Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Консультація: Захворів відпускник: як оформити скасування чи перенесення відпустки.

Захворів відпускник: як оформити скасування чи перенесення відпустки

Працівник написав заяву на відпустку, але захворів. Він про це повідомив телефоном. Також сказав, що поки не знає, коли піде у від­пустку. Яку такому випадку правильно вчинити: від­мінити наказ про відпустку чи перенести її початок на іншу дату?

Керівник може  або перенести невикористану частину відпустки або подов­жити відпустку на час хвороби, яка припала на неї, якщо працівник захворів під час від­пустки. Крім того, якщо відпустка ще не по­чалася. можна взагалі скасувати її за заявою працівника та узгодити новий строк для її ви­користання.

Насамперед три постулати:

ПЕРШИЙ. Перенесенню чи подовженню під­лягають тільки щорічні відпустки (основна чи додаткові) і додаткові відпустки на дітей або повнолітню дитину — особу з ін­валідністю з дитинства підгрупи А І групи, встановлені ст. 19 Закону про відпустки[1] (ст. 11 та ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки). А ось ре­шта видів відпусток (навчальна, творча, для підготовки та участі в змаганнях, декретна, для догляду за дитиною до досягнення нею вста­новленого законодавством віку, без збережен­ня зарплати) не підлягають перенесенню чи подовженню.

ДРУГИЙ.  Ініціатором перенесення відпустки може бути як працівник, так і ро­ботодавець. І зазвичай перенесення відбуваєть­ся за згодою обох сторін.

ТРЕТІЙ. У разі хвороби працівника, яку засвідчено листком непрацездат­ності (чи його копією — для працівників- сумісників), вищезгадані відпустки мають бути перенесені чи подовжені (ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки).Тут сторонам трудово­го договору необхідно домовитися про один із цих варіантів.

Такі відпустки також можуть бути перенесені:

—          за вимогу працівника у випадках, перелі­чених в ч. 1 ст. 11 Закону про відпустки;

—          за ініціативою власника або уповноважено­го ним органу й за письмової згоди працівника та за погодженням із профспілкою (представ­ником трудового колективу) (ч. 1 ст. 11 Закону про відпустки).

У випадку, коли хвороба настала до початку відпустки.

У такому разі найліпшим був би варіант вза­галі не починати відпустку. Але тут усе зале­жить від того, які документи вже було оформ­лено та чи виплатили відпускні.

Припустімо, що на момент, коли працівник захворів, він вже встиг подати заяву на відпуст­ку (її могло й не бути, якщо відпустку надано за графіком відпусток), а ви видали наказ про надання відпустки, з яким працівника було оз­найомлено під підпис.

У такому разі працівнику, який захворів до початку відпустки, краще узгодити з керівниц­твом перенесення відпустки. Але в даному ви­падку не йдеться про застосування положень ст. 11 Закону про відпустки щодо перенесення відпустки, адже ситуація не підпадає під жодну з норм цієї статті.

З огляду на те, що наказ про відпустку вже було видано, правильний варіант дій такий.

Працівник пише заяву з проханням перенес­ти відпустку. Тут можна зазначити, наприклад, що прохання обумовлене хворобою, сімейними обставинами тощо. Також у заяві бажано вка­зати узгоджений період, на який буде перене­сено відпустку.

  1. 1.                  Керівник на підставі заяви видає наказ, яким скасовує попередньо виданий наказ про відпуст­ку та зазначає новий, узгоджений із працівни­ком, період надання відпустки.

Якщо працівникові вже встигли нарахувати та виплатити відпускні (як ви знаєте, це потрібно зробити за 3 дні до початку відпустки), то в наказі потрібно також вказати на необхідність скасува­ти їх нарахування та зарахувати проведену випла­ту відпускних як частину майбутньої зарплати.

У випадку, коли хвороба настала після почат­ку відпустки.

Тут причина, що зумовила перенесення відпус­тки, виникла під час її використання. Тому неви­користану частину відпустки необхідно надати одразу після закінчення хвороби або ж відкласти на інший період. Щоправда, для перенесення на ін­ший період основна безперервна частина щоріч­ної відпустки повинна бути щонайменше 14 календарних днів. (ч. 4 ст. 11 Закону про відпустки). Працівник та власник мають дійти обопільної згоди, адже норма ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки лише вказує на обов'язок подовжен­ня або перенесення відпустки в разі хвороби.

Зважте ще на один нюанс: невикористану части­ну відпустки потрібно надати працівнику до кінця робочого року але не пізніше 12 місяців після за­кінчення робочого року, за який надається щоріч­ний відпочинок (ч. 2 ст. 12 Закону про відпустки).

Отже, що в даному випадку ми мали на мо­мент виходу працівника у відпустку:

1)    заяву про відпустку від працівника (її мог­ло й не бути, якщо відпустку надано за графі­ком відпусток);

2)    наказ про надання відпустки, з яким пра­цівника було ознайомлено під підпис;

3)    відпускні, виплачені працівникові за 3 дні до початку відпустки (припускаємо, що норми законодавства дотримано).

І ось працівник захворів та повідомив про це телефоном.

Тут роботодавцю слід пам'ятати: саме листок непрацездатності (чи його копія) — підстава для подовження або перенесення відпустки згід­но із ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки.

Далі годиться діяти залежно від того, про що домовилися із працівником.

 

 

Продовження відпустки 

Перенесення відпустки

 

 

 

1

Про продовження працівник може попросити усно. Пояснення просте: працівник може перебувати досить далеко і написати відповідну заяву буде проблематично (хіба що надіслати її поштою або іншими засобами зв'язку, або утому випадку, коли він перебуває в межах населеного пункту і може завезти заяву). Відповідно заяву довелося б писати заднім числом. До того ж листок непрацездатності часто працівники надають уже після того, як стануть до роботи після подовженого відпочинку.

Працівник після завершення відпустки (або перебування на лікарняному, який закінчився вже після завершення відпустки) подає листок непрацездатності, а також заяву, у якій вказує попередньо узгоджений із керівництвом новий строк для використання частини невідгуляної відпустки

 

 

 

 

2

Видати наказ на підставі однієї лише заяви, не підкріпленої листком непрацездатності, не вбачаємо за можливе. Але якщо працівник приніс заяву та листок непрацездатності, то можна видати наказ про подовження відпустки на відповідну кількість днів. Та насправді самого листка непрацездатності має бути достатньо.

Керівник на підставі заяви видає наказ про перенесення частини невикористаної відпустки на інший термін, Попередній наказ про відпустку при цьому НЕ СКАСОВУЮТЬ! У наказі зазначають новий узгоджений із працівником період надання відпустки .

 

 

 

 

3

Бухгалтерія нараховує лікарняні та відображає необхідні дані щодо лікарняного та подовженої відпустки в обліку та звітності (слід бути уважним, адже подовжена відпустка може перейти на наступний місяць). Перерозраховувати відпускні у такому випадку не потрібно.

 

Бухгалтерія:

1.  Нараховує лікарняні та подає заявку до Фонду соцстраху на одержання сум, які підлягають оплаті коштом фонду.

2.  Сторнує відпускні за невикористані дні відпустки та всі податкові платежі, зроблені з цих відсторнованих відпускних.

3.  Нараховує та оподатковує зарплату.

4.  Виплачує зарплату та оплату за перші 5 днів хвороби за кошти підприємства за мінусом сторнованих відпускних.

Коли працівник братиме відпустку наступного разу, її розглядатимуть як нову відпустку.

 

НАКАЗ

Дата                                           м.Київ                                        номер

 

Про скасування наказу про відпустку ПІБ.

У зв'язку зі зверненням механіка ПІБ щодо скасування відпустки, яка мала бути надана йому з 15 квітня 2019 р. НАКАЗУЮ:

  1. Скасувати наказ про відпустку ПІБ від ________. № ______.
  2. Перенести відпустку ПІБ на другу половину червня 2019 р.
  3. Інспектору з кадрів ПІБ внести відповідні зміни до графіка відпусток. Підстава: заява механіка  ПІБ від __________ р. зареєстрована за № ____.

Директор _________________________________

З наказом ознайомлені:

 

 

НАКАЗ

Дата                                           м.Київ                                        номер

 

Про перенесення частини відпустки ПІБ.

У зв'язку зі зверненням водія ПІБ  щодо перенесення частини відпустки, яку не використано через хворобу, НАКАЗУЮ:

  1. Перенести частину невикористаної ПІБ у березні 2019 р. відпустки терміном 10 к.дн. на першу половину серпня 2019 р.
  2. Інспектору з кадрів ПІБ внести відповідні зміни до графіка відпусток.
  3. Бухгалтерії провести перерахунок відпускних ПІБ за час, на який припала хвороба працівника, підтверджена листком непрацездатності. Зарплату за березень виплатити з урахуванням раніше виплаченої суми відпускних.

Підстава:

1)         листок непрацездатності  № ____;

2)         заява водія ПІБ від ____ р. зареєстрована за № ______.

 

Директор                            

З наказом ознайомлені: