Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!
Договір доручення розповсюдження путівок для дітей пільгових категорій серед членських організацій Київської профспілки енергетиків.

 

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ №______/2018

на розповсюдження путівок для дітей пільгових категорій серед членських організацій Київської профспілки енергетиків

м. Київ

“____” _________ 2018 р.

 

 Сторони:

          Київська міська професійна спілка працівників енергетики та ЕТП  «Київська профспілка енергетиків»

(далі – Міськком)  в особі Голови Тищенка Олександра Митрофановича, що діє на підставі Положення,  з однієї

сторони, та_______________________________________________________________________(далі-Організація)

в особі ___________________, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

(посада та ПІБ)                                                      

 1.      Предмет договору.

 1.1.   За цим Договором Організація зобов'язується від імені Міськкому здійснити передачу пільгових путівок з оздоровлення та відпочинку дітей, а Міськком здійснює фінансування відпочинку та оздоровлення дітей за рахунок коштів місцевого бюджету та інших покриттів, що не суперечать законодавству України.

1.2.   Послуги на відпочинок і оздоровлення за цим Договором надаються дітям на підставі путівки до дитячого закладу відпочинку і оздоровлення.

1.3.   Міськком у порядку та на умовах, визначених цим Договором згідно потреби (заявки) Організації, здійснює фінансування відпочинку та оздоровлення дітей за рахунок коштів місцевого бюджету та інших покриттів, що не суперечать законодавству України.

 2.      Порядок розрахунків.

 2.1.   Загальна сума фінансування та чисельність оздоровлених дітей за цим Договором встановлюються за взаємною згодою Сторін, із урахуванням кількості членів профспілки та потреби в оздоровленні і відпочинку дітей пільгових категорії Організації.

2.2.   Організація зобов'язується за 5 днів до початку оздоровчої зміни, перерахувати на поточний рахунок Міськкому цільові внески на оздоровлення дітей у відповідності до «Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва» затвердженого Наказом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу КМДА від 23.05.2016 року № 465 (надалі – Порядок оздоровлення і відпочинку) (Додоток №1).

 3.      Права та обов’язки сторін.

3.1.   Організація зобов’язана :

3.1.1.      Вчиняти дії відповідно до змісту даного їй доручення на умовах, найбільш вигідних для обох сторін.

3.1.2.      Здійснювати контроль за розподілом, обліком, зберіганням, видачею, використанням путівок, здійсненням часткової оплати за путівки та звітністю по путівках власної організації.

3.1.3.      Самостійно здійснювати організаційні заходи згідно  Порядку оздоровлення і відпочинку щодо підбору дітей власної галузі для направлення на оздоровлення та відпочинок, а саме: визначення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (безоплатні, із частковою оплатою в розмірі 10%, 20%, 30% і 50% вартості путівки).

3.1.4.      Акумулювати на своєму розрахунковому рахунку цільові внески  (% вартості путівки сплачений за рахунок батьків, інших законних представників дитини, або з інших джерел, не заборонених законодавством) та в подальшому перераховувати Міськкому згідно п.2.2 Договору.

3.1.5.      Надавати детальну інформацію про дітей, які отримують пільгові путівки, у відповідності до форми.

3.1.6.      Отримати путівки від Міськкому за накладними згідно з довіреностями.

3.1.7.      Вести облік путівок, що надаються Міськкомом на позабалансовому рахунку з обов’язковим збереженням первинних документів (копій), необхідні для отримання путівок для дітей пільгових категорій його галузі протягом 3-ох років.

3.1.8.      Відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ із ознакою доходу «156» частину вартості путівки, що надається за рахунок коштів місцевого бюджету, виступаючи податковим агентом.  

3.2.   Повідомляти Міськком на  вимогу про хід виконання доручення.

3.3.   Міськком зобов’язаний :

3.3.1.      Цим Договором надати Організації  право на вчинення  дій, передбачених договором доручення.

3.3.2.      Забезпечити  вчасно Організацію необхідною інформацією щодо місця проведення оздоровлення і відпочинку дітей, кількості путівок, що надаються згідно розподілу для її галузі.

3.3.3.      За зверненням Організації, надавати консультації, роз’яснення та необхідні нормативні акти щодо Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва.

3.3.4.      Здійснити  фінансування оздоровлення та відпочинку дітей у дитячому закладі за рахунок коштів місцевого бюджету та цільових внесків на оздоровлення і відпочинок.

3.3.5.      Забезпечити, за зверненням Організації, участь своїх уповноважених представників у виконанні Організацією зобов’язань згідно цього Договору.

3.4.   Права Організації:

3.4.1.      Вимагати від Міськкому виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору.

3.5.   Права Міськкому:

3.5.1.      Вимагати від Організації виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору.

 4.      Відповідальність сторін.

4.1.   У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством.

4.2.   Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3.   Жодна із Сторін не несе відповідальність за  невиконання чи  неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору,  якщо це невиконання чи  неналежне  виконання  зумовлені  дією  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона,   для  якої  склались  форс-мажорні  обставини, зобов'язана не пізніше 10 календарних днів з дати настання  таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

4.4.   Організація у разі порушення Порядку оздоровлення і відпочинку (Додаток 1) стосовно надання та використання пільгових путівок за рахунок коштів місцевого бюджету, відшкодовує в повному обсязі вартість пільгової путівки і сплачує штраф згідно законодавства України.

 5.      Строк дії Договору та інші умови.

5.1.   Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “31” грудня 2018 р.

5.2.   Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

5.3.   Дострокове розірвання Договору можливе лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством.

5.4.   Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

5.5.   У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

5.6.   Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

5.7.   Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

Київська профспілка енергетиків 

Організація

Київська профспілка енергетиків

вул. В.Житомирська, 27, м. Київ, 04053

п/р 26006016842201

в  ПАТ «Альфа Банк»

Код ЄДРПОУ – 22867544

МФО – 300346

Тел./факс (044) 528 70 93

Тел. (044) 528 80 32

Голова Київської профспілки

енергетиків__________  О.М.Тищенко                                              

 

Назва_____________________________________________

__________________________________________________

Юридична адреса_____________________________________

Код ЄДРПОУ  ____________________

Розрахунковий рахунок _____________________ в________________________________________

МФО______________

Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________

 

     М.П.

__________________________________________

М.П.

 

 

developed on Flash-point created by Vladimir Bondarenko