Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!
Консультація «Наказ про облікову політику».

НЕПРИБУТКІВЦІ ТА НАКАЗ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ: ПОРАДИ ЗІ СКЛАДАННЯ

Для неприбуткових організацій вітчизняна бухгалтерська нормативка перед­бачає не так уже й багато окремих положень, які враховували би специфіку їх діяльності. Мовимо не про бюджетні установи, діяльність яких у цілому норма­тивно врегульовано, а небюджетних неприбутківців. У цьому матеріалі зверне­мо увагу на низку особливостей, повз які неприбутковим організаціям не можна пройти під час створення або внесення змін до наказу про облікову політику.

ЧИМ ПОСЛУГОВУВАТИСЯ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Як ми вже зазначили, для неприбутківців не встановлено окремих положень, стандартів чи інших правил ведення бухобліку. Тож їм не­обхідно послуговуватися загальною бухгал­терською нормативкою з урахуванням мізер­ної кількості послаблень для некомерційних (непідприємницьких) організацій, які там трап­ляються. Тож у частині складення розпорядчо­го документа про облікову політику передусім слід брати до уваги Методрекомендації № 635. їх можуть застосовувати всі неприбутківці, окрім бюджетних установ і тих, які стали на шлях застосування МСФЗ.

У п. 2.1 р. II Методрекомендацій № 635 міс­титься невиключний перелік інформації, яку варто вказувати в наказі про облікову політи­ку. Оскільки цей документ має рекомендаційний характер (п.п. 1.1, 1.2 р. І Методрекомендацій № 635),неприбутківцю не обов'язково "запиха­ти" у свій наказ про облікову політику абсолют­но всю інформацію, яку там зазначено. Адже він складає свій основний "індивідуальний" бух­галтерський документ з урахуванням специфіки своєї діяльності. І якщо, приміром, він апріорі на­віть мріяти не може про виконання замовлень на підрядні будівельні роботи, то навряд чи йому є сенс указувати порядок визначення ступеня за­вершеності робіт за будівельним контрактом. Але в цілому в жодному разі не слід нехтувати принципами, методами й процедурами, щодо яких у вітчизняній бухнормативці вказані різ­ні варіанти обліку та які теоретично можуть трапитися на шляху неприбутківця. Адже по­дальші зміни до наказу про облікову політику мають бути обґрунтованими (ст. 4 Закону про бухоблік). А ми розповімо про деякі положення, які зазвичай викликають найбільшу цікавість у бухгалтерів неприбуткових організацій. 

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ЧИ РЕДАГУВАННЯ НАКАЗУ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ 

Рахунки бухобліку: принциповий вибір

Почнемо з одного з найсуттєвіших послаб­лень, які пропонує для неприбуткових органі­зацій українська бухнормативка. Згідно з п. 2 наказу № 186 неприбутківці вправі викорис­товувати спрощений План рахунків бухгал­терського обліку (далі — спрощений План рахунків), затверджений цим-таки наказом. Адже ним можуть послуговуватися, зокре­ма, юрособи, які не займаються підприємни­цькою діяльністю (крім бюджетних уста­нов).

А неприбуткові організації, які використову­ватимуть загальний План рахунків, затвердже­ний наказом № 291 (далі — загальний План ра­хунків ), також мають свою " пільгу". Відповідно до Інструкції № 291 організації, діяльність ЛКІЛХ не спрямована на ведення комерційної діяль­ності, можуть вести бухгалтерський облік витрат із використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

Так-от, неприбутківці можуть застосовувати: 

—      спрощений План рахунків;

—      загальний План рахунків без використання 9 класу, але послуговуватися 8 класом рахунків для обліку витрат;

—      загальний План рахунків без використан­ня 8 класу і обліковувати витрати за допомо­гою 9 класу;

—     загальний План рахунків із використанням як 8-го, так і 9 класів для обліку витрат.

Тому в наказі про облікову політику необ­хідно закріпити, яким саме Планом рахунків користуватиметься неприбуткова організа­ція, та застосування класу рахунків 8 та/або 9, якщо вона обере загальний План рахунків.

Також варто обумовити право введення бух­галтером додаткових субрахунків відповідно до Інструкції № 291 (як варіант, за необхідності можна також "прикріпити" додатком до наказу ДІР "робочий" План рахунків,який уже доповнено відповідними субрахунками).

 

developed on Flash-point created by Vladimir Bondarenko