Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
 
06.12.2011  № 882

 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 лютого 2012 р.
за № 163/20476

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 194 "Деякі питання тимчасової непрацездатності осіб рядового і начальницького складу" та з метою удосконалення порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян та осіб рядового і начальницького складу, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за № 1005/6196, що додаються.

2. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги (Хобзей М.К.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Міністр
 О.В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В.о. директора Фонду
соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Голова Державної податкової служби України

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Міністр внутрішніх справ України

Віце-прем'єр-міністр України –
Міністр соціальної політики України

Міністр надзвичайних ситуацій України

Заступник Міністра фінансів України

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
06.12.2011  № 882

 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 лютого 2012 р.
за № 163/20476

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

1. У розділі 1:

1.1. У пункті 1.2 цифри "1.14" замінити цифрами "1.13".

1.2. Пункт 1.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"1.4.5. Лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці".

1.3. Підпункт 1.5.2 пункту 1.5 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 1.5.3 вважати підпунктом 1.5.2.

1.4. Пункт 1.6 доповнити словами "і не може бути платною послугою в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності".

1.5. Пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Листок непрацездатності (довідка) видається і закривається в одному лікувально-профілактичному закладі, крім випадків доліковування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. За наявності показань для подальшого лікування іншим лікувально-профілактичним закладом видається новий листок непрацездатності (довідка) як продовження попереднього".

1.6. Друге речення пункту 1.9 викласти в такій редакції: "У разі вибору особою лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються за наявності заяви-клопотання особи, погодженої з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу, або його заступником, засвідченої підписом та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу".

2. У розділі 2:

2.1. Назву розділу викласти в такій редакції:

"2. Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян у разі захворювання чи травми".

2.2. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. У разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) видається листок непрацездатності, що обраховується в календарних днях".

2.3. У пункті 2.4 цифри "1.4.6" замінити цифрами "1.4.4".

2.4. Пункт 2.16 викласти в такій редакції:

"2.16. Захворювання студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів засвідчується довідкою форми № 095/о "Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, професійно-технічного училища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад", затвердженою наказом МОЗ України від 29.12.2000 № 369".

2.5. Пункт 2.18 доповнити новими абзацами такого змісту:

"особам, які проходять додаткове наркологічне обстеження в умовах стаціонару відповідно до пункту 11 Інструкції про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, затвердженої наказом МОЗ України від 28.11.97 № 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390;

особам, які проходять діагностичне обстеження в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, за відсутності ознак тимчасової непрацездатності".

2.6. Доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"2.21. Працюючим особам, які віднесені до І категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатності видається на весь період лікування в санаторно-курортних закладах та спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах з урахуванням часу проїзду в обох напрямках, але не більше строку, передбаченого пунктом 4.1 розділу 4 цієї Інструкції.

2.22. Тимчасова непрацездатність осіб рядового і начальницького складу засвідчується довідкою органу, у сфері управління якого перебувають заклади охорони здоров’я.

У разі вибору особою рядового і начальницького складу лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи довідка видається відповідно до пункту 1.9 розділу 1 цієї Інструкції.

Порядок видачі довідки у разі захворювання та травми; у зв’язку з доглядом за хворим членом сім’ї, хворою дитиною, дитиною віком до трьох років та дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною; при карантині; у зв’язку з вагітністю і пологами; на період санаторно-курортного лікування має відповідати вимогам цієї Інструкції.

Особам рядового і начальницького складу, які перебувають на лікуванні у зв’язку із захворюванням, пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов'язків, довідка видається до дня закінчення лікування (при сприятливому закінченні лікування) або до дня звільнення з органу управління (підрозділу) за станом здоров’я (при несприятливому перебігу лікування) за висновками військово-лікарської експертизи".

3. У розділі 3:

3.1. У назві розділу після слів "та дитиною-інвалідом до" цифри "16" замінити цифрами "18".

3.2. Пункт 3.10 після слів "інфікованих вірусом імунодефіциту людини (СНІД)" доповнити словами "або хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання".

3.3. Пункти 3.12, 3.13 викласти в такій редакції:

"3.12. Листок непрацездатності видається одному із працюючих батьків (опікуну або піклувальнику), який виховує дитину-інваліда до 18 років, лікуючим лікарем до від’їзду в санаторно-курортний заклад на весь термін лікування дитини в санаторно-курортному закладі з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування у санаторно-курортному закладі.

Листок непрацездатності видається одному із працюючих батьків (опікуну або піклувальнику), який виховує дитину-інваліда до 18 років, лікуючим лікарем до початку лікування у медичних центрах реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи (далі - Центр) на весь термін лікування дитини в Центрі з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках на підставі довідки-виклику з Центру та за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування у Центрі.

Закриття листка непрацездатності проводиться лікуючим лікарем на підставі медичного висновку Центру або санаторно-курортного закладу про проведений курс лікування дитини-інваліда з урахуванням терміну фактичного перебування в Центрі.

У разі порушення режиму особою, що здійснює догляд за дитиною-інвалідом до 18 років, лікуючий лікар Центру або санаторно-курортного закладу робить відповідний запис у листку непрацездатності, який засвідчується підписом головного лікаря та круглою печаткою Центру або санаторно-курортного закладу.

3.13. Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною.

У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена сім'ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років)".

4. У розділі 4:

4.1. Пункт 4.1 після слів "протягом чотирьох місяців" доповнити словами "безперервно", а після слів "у зв’язку з одним і тим самим захворюванням" доповнити словами "або його ускладненнями".

4.2. Абзац третій пункту 4.4 після слів "листок непрацездатності продовжується" доповнити словами "ЛКК лікувально-профілактичного закладу".

5. У розділі 6:

5.1. Пункти 6.5, 6.6 викласти в такій редакції:

"6.5. При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається лікувально-профілактичним закладом, де відбулись пологи, на 140 календарних днів у разі народження живої дитини, а у випадку мертвонародження при таких пологах - на 70 календарних днів.

6.6. Жінкам, які не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, видається довідка форми № 147/о "Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування", затвердженої наказом МОЗ України від 18.03.2002 № 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.04.2002 за № 346/6634".

5.2. Пункт 6.11 викласти в такій редакції:

"6.11. Особам, які усиновили дитину або взяли дитину під опіку, лікарем жіночої консультації на підставі свідоцтва про народження дитини та рішення суду про її усиновлення або встановлення опіки видається листок непрацездатності на період з дня усиновлення або встановлення опіки до дня закінчення післяпологової відпустки тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до І-ІV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), що відраховуються з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження та рішенні суду про її усиновлення".

6. У тексті Інструкції слово "санаторій" в усіх відмінках замінити словами "санаторно-курортний заклад" у відповідних відмінках.

Директор департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
 
М. Хобзей