору праці Федерації профспілок України.

5.7.   Технічні (головні технічні) інспектори праці профспілок користуються єдиними формами документів: Посвідченням форми № ТІ-1 (додаток 1), звітності про роботу форми № ТІ-2 (додаток 2) та висновку (або подання) форми № ТІ-3 (додаток 3).

5.8.     Роботодавець відповідно до законодавства повинен забезпечити необхідні умови для роботи технічного (головного технічного) інспектора праці на підприємстві в період проведення ним перевірки або виконання інших обов'язків згідно з цим Положенням.