Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Консультація: Реєстрація колективних договорів за новим порядком.

РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ  ДОГОВОРІВ: ЗА НОВИМ ПОРЯДКОМ

УЖЕ 3 31 СЕРПНЯ

(Коментар до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів у редакції постанови КМУ від 21.08.19 р. № 768)

31 серпня 2019 року набрала чинності постанова КМУ від 21.08.19 р. № 768, якою затверджено нову редакцію Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ В ПОРЯДКУ РЕЄСТРАЦІЇ ГАЛУЗЕВИХ УГОД ТА КОЛДОГОВОРІВ 

  • Кількість примірників та форма подання

Тепер на повідомну реєстрацію подаємо один примірник колективного договору (галузевої угоди) разом із додатками. До нього додаємо супровідний лист.

Існує три варіанти подання документів реєструючому органу:

—  оригінал паперового документа;

—  оригінал електронного документа;

—  електронна копія паперового оригіналу.

Якщо подаємо паперові документи — сторін­ки прошиваємо та пронумеровуємо. Якщо ж на­даємо колдоговір в електронному вигляді — до­кумент повинен мати кваліфіковані електрон­ні підписи. Можна також подати електронну копію (фотокопію) паперового оригіналу, яка має бути засвідчена кваліфікованою електрон­ною печаткою.

У такому ж порядку реєструємо зміни та доповнення до договорів (угод). Відповідно написів про реєстрацію на титульних або перших сторінках договорів уже не роби­тимуть.

Якщо положення колективного договору (галузевої угоди) поширюються на кілька підприємств, які підписали цей договір, сторони можуть додатково подати перелік таких під­приємств до реєструючого органу.

  • Відмова в реєстрації

У реєстрації колдоговору або галузевої уго­ди тепер не може бути відмовлено в прин­ципі. Отримані документи не повертатимуть ані на доопрацювання, ані з інших причин. Додаткових документів для реєстрації від вас вимагати також не можуть. Заборонено вста­новлювати додаткові вимоги до оформлення колдоговору.

  •  Повідомлення про реєстрацію

Про реєстрацію колдоговору або галузевої угоди суб'єкта господарювання, який подав до­кумент на реєстрацію, повідомляють письмо­во не пізніше наступного робочого дня після реєстрації. Причому поданий примірник дого- вору (угоди), який подавався у паперовій фор­мі, зрозуміло, вже не повертають.

  •  Оприлюднення інформації

Реєструючий орган на офіційному сайті опри­люднює:

— реєстр галузевих угод та колективних договорів, змін і доповнень до них (до речі, у зв'язку з наведеними змінами форму реєстру спроще­но — замість восьми граф новий реєстр налі­чує лише п'ять);

—     їх текст (за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням);

власні рекомендації щодо приведення уго­ди (договору) у відповідність із вимогами зако­нодавства (за їх наявності);

— перелік підприємств, установ, організацій, для яких є обов'язковими положення галузевої угоди або колдоговору (у разі подання такого переліку сторонами).

Ця інформація, крім переліку підприємств, підлягає щомісячному оновленню.

 

ЩО ЛИШИЛОСЯ ТАК, ЯК І БУЛО

  • Термін реєстрації

Термін реєстрації колдоговору (галузе­вої угоди), як і раніше, становить 14 робо­чих днів. Він відлічується з дати, наступ­ної за днем подання договору або угоди на реєстрацію.

  • Підтвердження репрезентативності суб'єктів

Якщо на реєстрацію подають угоду (галузеву, міжгалузеву тощо), сторони додають до неї копії свідоцтв про підтвердження репрезента­тивності суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у ко­лективних переговорах із питань укладення цієї угоди.